Studies in Malay dialects - 1983
Studies in Malay dialects by James T. Collins - 1983
Studies in Sulawesi linguistics - 1999
Studies in Sulawesi linguistics by James N. Sneddon - 1999
Studies in Sulawesi linguistics by James N. Sneddon - 1999
Studies in Sulawesi linguistics by James N. Sneddon - 1995
Studies in Sulawesi linguistics by James N. Sneddon - 1994
Studies in Sulawesi linguistics by James N. Sneddon - 1991
Studies in Sulawesi linguistics - 1991
Studies in Sulawesi linguistics - 1989
Studies in Sulawesi linguistics by James N. Sneddon - 1989
Studies in Tai and Mon-Khmer phonetics and phonology in honour of Eugénie J. A. Henderson by Eugénie J. A. Henderson - 1979 - 324 pages
Studies in Tai linguistics - 1975 - 419 pages
Studies in Tai linguistics - 1975 - 419 pages
Studies in the Grammatical Tradition in Tibet by Roy Andrew Miller - 1976 - 143 pages
Studies in the grammatical tradition in Tibet by Roy Andrew Miller - 1976 - 142 pages
Studies in Tibeto-Himalayan linguistics by Devīdatta Śarmā - 1982 - 224 pages
Studies in Tibeto-Himalayan linguistics by Devīdatta Śarmā - 1982 - 224 pages
Studies in Vietnamese (Annamese) grammar by Murray Barnson Emeneau - 1951 - 235 pages
Studies in Vietnamese (Annamese) grammar by Murray Barnson Emeneau - 1951 - 235 pages
Studies on Yi-Burmese languages by 《國際彝緬語學術會議》 論文編輯委員會 - 1992 - 697 pages
Suara siswa by Curriculum Corporation (Australia), National Indonesian Language Curriculum Project (Australia) - 1994 - 163 pages
Suara siswa by National Indonesian Language Curriculum Project (Australia), Curriculum Corporation (Australia) - 1994 - 214 pages
Suara Siswa by South Australia Education Dept, Northern Territory Dept. of Education, Curriculum Corporation (Australia) - 1993 - 244 pages
Suara siswa by Curriculum Corporation (Australia) - 1993 - 163 pages
Suara siswa by South Australia. Education Dept, Northern Territory. Dept. of Education - 1993 - 85 pages
Suara Siswa by Northern Territory. Dept. of Education - 1993 - 111 pages
Suara Siswa by South Australia Education Dept Northern Territory Dept. of Education Curriculum Corporation (Australia) - 1993 - 111 pages
Suara siswa by South Australia. Education Dept, Northern Territory. Dept. of Education - 1992 - 242 pages
Suara siswa by National Indonesian Language Curriculum Project (Australia), Curriculum Corporation (Australia), South Australia. Education Dept, Northern Territory. Dept. of Education - 1992 - 180 pages
Suara siswa: Stage 1 by Curriculum Corporation (Australia) - 1993 - 111 pages
Suara siswa: Stage 2 by South Australia. Education Dept, Northern Territory. Dept. of Education - 1993 - 120 pages
