S*nags kyi bklag thabs khag gsum phyogs gcig tu bkod pa mtho*n *ses me lo*n *zes bya ba b*zugs so by Dge-ʼdun-dpal (Snar-thaṅ lo-tsā-ba.), Dbya*ns-can-grub-paʼi-rdo-rje (D*nul-chu) - 2003 - 101 pages
Sa-skya goṅ ma rim byon gyi gsuṅ ʾbum phyogs gcig tu bsgrigs pa legs bśad Gser gyi baṅ mdzod: Gnas-lṅa-rig-paʾi Paṇḍi-ta Chen-po śes Yonṅs-su-grags-paʾi Slob-dpon Rin-po-che Bsod-nams-rtse-moʾi gsuṅ rab by Sa-chen Kun-dgaʾ-sñiṅ-po, Bsod-nams-rtse-mo - 1994
Sa-skya goṅ ma rim byon gyi gsuṅ ʾbum phyogs gcig tu bsgrigs pa legs bśad Gser gyi baṅ mdzod: Gnas-lṅa-rig-paʾi Paṇḍi-ta Chen-po śes Yonṅs-su-grags-paʾi Slob-dpon Rin-po-che Bsod-nams-rtse-moʾi gsuṅ rab by Sa-chen Kun-dgaʾ-sñiṅ-po, Bsod-nams-rtse-mo - 1994
Sa-skya goṅ ma rim byon gyi gsuṅ ʾbum phyogs gcig tu bsgrigs pa legs bśad Gser gyi baṅ mdzod: Rnal-ʾbyor-gyi-dbaṅ-phyug Dpal Sa-skya-ba Brtse-ba Chen-po Kun-dgaʾ-sñiṅ-poʾi gsuṅ rab by Sa-chen Kun-dgaʾ-sñiṅ-po, Bsod-nams-rtse-mo - 1994
Sa-skya Legs bśad kyi ʼgrel pa Gsar buʼi dgaʼ ston źes bya ba bźugs so by Bsod-nams-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍi-ta Kun-dgaʼ-rgyal-mtshan - 1999 - 418 pages
Sa-skya Legs bśad kyi ʼgrel pa Gsar buʼi dgaʼ ston źes bya ba bźugs so by Bsod-nams-rgyal-mtshan, Sa-skya Paṇḍi-ta Kun-dgaʼ-rgyal-mtshan - 1999 - 418 pages
Sa-skyaʼi gduṅ rabs ṅo mtshar baṅ mdzod by Ṅag-dbaṅ-kun-dgaʼ-bsod-nams (ʼJam-mgon A-myes-źabs), Dbyaṅs-can-seṅ-ge - 1986 - 557 pages
Sa-skyaʾi sṅon ʾgroʾi khrid yig by Rdo-rje (Mkhan-po.) - 2001 - 444 pages
Sakot hai thūk tām lak khō̜ng photčhanānukrom chabap Rātchabandittāyasathān by Hiumœ̄rit - 1975 - 679 pages
Sakot hai thūk tām photčhanānukrom chabap Rātchabandit Sathān by ʻOp Chaiwasu - 1970 - 717 pages
Salah kaprah bahasa Jawa by Mulyana - 2007 - 95 pages
Salita at buhay na pinagdaanan ng dalawang magkaibigan na si Totoo at si Sinungaling - 1955 - 64 pages
Sammanā kānchai phāsā Thai patčhuban by Chamnān Rō̜thētphai - 1983 - 224 pages
Sammanā kānchai Phāsā Thai patčhuban by Somphō̜n Mantasūt - 1982 - 186 pages
Sammanā kānchai phāsā Thai patčhuban by Chamnān Rō̜thētphai - 1979 - 207 pages
Samnūan phāsit læ khamphangphœ̄i khō̜ng Thai thī nam sat mā prīap by Ratchanī Sō̜sōtathikun - 2000 - 277 pages
Samnūan Thai by Prathư̄ang Khlāisuban - 1989 - 174 pages
Samnūan Thai by Sangā (Khun) - 1971
Samnūan Thai by Sangā (Khun) - 1971
Samnūan Thai by Sangā (Khun) - 1970 - 651 pages
Samnūan Thai thī mā čhāk wannakhadī by Saksī Yǣmnatdā - 1999 - 151 pages
Samnūan ʻAngkrit lǣ samnūan Thai thī mī khwāmmāi khlāikhlưng kan by Ratchanī Sō̜sōtthikun - 1983 - 228 pages
Samut ʻakkharānukhro̜ by Phromyōthī (ʻUn Tǣkun) (Lūang) - 1927 - 88 pages
Sannithān thīap kānkhīan ʻaksōn Thai kap ʻaksōn Khōm nai samai Phōkhun Rāmkhamhǣng by Cham Thō̜ngkhamwan - 1965 - 51 pages
Sanpya Myanma--Tayok abidan by Yi-sein Chen - 1970 - 682 pages
Sanpyạ myanma tạyok ạbịdan by Yi-sein Chen - 1962 - 682 pages
Sansakrit-Thai-ʻAngkrit ʻaphithān by Bō̜wō̜nbannarak (Niyom Rakthai) (Lūang.) - 1926 - 1343 pages
Santun bahasa by Anton M. Moeliono - 1984 - 189 pages
Santun bahasa by Anton M. Moeliono - 1984 - 189 pages
Santun berbahasa by Awang Sariyan - 2007 - 90 pages
Sanuk kap phāsā Thai by Chūai Phūnphœ̄m - 1986 - 240 pages
