[graphic]

Capitaine wid Po»lu,elsta Fiilt-Artillerict; fick 1719 Ma» jors caractcre och blcf 1728 den 23 Mai Äommendant pä Waxholu,. Han blef adlad är 1/19 den 10 Dec.

Född i Stockholm är 1686 den 8 Mars; dod 1751 den 4 Nov.

Gift 1714 med Anna Maria Inscn, Rcidmannen i Nytoping N. N. Insens dotter.

Son af Borgaren och Sadelinakare-Äldermannen i Stockholm, Dawid Blom och Helena Drenller. >

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

CNIlI8^u?NLK LUKL, Ko»»uendant pH Dalarö stans. Se widare II Delen, pag. 212.

W0I.I«H,^ vo» 8cNNII»I5,K, Friherre, öfwersteLieutenant af Kon. Stanislai i Polen Garde, fick Kongl. Senatens fullmagt sr 1712 den 29 Jan., att wara Kom»nendant pH Dalarö stans, hwarifrHn han pH begäran erhöll Senatens afsted 1713 den 30 Oct.; fick Hter 1719 fullmagt, att wara öfwerste och Kommendant i Pernau.

Gift med N. N. von Fersen, Kongl. RHdet och Presidenten, Grcfwe Reinhold Iohan von Fersens dotier.

Son af LandtNHdet i Lifland, Friherre Otto Filipßon von Scheidina och Elisabeth Dorothea Wrangel, RiksRädct och Fält-Marffalken Hernian Wrangels dotier lill Lärjeholm.

I0N^IV K01"rl'Kirn I^^KV, Lieutenant, fick

Kongl. Senatens fullmagt 1712 den 14 April, att wara Capitaine och Under-Kommendant pH Dalarö stans; fick afsted 1713.

ci^H8 8U!VI)NrNK, Capitaine, fick Kongl. Senatens fullmagt 1713 den 4 Aug., att wara Under-Kommendant pH Dalarö stans, i Elards stalle.

I.. HHOI^r 5VMNUI?VI7I), Capitaine,

fick Senatens fullmagt 1713 den 30 Oct., att wara Kom-mendant pH Dalarö stans. -j- 1714.

NLMNK 5(1»^« rncx. Capitaine, fick Kongl. Senatens fullmagt 1714 den 1 Mars, att wara Major och Kommendant pH Dalarö stans, i framlidne Swinhufwuds stalle. Se widare II Dclcn, pag. 206.

Friherre, Capitaine, blef 1716 den 17 Jan. Major och Kommendant pH Dalarö stans, fick 1719 den 10 Nov. öfwerste-Lieutenants caractcre samt tillstHnd att resa nt till Köningsbcrg.

c^KI. KO^r-KlLl) vo» VN.Vcil^^OI', Capitaine wid Södermanlands Infanter!, blef 1719 den 31 Juli Major och Kommendant pH Dalarö stans; adlad 1723; kallades förut Drachstedt. -l/ 1733.

Gift 1:o ,ncd N. N. 2:o med Katharina Boneau, Handelsmannen i Stockholm Abraham Boneaus dotter; 3:o med Maria Iuliana Ehrcnfelt, Hof-Auditoren Ander« Ehrenfelts dotter med Fr» Katharina Forsten, Rädmannen i Helsingfors Gabriel Henrikßon Forstens dorter.

01151'^? v°» okoo-lN. Kommendör, blef 1733 den 9 Jan. Major och Kommenoant pä Dalarö stans, och derifrän sr 1740 öfwersie-Lieutenant och Kouunen« dant pH Bohus. Se widare II Delen, pag. 158.

V^VII) I'Uoi.IlV, öfwerste-Lieutenant, blef 1741 den 19 Maj Kommenoant pH Dalarö stans. -j- 1742.

Gift med Johanna de Mela.

50^cnilVI v°» N0NK, üfwerste-Lieutenant, blef 1743 den 21 Jan. Kommendant pä Dalarö stans.

Född 1678 den 23 Jan.

Gift med Charlotta Klingenberg Capitainen Iohan Iönßon Klingenbcrgs dotter,ned Fru Elisabeth Wellingk.

Son af Capitainen Hans Christopher Georgßon von Rohr, och deß första fru, Anna Katharina Joachimsdotter Cronman.

[merged small][ocr errors]
« PreviousContinue »