Sub-Himalayan by H. Roberts - 1891 - 209 pages
Sud-si-lan du Skyabs-mgon Rgyal-baʼi-yoṅs-ʼdzin Khri-byaṅ Rdo-rje-ʼchaṅ-chen-pos stsal baʼi gsuṅ bśad rin po che bźugs so by Khri-byaṅ Blo-bzaṅ-ye-śes-bstan-ʼdzin-rgya-mtsho - 1969 - 13 pages
Sukhothai Thai as a discourse-oriented language by Cholticha Bamroongraks - 1987 - 428 pages
Sukreni, gadis Bali by A. A. Pandji Tisna - 1978 - 94 pages
Sukreni, gadis Bali by A. A. Pandji Tisna - 1965 - 150 pages
Suloh bahasa by Othman bin Sulaiman, M. Noor Azam - 1972
Suloh bahasa by Othman bin Sulaiman, M. Noor Azam - 1970
Suloh bahasa by Othman bin Sulaiman, M. Noor Azam - 1968
Sulung language guide by Aduk Tayeng - 1990 - 64 pages
Sulung language guide by Aduk Tayeng - 1990 - 64 pages
Sulung language guide by Aduk Tayeng - 1990 - 64 pages
Sum cu paʼi gźuṅ gi rnam par bśad pa gzur gnas dgyes paʼi gtam by Mkhyen-rab-ʼod-gsal (Ñan-śul.) - 1986 - 180 pages
Sum cu paʼi gźuṅ gi rnam par bśad pa gzur gnas dgyes paʼi gtam by Mkhyen-rab-ʼod-gsal (Ñan-śul.) - 1986 - 180 pages
Sum cu paʼi yaṅ sñiṅ legs bśad ljon paʼi dbaṅ po bźugs so by Dbyaṅs-can-grub-paʼi-rdo-rje (Dṅul-chu) - 1970 - 7 pages
Sum rtags bsdus sdom pad dkar phreṅ ba rtsa ʼgrel daṅ sum rtags legs bśad ʼphrul gyi lde mig rtsa ʼgrel bcas by Rgyal-dbaṅ-nor-bu, Gźan-phan-mthaʼ-yas (Rdzogs-chen Rgyal-sras) - 1983 - 147 pages
Sum rtags don gsal sñiṅ po by Bhutan. Dept. of Education - 1971 - 79 pages
Sum rtags kyi bźed mtshams gsal baʼi sgron me by Dkon-mchog-śes-rab-tshaṅ, Si-tu Paṇ-chen Chos-kyi-ʼbyuṅ-gnas, Rin-chen-don-grub (Pra-ti.), ʼPhags-yul Kirtiʼi Byes-pa Grwa-tshaṅ - 2000 - 178 pages
Sum rtags kyi sñiṅ ʼgrel legs bśad ʼdren paʼi pho ña by Rdo-rje-rgyal-po - 1982 - 129 pages
Sum rtags rtsa ba daṅ deʼi ʼgrel pa Si-tuʼi źal luṅ by Thon-mi Sambhoṭa, Dṅul-chu Dharmabhadra, Dbyaṅs-can-grub-paʼi-rdo-rje (Dṅul-chu) - 1982 - 86 pages
Sum rtags rtsa ba daṅ ʼgrel pa nor buʼi me loṅ bcas by Thub-bstan-brtson-ʼgrus (Rdzogs-chen Mkhan-po), Thon-mi Sambhoṭa - 1993 - 151 pages
Sum rtags rtsa ba daṅ ʼgrel pa nor buʼi me loṅ bcas by Thub-bstan-brtson-ʼgrus (Rdzogs-chen Mkhan-po), Thon-mi Sambhoṭa - 1993 - 151 pages
Sum rtags rtsa ba daṅ ʼgrel pa nor buʼi me loṅ bcas by Thub-bstan-brtson-ʼgrus (Rdzogs-chen Mkhan-po), Thon-mi Sambhoṭa - 1993 - 151 pages
Sum rtags rtsa ba daṅ ʼgrel pa nor buʼi me loṅ bcas by Thub-bstan-brtson-ʼgrus (Rdzogs-chen Mkhan-po), Thon-mi Sambhoṭa - 1993 - 151 pages
Sum rtags skor gyi dpe rgyun dkon po ʼgaʼ phyogs gcig tu bsgrigs pa mu tig phreṅ ba by Mkaʼ-ʼgro-tshe-riṅ - 1997 - 340 pages