Sanuk kap phāsā Thai by Chūai Phūnphœ̄m - 1984
Sanuk Sanuk by Curriculum Corporation (Australia) - 1996 - 165 pages
Sanuk Sanuk by Curriculum Corporation (Australia) - 1996 - 165 pages
Sanuk sanuk by Curriculum Corporation (Australia) - 1996 - 165 pages
Sanuk sanuk by Curriculum Corporation (Australia) - 1996 - 165 pages
Sanē phāsā Lāo by Phitsanu Čhanthawithan - 2002 - 183 pages
Sap (sap) kānmư̄ang by San Hatthīrat - 1996 - 114 pages
Sap banyat by Chaiyong Chūchāt - 1959 - 344 pages
Sap banyat ʻAngkrit-Thai, Thai-ʻAngkrit by Rātchabandittayasathān (Thailand) - 1989 - 233 pages
Sap bōrān phlǣng by Thailand. Krasūang Sưksāthikān - 1905 - 16 pages
Sap phǣt Thai by Mahāwitthayālai Mahidon. Nūai Khō̜mūn Samunphrai - 1992 - 275 pages
Sap ratthaprasāsanasāt by Tin Pratchayaphrưt - 1993 - 429 pages
Sap Thamma by ʻUthai Chaiyānon - 1998 - 121 pages
Sap thīap by Thailand. Krasūang Sưksāthikān - 1908 - 71 pages
Sapuan (Se̳puar) by Pascale Jacq, Paul Sidwell - 1999 - 62 pages
Sari sejarah kesusasteraan Malaysia-Indonesia (tradisi-moden) by Jihaty Abadi, Azran Rahman, Amida Abdulhamid - 1979 - 320 pages
Sari-sari basa Jawi pepak by M. Abi Tofani - 1996 - 112 pages
Sariné basa Djawa by S. Padmosoekotjo - 1967 - 186 pages
Sariné basa Djawa, kanggo siswa Sekolah Guru lan sekolah landjutan lijané by S. Padmosoekotjo - 1967 - 186 pages
Sariphot phāsā Thai by Jean-Baptiste Pallegoix, Jean Luis Vey (Bp. of Geraza) - 1896 - 1165 pages
Sarup phon Kānsammanā thāng Wichākān rư̄ang Thitthāng Phāsā Thai nai khrōngkān songsœ̄m læ phatthanā kānchai Phāsā Thai phư̄a chalœ̄m phrakīat Phrabāt Somdet Phračhaoyūhūa nai warōkāt chalō̜ng sirirātchasombat khrop 50 pī, wanthī 29-31 Phrưtsaphākhom, Phō̜. Sō̜. 2539, na Rōngrǣm Rō̜yan Riwœ̄, Krung Thēp Mahā Nakhō̜n by Thailand. Kō̜ng Wannakhadī læ Prawattisāt - 1996 - 224 pages
Sastra lisan bahasa Melayu Belitung by Zainul Arifin Aliana, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1992 - 191 pages
Sastra lisan bahasa Melayu Belitung by Zainul Arifin Aliana, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1992 - 191 pages
Sastra lisan Totoli by Sri Nardiati, Nurhaya Kangiden, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1994 - 71 pages
Sattha ʻaksō̜n Thai by Theraphan L. Thongkum - 1983 - 110 pages
Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia by Malang (Indonesia). Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas Keguruan Sastra & Seni - 1969 - 60 pages
Satu penyiasatan, berhubong dengan pengajian bachaan permulaan bahasa Melayu kapada murid2 Melayu yang normal, yang berumor di-antara enam dengan tujoh tahun by Atan Long - 1970 - 74 pages
Sawikaan 2005: Mga Salita ng Taon by Galileo Zafra, Michael Coroza - 2005 - 117 pages
Say it in Vietnamese by Đình Hoà Nguyẽ̂n - 1966 - 135 pages
Sayām waiyākō̜n wačhīwiphāk by ʻUppakitsinlapasān (Nim) (Phrayā) - 1937 - 262 pages
Sayāmwaiyākō̜n by ʻUppakitsinlapasān (Nim) (Phrayā) - 1946 - 83 pages
Sayāmwaiyākō̜n by ʻUppakitsinlapasān (Nim) (Phrayā) - 1937 - 260 pages
Sayāmwaiyākō̜n by ʻUppakitsinlapasān (Nim) (Phrayā) - 1931 - 100 pages
Sayāmwaiyākō̜n by ʻUppakitsinlapasān (Nim) (Phrayā) - 1924 - 238 pages
