Berättelser ur svenska historien, Volumes 4-5 (Google eBook)

Front Cover
F. & G. Beijer, 1885 - Sweden
0 Reviews
  

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 4 - Vi u ta f rådet, som tillstädes voro. togo ett fullhugsadt råd, förr än vi skildes åt, att lefva och dö med hvarandra för fäderneslandets värn, nytta och försvar, och ej allenast här hemma i landet hålla med all makt och enighet sakerna upprätt, utan ock fullfölja kriget mot kejsaren och allt hans anhang, till högsalig konungens uppsåt och säker fred
Page 41 - Sveriges legat och director af evangeliska förbundet, ärade de mycket och gjorde honom så väl som mig mycken vördning; men när rikskansleren mente med dem bäst, uttydde de det värst; och i sanning hos dem till rättsinnighet och eget bästa gälde hvarken skäl eller råd. Det dröjdes och disputerades, och fåfängt förnöttes tiden, tills den olyckliga slagtningen vid Nördlingen skedde».
Page 41 - Cassel; h var sökte sitt intresse, franska penningar förförde hög och låg; ridderskapet och städerna trätte om säten; intet förtroende; den ene afundades på den andre; furstar, grefvar och herrar voro som barn, följde hvad deras doktorer och jurister dem förepredikade, hvilka i alla konvent stodo bak ryggen om sina herrar, talte och svarade såsom för dnmbar l.
Page 269 - J ellor edra barn ser harpa en god utgâng och ända, den oss Gud förläne. Jag ser mig sjelf ingen rolighet mer hafva att förvänta, förr an den eviga roligheten.
Page 5 - Skytten i synnerhet i det latinska spräket samt i historien och Sveriges lag. Som hans herr fader var en allvarsam regent och stridbar herré, samt hans fru moder, utom till kroppen dägelig och väl vuxen, af mod och sinne hog och ädel; sä vardt ock han strängt uppfödd och hallen till arbete, dygd och mandom.
Page 96 - ... civili et omni jure; ty konungen i Polen, min fiende, hade ju kunnat komma till mig i Sverige med sin krigsflotta...
Page 96 - Ty I sjelfve hafven hopsmidt dessa förbund med konungen och kronan Polen och deruti invecklat min herr svågers fader. Dessa förbund skola med tiden nödvändigt nedtrycka edra hufvuden.
Page 13 - Sverige, förutan de farligheter som oss rund! omkring förestå, det besinnar jag ofta och tviflar intet att du och flere mine medbröder taga i akt. Hvad skall jag skrifva? det är ett stort Guds straff, att H.
Page 6 - Italienare och spaniorer, som vid det nederländska, da nyligen upprättade tolfâriga stillestândet med Spanien sökte sin lycka i Sverige. Desse besökte den unge prinsen som oftast efter hans herr faders vilja och befallning, och...
Page 4 - Andra dagen derefter, som var den 8 December 1632, om morgonen kl. half nio, kom bud efter mig, der jag satt i hofrütten, att jag skulle komma neder i lilla räkningekammaren.

Bibliographic information