Sum rtags skor gyi dpe rgyun dkon po ʼgaʼ phyogs gcig tu bsgrigs pa mu tig phreṅ ba by Mkaʼ-ʼgro-tshe-riṅ - 1997 - 340 pages
Sum rtags sñiṅ po - 1968 - 39 pages
Sum rtags ơgrel chuṅ go bdeơi lde mig bźugs so by Zla-ba-tshe-riṅ - 2004 - 160 pages
Sum rtags ơgrel chuṅ go bdeơi lde mig bźugs so by Zla-ba-tshe-riṅ - 2004 - 160 pages
Sumbangan bahasa Bugis dan bahasa Makassar terhadap perkembangan bahasa Indonesia Dibawah redaksi by Indonesia. Direktorat Bahasa dan Kesusastraan. Tjabang Makassar - 1968
Sun by Konchog Lhadrepa - 2005 - 182 pages
Sundanese by Franz Müller-Gotama - 2001 - 74 pages
Suphāsit læ samnūan Thai by Chalœ̄mwut Sīsuriyawong Rāmphakdī - 1959 - 47 pages
Supplement op het maleisch-nederduitsch woordenboek by Jan Pynappel - 1869 - 275 pages
Suprasegmental phonemes of Thai: Bangkok dialect by Mary Elizabeth Kroll - 1956 - 78 pages
Surapati by Abdoel Moeis - 1979 - 218 pages
Surinaams-javaans-nederlands woordenboek by Hein Vruggink, Johan Sarmo - 2001 - 442 pages
Survei bahasa dan sastra di Timor Timur by I Wayan Sudiartha, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa - 1994 - 91 pages
Survey study of the languages of the Philippine Islands by Richard Nelson Thompson - 1953 - 111 pages
Susur galur bahasa Melayu by Asmah Haji Omar - 1988 - 405 pages
Susur galur bahasa Melayu by Asmah Haji Omar - 1985 - 405 pages
Syed Syeikh al-Hadi by Sohaimi Abdul Aziz - 2003 - 156 pages
Syntactic function and constituent order change in Malay by Susanna Arens Cumming - 1988 - 596 pages
Sách tân-ước của Đức Chúa Jêsus-Christ chúng ta by W. C. Cadman, British and Foreign Bible Society - 1923 - 430 pages
Sñan brgyud gsaṅ baʼi mtḥar thug las zab lam ʼpho baʼi gdams pa sñiṅ gi thig le by Śākya-śrī (Rtogs-ldan) - 1976 - 17 pages
Sñan brgyud las yum bkaʼ lhan cig skyes maʼi bsgrig chog sgrub thabs źes bya ba bźugso by Bstan-ʼdzin-chos-kyi-ñi-ma (Khams-sprul IV) - 1969 - 29 pages
Sñan brgyud lhan cig skyes maʼi bsñen yig bdud rtsiʼi zer ʼphreṅ źes bya bźugs so by ʼJam-dpal-dpaʼ-bo (Bde-chen-chos-ʼkhor Yoṅs-ʼdzin IV) - 1969 - 10 pages
Sñan gźuṅ Daṇḍiʼi źal luṅ blo gsal ʼjug ṅogs ʼgro baʼi sgron meʼi ʼod snaṅ by Blo-bzaṅ-lhun-grub-rgya-mtsho (Rwa.), ʼPhags-yul Kirtiʼi Byes-pa Grwa-tshaṅ - 2007 - 324 pages
Sñan sum rig paʼi pad tshal skyed paʼi ñi gźon źes bya ba bźugs so by Blo-bzaṅ-rgya-mtsho (A-mkhar.), ʼPhags-yul Kirtiʼi Byes-pa Grwa-tshaṅ - 2000 - 152 pages
Sñan sum rig paʾi pad tshal skyed paʾi ñi gźon źes bya ba bźugs so by Blo-bzaṅ-rgya-mtsho (A-mkhar.), ʾPhags-yul Kirti Byes-pa grwa tshaṅ gi ches mthoʾi Bod kyi rig gnas slob gñer khaṅ - 2000 - 152 pages