Sayāmwaiyākō̜n chanthalak by Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Krom Wichākān - 1934 - 92 pages
Sayāmwaiyākō̜n chanthalak by Thailand. Krasūang Sưksāthikān. Krom Wichākān - 1931 - 92 pages
Saṁbhoṭa vyākaraṇa by Dṅos-grub (Gar-źa-ba.), Kendrīya-Tibbatī-Ucca-Śikṣā-Saṃsthānam - 1996 - 286 pages
Saṅs-rgyas kyi dus chen rnams daṅ Gu-ruʼi Tshes bcu sogs kyi ṅos ʼdzin rgyu mtshan phan yon sogs bźugs so by Sna-tshogs-raṅ-grol (Rtse-le Rgod-tshaṅ-pa) - 1972 - 37 pages
Scholars' Siamese - English dictionary by C. Dansuputra - 1933 - 748 pages
School vocabulary of the English & Malay languages - 1877 - 88 pages
Sde bdun la ʼjug paʼi sgo rigs lam legs bśad kun btus blo gsal lde mig ces bya ba bźugs so by ʼJam-dbyaṅs-rgya-mtsho (Rdo-rams-pa) - 2003 - 366 pages
Sde brgyad gser skyems by Saṅs-rgyas-ye-śes (Gnubs-chen.) - 1972 - 8 pages
Sdig sgrib kun ʼjoms bźugs so by ʼJam-dpal-rnam-grol - 1965 - 10 pages
Sdom pa gsum gyi bstan bcos sñiṅ po bsdus pa źes bya ba bźugs so by Karma Ṅes-don-gźan-phan-chos-kyi-dbaṅ-phyug, Wā-rā-ṇa-sī vadzra vi dya gtsug lag khaṅ - 2002 - 167 pages
Se-ba-la chos ʼkhor rdo rje gdan gyi ʼphros brjod legs bśad ston kaʼi dus bzaṅ by Karma-tshe-riṅ (Khenpo.), Sewala Buddhist Institute (Punakha, Bhutan : District) - 2002 - 33 pages
Searching for structure by Robert Englebretson - 2003 - 205 pages
Sebutan baku by Sulaiman Masri - 1988 - 68 pages
Security and South Asia by Swarna Rajagopalan - 2006 - 263 pages
Seding delapan dan undang-undang adat lembaga Raja Melay daerah Bengkulu by S. Budisantoso, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Indonesia) - 1990 - 110 pages
Seding delapan dan undang-undang adat lembaga Raja Melay daerah Bengkulu by S. Budisantoso, Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Indonesia) - 1990 - 110 pages
Sedjarah bahasa Indonesia by Sutan Takdir Alisjahbana - 1956 - 21 pages
Sedjarah dan perkembangan kearah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia by Umar Junus - 1969 - 198 pages
Sedjarah dan perkembangan kearah bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia by Umar Junus - 1965 - 96 pages
Segi-segi karangan Melayu tradisional by Ernst Ulrich Kratz, Fatimah Zainal - 2004 - 335 pages
Sehingga jatuhnya matahari by Abdul Shukur Harun - 1974 - 124 pages
Seibankan yakugo no kenkyū - 1970 - 338 pages
Sejarah bahasa Melayu by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1984 - 68 pages
Sejarah pertumbohan bahasa kebangsaan kita by Ismail Hussein, Ismail Hussein (Datuk) - 1966 - 55 pages
Sejarah pertumbuhan bahasa kebangsaan kita by Ismail Hussein (Datuk) - 1981 - 50 pages
Sejarah sastra Indonesia by Ajip Rosidi - 1988 - 154 pages
Sejarah sosiolinguistik bahasa Melayu lama by Noriah Mohamed - 1999 - 125 pages
Sekar mekar by Purwadi Purwocarito (Ki.) - 2001 - 123 pages
Sekar rinonce by W. Purwoko - 1994 - 94 pages
Sekata by Jawatankuasa Bahasa Melayu, Singapura. Kementerian Perhubungan & Penerangan - 1989
Sekata by Jawatankuasa Bahasa Melayu, Singapura. Kementerian Perhubungan & Penerangan - 1987
Sekilas mengenai pemetaan bahasa by Multamia R. M. T. Lauder - 2007 - 188 pages
Selamat datang by J I Jung, Dick van der Meij, H W B van Rijk - 2000 - 159 pages
