Reize van Maarten Gerritsz: Vries in 1643 naar het noorden en oosten van Japan (Google eBook)

Front Cover
Tenri Central Library; sold by Yushodo Booksellers, 1858 - History - 440 pages
0 Reviews
  

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 19 - ... t fatsoen en wesen der inwoonderen, haer cledingh, waepenen, seden, manieren, spyse. erneringh, religie, regering, oorloge, en andere merckwaerdige saecken meer, insonderheyd offse goed ofte boosaerdigh syn, sult nae toelatiugh des tyds wel pogen te vernemen, hun vertonende diversche monsters van de goederen ten dien eynde medegegeven, om te onderstaen wat waren en materialen sy hebben, en hoedanige van de onse weder begeren, alle 't welck scherpelyck aenmercken, wel affteyckenen en correct beschryven...
Page 168 - SWtW waeren aen de andere sy van de rivier, die alhier omtrent '/i myl wyt is, twee dorpen, alwaer by elcx op een berch oock soo een gemaeckt fort stont. Dese forten waeren gemaeckt als volcht: op den berch, daer die op gestelt waeren, was maer een smal opeomende wech, het...
Page 380 - Halmen, de ondste bevolking van Kamtschatka, naar dit schiereiland gekomen zijn, en later door eenen anderen volksstam opgevolgd en tot aan het zuideinde voortgedreven is geworden, is het ook waarschijnlijk, dat in nog veel vroegeren tijd, ook langs den Amur, de Atno-stam allengs zich over de zoo digt bij het vaste land gelegen eilanden (Jezo, de Kurilen en Krafto) uitgebreid heeft; doch in het NO door de hem opvolgende ItŁlmen, en in het N.
Page 357 - Enydrys marina) noemden, aen drie eilanden, niet verre van hun lant afgelegen, quamen koopen : waer van d'inwoonders geen haert, en een zeer verschillende tale met die van Jesso hadden, doch hij wist niet of die eilanden bezuiden of benoorden Jesso lagen. Wat de kennis aengaet, die zij van d'andere werelt, en het toekomende leven hebben, dezelve is zeer klein of niet. Zij eeren eenighsins de Zon en Maen, als de twee voordeelighste lichten ; behalven noch eenige bergh- en zee-duivels...
Page 39 - ... t Is een groot hooch lant, dan niet weetende watter van sy, oversulcx d'ondervindingh de beste leermeester syn sal ; het leyt als gesecht maer 380 a 90 mylen ofte op het hoochste 400 mylen van Japan, op de hoochte qualyck van 37'/, graden, is oock meermaelen gesien van d'andere vaertuygen, uit...
Page 17 - ... en rivieren van den anderen gelegen syn, wat kennelycke mercken, als bergen, henvelen, boomen off gebouwen (waeraen men die mogt kennen) daer op te sien syn. Mede wat diepten en ondiepten van gronden, blinde clippen, affschietende reven aen de hoecken sullen gelegen wesen, hoe en op wat mercken die bequaemelyck te schuwen syn, item off de gronden hard, scherp, weeck, vlack...
Page 28 - Instructie en onse goede intentie wel magh gereguleert en voltrocken werden, goede ordre onder 't volcq onderhouden, recht en justitie conform den generalen artyckelbrieff geadministreert, en vorders ten meesten dienst van de Comp. gedaen en verricht magh werden, 't gunt op soo peryculeuse en langhdurige...
Page 28 - Conincx nodigh wesen, dat door minnelycke bewegen met 't presenteren van een boomken, geplant in weynigh aerde, 't gemeyn oprechten van een steen, wapen, ofte stellen van de prince vlagge, ter memorie hunner vrywillige submissie ofte onderwerpinge dient te geschieden. Doch dewyle vermoedelyck is, UE. soo wel in Tartaria, als de onbekende eylanden meest...
Page 19 - ... t'uwaerts te trecken, opdat te beter en spoediger de gelegentheden van haer en hare landen vernemen moght, insonderheyd off daer iets nuttelycx voor ons te verrighten is. Van de gelegentheyd der landen, wat vruchten en bestiael daer sy, hoedanige timmeragie van huysen, 't fatsoen en wesen der inwoondercn, haer cledingh, waepenen, seden, manieren, spyse. erneringh, religie, regering, oorloge...