Google Play - นโยบายส่วนบุคคลสำหรับหนังสือ

13 ตุลาคม 2011 | ดูเวอร์ชันที่เก็บไว้

นโยบายส่วนบุคคลของ Google อธิบายวิธีที่เราใช้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Google ซึ่งรวมถึง Google Play นโยบายเพิ่มเติมสำหรับหนังสือใน Google Play มีสองประการดังนี้ (1) นโยบายจะเน้นบทบัญญัติที่สำคัญของนโยบายส่วนบุคคลหลักของ Google ในบริบทของหนังสือใน Google Play และ (2) นโยบายจะอธิบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลสำหรับหนังสือใน Google Play โดยเฉพาะ

บทบัญญัติที่สำคัญจากนโยบายส่วนบุคคลของ Google

บทบัญญัติทั้งหมดของนโยบายส่วนบุคคลของ Google ใช้กับหนังสือใน Google Play ซึ่งความหมายหนึ่งของข้อความนี้ ได้แก่

หลักปฏิบัติที่ใช้เฉพาะกับหนังสือในผลิตภัณฑ์ของ Google Play

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายส่วนบุคคลที่ใช้เฉพาะกับหนังสือใน Google Play มีดังต่อไปนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนังสือใน Google Play และความเป็นส่วนตัว โปรดดูคำถามที่พบบ่อยของเรา