Selected writings of Cecilio Lopez in Philippine linguistics by Cecilio Lopez - 1977 - 282 pages
Sema Hindi English dictionary by Braja Bihārī Kumāra - 1971 - 124 pages
Sema phonetic reader by M. V. Sreedhar - 1976 - 155 pages
Sema phonetic reader by M. V. Sreedhar - 1976 - 155 pages
Sema phonetic reader by M. V. Sreedhar - 1976 - 155 pages
Semantik (ilmu makna) by R. B. Slametmuljana - 1964 - 62 pages
Seminar Bahasa Indonesia 1968, dalam rangka panca windu sumpah pemuda 1928-1968, by Harimurti Kridalaksana, Djoko Kentjono, Ikatan Linguistik Indonesia Jakarta - 1971 - 366 pages
Seminar Bahasa Indonesia, 1972 by Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaja - 1972 - 332 pages
Seminar Bahasa Indonesia, 1972 by Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaja - 1972 - 332 pages
Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa, Yogyakarta, 30 Mei-4 Juni 1983 by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1985 - 540 pages
Seminar Penulisan Bahan Pengajaran Bahasa, Yogyakarta, 30 Mei-4 Juni 1983 by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1985 - 540 pages
Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia by Hans Lapoliwa, S. R. H. Sitanggang - 1988 - 221 pages
Seminar Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia by Baharudin Barasanuji, Hans Lapoliwa, Paulina Sabiro, S. R. H. Sitanggang, Hasnah Bungasaw, Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta (Indonesia) - 1988 - 221 pages
Sems dpaʼ chen po Khu-nu Bla-ma Bstan-ʼdzin-rgyl-mtshan rin po cheʼi źal sṅa nas gsuṅs paʼi khyad par ʼphags bstod kyi ʼgrel pa daṅ mdzad rnam sñiṅ bsdus bcas by Btsan-ʼdzin-rgyal-mtshan (Khu-nu.) - 1996 - 128 pages
Semā vyākaraṇa by Rādheśyāma Siṃha Gautama - 1971 - 103 pages
Senarai ejaan Rumi bahasa Malaysia by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1984 - 38 pages
Senarai istilah sains paduan by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1980 - 59 pages
Senarai kata serapan dalam bahasa Indonesia by Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1995 - 91 pages
Sendi nama bahasa Malaysia by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1988 - 27 pages
Sendi nama bahasa Malaysia by Dewan Bahasa dan Pustaka - 1988 - 27 pages
Seni menggayakan kalimat by A. Widyamartaya - 1990 - 96 pages
Seni menggayakan kalimat by A. Widyamartaya - 1990 - 96 pages
Senjuh suratan by Muhammad Shah Yusof, Dewan Bahasa dan Pustaka - 1995 - 79 pages
Sensai di puncak nyiur by Achdiat Karta Mihardja - 1978 - 117 pages
Sentence patterns of Indonesian by Soenjono Dardjowidjojo - 1978 - 434 pages
Sentence patterns of Indonesian by Soenjono Dardjowidjojo - 1978 - 434 pages
Sentence processing in East Asian languages by Mineharu Nakayama - 2002 - 292 pages
Sentence processing in East Asian languages by Mineharu Nakayama - 2002 - 292 pages
Serat Jayengbaya by Ranggawarsita (Raden Ngabei), L. Mardiwarsito - 1988 - 196 pages
Serat Jayengbaya by Ranggawarsita (Raden Ngabei), L. Mardiwarsito - 1988 - 196 pages
Serat pathi basa by Padmasusastra (Ki.), Kamajaya - 1979 - 256 pages
Serat siswa sogata by Poedjaardja (Mas.), Pujaharja (Raden.), B. J. Messchaert - 1925 - 66 pages