Sñan ʼgrel yaṅ gsal snaṅ mdzad [sic] las don rgyan so lṅaʼi tshig ʼgrel Dbyaṅs can pi waṅ by ʼJam-dbyaṅs-grags-pa - 1995 - 295 pages
Sñan ṅag byis pa ʼjug sgo by Rdo-rje-mkhar (Reb-goṅ.) - 1987 - 428 pages
Sñan ṅag gi mtshan ñid bsdus pa rtsom dpe daṅ bcas pa Sna tshogs utpa laʼi chun po źes bya ba bźugs by Smin-gliṅ Lo-chen Dharma-śrī - 1966 - 119 pages
Sñan ṅag las ʼphros paʼi mtshuṅs sgraʼi dpyad pa dpe don gsal baʼi mig ʼbyed legs bśad bdud rtsiʼi mchod yon źes bya ba by Saṅs-rgyas-mkhar - 2006 - 204 pages
Sñan ṅag leʼu gñis paʼi dper brjod by Norbu Wangchhuk - 1978 - 322 pages
Sñan ṅag me loṅ gi zin tho dran paʾi gsal ʾdebs by Stobs-ldan-rab-ʼbyams-pa - 1995 - 316 pages
Sñan ṅag me loṅ leʼu gñis pa don rgyan gyi dper brjod pa lhaʼi glu sñan by Rta-mgrin-dbaṅ-rgyal (Druṅ-yig.) - 1976 - 61 pages
Sñan ṅag sprin gyi pho ñaʼi tshigs ʼgrel go bde ṅag rig kun daʼi zla zer by Dor-źi Gdoṅ-drug-sñems-blo, Kālidāsa - 1988 - 90 pages
Sñan ṅag, ʼdod pa blo gsal gźon nu rnams la ñe bar mkho ba mṅon brjod pad dkar ʼphreṅ ba by Dpal-khaṅ Ṅag-dbaṅ-chos-kyi-rgya-mtsho - 1961 - 112 pages
Sông by Chu Tử - 1963 - 419 pages
Sārakhadī kō̜ kai by Wichāphō̜n Sǣngmanī - 1995 - 423 pages
Sārānukrom Phāsā ʻĪsān-Thai-ʻAngkrit - 1989 - 1074 pages
Sārānukrom phāsā ʻĪsān-Thai-ʻAngkrit by Prīchā Phinthō̜ng - 1989 - 1074 pages
Sārānukrom prawattisāt Thai by Phairōt Phōsai - 1987 - 163 pages
Sārānukrom witthayāsāt by Samākhom Witthayāsāt hǣng Prathēt Thai - 1972 - 306 pages
Sāt hǣng kānchai phāsā by Watthana Bunčhap, Thailand. Krom Sinlapākō̜n - 1998 - 257 pages
Sāt læ sin hǣng phāsā by Bunyong Kētthēt - 1993 - 360 pages
Sīlāčhārưk Sukhōthai lak thī 2, čhārưk Wat Sīchum by Hō̜samut hǣng Chāt (Thailand) - 1984 - 91 pages
S̀́am-bha-laʼi coṅ sgra by Gcan-raṅ-sad - 2005 - 306 pages
Sṅa ʼgyur bstan pa rgyas paʼi smon lam Chos rgyal dgyes paʼi źal luṅ źes bya ba bźugs so by Mi-pham-rgya-mtsho (ʼJam-mgon ʼJu) - 1972 - 11 pages
Sṅa ʼgyur bstan pa rgyas paʼi smon lam Chos rgyal dgyes paʼi źal luṅ źes bya ba bźugs so by Mi-pham-rgya-mtsho (ʼJam-mgon ʼJu) - 1972 - 11 pages
Sṅa-ʼgyur bstan pa rgyas paʼi smon lam gyi ʼgrel pa draṅ sroṅ rig ʼdzin brgyud paʼi źal luṅ źes bya ba bźugs so by Tshe-dbaṅ-rig-ʼdzin (Mṅaʼ-ris-pa.) - 2005 - 253 pages
Sṅags kyi bklag thabs khag gsum phyogs gcig tu bkod pa mthoṅ śes me loṅ źes bya ba bźugs so by Dge-ʼdun-dpal (Snar-thaṅ lo-tsā-ba.), Dbyaṅs-can-grub-paʾi-rdo-rje (Dṅul-chu) - 2003 - 101 pages
Sṅon ʼgroʼi zin bris bźugs so by Padma-dkar-po (ʼBrug-chen IV) - 1965 - 21 pages
Sổ tay dùng từ by Phê Hoàng, Văn Hành Hoàng, Thản Đào - 1980 - 123 pages
Sợi tóc by Thạch Lam - 1942 - 93 pages
1 2 3