Serat Urapsari by Padmasusastra (Ki.) - 1896
Serat warna sari Djawi by J. Kats - 1929 - 244 pages
Serbalinguistik by Sarwiji Suwandi - 2008 - 190 pages
Seri penerbitan ilmiah by Universitas Indonesia. Fakultas Sastra - 1981
Seri penerbitan ilmiah by Universitas Indonesia. Fakultas Sastra - 1980
Seribu satu kesalahan berbahasa by E. Zaenal Arifin, Farid Hadi - 1993 - 207 pages
Seribu satu kesalahan berbahasa by E. Zaenal Arifin, Farid Hadi - 1991 - 207 pages
Sermones dogmático-morales by Ramón Zueco de San Joaquín - 1886 - 654 pages
Serpih-serpih telaah pasif bahasa Indonesia by Bambang Kaswanti Purwo - 1989 - 483 pages
Setengah abad bahasa Indonesia by Yusuf Abdullah Puar - 1980 - 344 pages
Setia dan santun bahasa by Asmah Haji Omar - 2002 - 135 pages
Sgom sde dbu maʼi spyi don by Sgom-sde Nam-mkhaʼ-rgyal-mtshan - 2006 - 273 pages
Sgra gźuṅ phyogs bsgrigs by Khro-ru Tshe-rnam - 1995 - 565 pages
Sgra gźuṅ phyogs bsgrigs by Khro-ru Tshe-rnam - 1995 - 565 pages
Sgra yi don sdeb snaṅ gsal sgron me bźugs so by Ñi-ma-grags-pa (Źu-ston), Ñi-ma-bstan-ʼdzin (Mkhan-chen) - 1965 - 64 pages
Sgra-bsgyur Mar-pa Lo-tsʼaʼi rNam-par-thar. pa mThong-ba Don-yod bZhugs so by Gtsaṅ-smyon He-ru-ka - 1970 - 252 pages
Sgrol-ma Dkar Sṅon gyi bstod pa daṅ gzuṅs bcas bźugs so - 1972 - 39 pages
Sgrol-maʼi rgyud kyi byuṅ khuṅ gsal bar byed paʼi lo rgyus Gser gyi phreṅ ba źes bya ba bźugs so by Tāranātha (Jo-naṅ-pa) - 1970 - 92 pages
Sgrub brgyud rin po cheʼi phreṅ ba Karma Kaṃ-tshaṅ rtogs paʼi don brgyud las byuṅ baʼi gsuṅ dri ma med pa rnams bkod nas ṅag ʼdon rgyun khyer gyi rim pa ʼphags lam bgrod paʼi śiṅ rta źes bya ba bźugs by Dbaṅ-phyug-rdo-rje (Karma-pa IX) - 1972 - 37 pages
Sgyu rtsal gyi lo rgyus mdor bstan pa mu tig bye baʼi do śal by Padma-lhun-grub (Tsham-tshaṅ) - 1997 - 210 pages
Shan chrestomathy by Linda Wai Ling Young - 1985 - 316 pages
Shan chrestomathy by Linda Wai Ling Young - 1985 - 316 pages
Shan newspaper reader by Irving I. Glick, Sao Tern Moeng - 1996 - 280 pages
Shan-English dictionary by Sao Tern Moeng - 1995 - 367 pages
Sharpen up Bahasa Malaysia, MCE by Adibah Amin - 1975 - 136 pages
Shi yong Zang yao ming ku by Skal-bzaṅ-bkra-śis (Mgar-rtse) - 1999 - 881 pages
Shih liang lun hsin chu by Lam-rim-pa-ṅag-dbaṅ-phun-tshogs, Ṅag-dbaṅ-phun-tshogs (Dge-bśes Lam-rim) - 1997 - 2 pages
Shih liang lun hsin chu by Lam-rim-pa-ṅag-dbaṅ-phun-tshogs - 1997
Short explanation of the meaning of the words of a treatise of instruction on the perfection of wisdom : "ornament for clear realizations" by Byams-pa-rgya-mtsho (Ser-byes Bya-bral Dge-bśes.) - 2001 - 262 pages
Si Djenaka by Z. Moechtar, Elita - 1959 - 34 pages
Sikap wajar memandang hari depan bahasa Indonesia by Saputra Effendi, Pusat Bahasa (Indonesia) - 2007 - 225 pages
Silā čhārưk Phō̜khun Rāmkhamhǣng Mahārāt by Rāmkhamhǣng (King of Sukhōthai), Čhulālongkō̜nmahāwitthayālai - 1984 - 85 pages
Simpai sastra by A. Samidi - 1962 - 228 pages
Simple conversation in Malay by M. E. K. Munshi, M. A. Munshi - 1993 - 165 pages
Simple Malay by Sir Richard Olof Winstedt - 1942 - 80 pages
Simple Thai grammar by Werachai Setthapun - 1992 - 72 pages
Simple Vietnamese for Americans by Cương Nguyễn - 1966 - 123 pages
Simposium dialek by Farid Mohd. Onn, Ajid Che Kob - 1993 - 316 pages
Simpulan bahasa by Jaldin Sanusi - 1965 - 53 pages
Sinau basa Jawi padintenan by M. Munadi - 1996 - 95 pages
Sino-Tibetan numeral systems by James A. Matisoff - 1997 - 136 pages
Sino-Tibetan numeral systems by James A. Matisoff - 1997 - 136 pages
Sino-Tibetan numeral systems by James A. Matisoff - 1997 - 136 pages
Sino-Tibetica - 1938
Sino-tibetica by Alfred Louis Kroeber - 1938
Sintaksis by Abdullah Hassan - 2006 - 349 pages
Sintaksis bahasa Jawa by Endang Kurniati - 2008 - 111 pages
Sintaksis bahasa Melayu by Hashim bin Hj. Musa - 1990 - 89 pages
Sintaksis bahasa Melayu by Hashim bin Hj. Musa - 1990 - 89 pages
Sintaksis bahasa Tarangan by E. Wattimury, A. Haulussy, J. Pentry, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1995 - 96 pages
Sintaksis wacana "yang" dalam Bahasa Melayu by Azhar M. Simin - 1993 - 438 pages
Sistem derivasi dan infleksi bahasa Jawa dialek Tengger by Sunoto - 1990 - 158 pages
Sistem derivasi dan infleksi bahasa Jawa dialek Tengger by Sunoto - 1990 - 158 pages
Sistem ejaan Rumi baharu bahasa Malaysia by Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. Kementerian Pelajaran - 1972 - 19 pages
Sistem kesinoniman dalam bahasa Jawa by Suwaji, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1992 - 157 pages
Sistem morfologi kata kerja (verba) bahasa Tetun by Basennang Saliwangi, Indonesia. Departement Pendidikan dan Kebudayaan - 1991 - 106 pages
Sistem morfologi kata kerja (verba) bahasa Tetun by Basennang Saliwangi, Indonesia. Departement Pendidikan dan Kebudayaan - 1991 - 106 pages
Sistem morfologi kata kerja bahasa Jawa dialek Jawa Timur by Soedjito, Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa - 1981 - 251 pages
Sistem morfologi kata kerja bahasa Jawa dialek Jawa Timur by Soedjito, Pusat Pembinaaan dan Pengembangan Bahasa - 1981 - 251 pages
Sistem morfologi kata kerja bahasa Tolaki by J. F. Pattiasina, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1983 - 72 pages
Sistem morfologi kata kerja bahasa Tolaki by J. F. Pattiasina, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1983 - 72 pages
Sistem morfologi nomina bahasa Muna by Muhammad Gazali, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1995 - 65 pages
Sistem morfologi verba bahasa Kluet by Sugiyo Hadi Martono, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1990 - 69 pages
Sistem morfologi verba bahasa Kluet by M. Ridwan Ismail, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1990 - 69 pages
Sistem morfologi verba bahasa Kluet by M. Ridwan Ismail, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1990 - 69 pages
Sistem pemajemukan bahasa Melayu Bangka by Siti Salamah Arifin, Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Jakarta (Indonesia) - 2000 - 128 pages
Sistem pemajemukan dalam bahasa Jawa by Soepomo Poedjosoedarmo - 1984 - 133 pages
Sistem pemajemukan dalam bahasa Jawa by Soepomo Poedjosoedarmo - 1984 - 133 pages
Sistem pemajemukan kata bahasa Semende by Yuslizal Saleh - 1990 - 118 pages
Sistem perulangan bahasa Jawa dialek Jawa Timur by Soedjito, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1985 - 101 pages
1 2 3