BooksSitemapPoetryAsianC
Ca dao Bảo Định Giang by Định Giang Bảo - 1990 - 292 pages
Ca-dao giảng-luận by Thuần Phong - 1958 - 196 pages
Cafe Haiku by Zenbu Nometa, Jeffrey Goldsmith - 2004 - 95 pages
Caitanyacarita by Haripada Chakraborti - 1988 - 228 pages
Caitraratha by Amiẏakr̥shña Rāẏacaudhurī - 1968 - 80 pages
Cakrabāka by Nazrul Islam (Kazi), Śaphikula Āsagara - 1970 - 80 pages
Cakravyūha by Kumar Nārāyaṇ, Kuṃvara Nārāyaṇa - 1956 - 128 pages
Call me by my true names by Thich Nhat Hanh - 1993 - 182 pages
Calliśa bacharera premera kabitā by Raphika Bhūm̐iẏā, Ābadula Hāi Śikadāra - 1984 - 144 pages
Calliśera tina kabi by Sarojalāla Bandyopādhyāẏa - 1994 - 80 pages
Candana ne dī āga by Surendra Pāṭhaka - 2000 - 80 pages
Candana ne dī āga by Surendra Pāṭhaka - 2000 - 80 pages
Candana vana kī gandha nadī by Gulāba Canda Āśākavi - 1990 - 94 pages
Candana vana kī gandha nadī by Gulāba Canda Āśākavi - 1990 - 94 pages
Candana-vana by Śivanandana Yādava - 2005 - 445 pages
Candasakhī kā jīvana aura sāhitya by Prabhudayāla Mītala, Candasakhi - 1963 - 174 pages
Candraśekhara Vājapeyī racanāvalī by Candraśekhara - 2000 - 500 pages
Candrābatī by Magan Thakur - 1967 - 121 pages
Candrākara granthāvalī by Candrākara - 1988 - 314 pages
Candāyana by Dāūda - 1964 - 489 pages
Cao Chu-thà̂n thi-tập by Bá Quát Cao, Thúc Khải Tạ - 1971
Cao chu-thần thi-tập by Bá Quát Cao, Thúc Khải Tạ - 1971
Caritrera saṭhika pratibhā by Amitā Cakrabartī - 1987 - 64 pages
Catudhpadī tathā anya kavitāem̐ by Tāriṇīcaraṇa Dāsa Cidānanda - 1992 - 52 pages
Caturdaśī - 1966 - 264 pages
Catushṭayetara chāyāvādī kavi aura unkā kāvya by Kr̥shṇā Śarmā - 1989 - 351 pages
Catushṭayetara chāyāvādī kavi aura unkā kāvya by Kr̥shṇā Śarmā - 1989 - 351 pages
Caṇḍidāsa Bidyāpati by Chandidas, Vidyāpati Ṭhākura - 1962 - 142 pages
Caṇḍīdāsa o Śrīkr̥shñakīrtana by Baṛu Caṇḍīdāsa - 1967 - 357 pages
Caṇḍīdāsa, kabi-byaktitva o kābyaśilpa by Amarendra Gaṇāi - 1982 - 112 pages
Caṇḍīmaṅgala by Mukunda Rām (Cakravartī.), Sukumar Sen - 1975 - 436 pages
Celebration in darkness by Minoru Yoshioka, Makoto Ōoka, Kōichi Iijima - 1985 - 200 pages
Centre & circumference - 1984 - 40 pages
Centre & circumference - 1984 - 40 pages
Ceranobila tathā anya kavitāeṃ by Jasabīra Cāvalā - 1988 - 86 pages
Cetanāra Kāche nibedita kabitābalī by Ināmula Kabira Brahmā - 1969 - 104 pages
Chabi phire dekhā by Haraprasad Mitra - 1985 - 71 pages
Chahrah'hā-yi shiʻr-i Khūzistān - 1972 - 389 pages
Chahār Dīvān by Tīmūr Gūrgīn, Zargar Iṣfahānī, Fāyiz Dashtistānī, Shāṭir ʻAbbās Ṣabūḥī - 1984 - 266 pages
Chanda ratnāvalī by Harirāma Dāsa Nirañjanī, Śrī Sarasvatī Pustakālaya - 1990 - 89 pages
Chandasī by Jagadischandra Roy - 1969 - 48 pages
Chansons populaires vietnamiennes - 1958 - 90 pages
Chatrapati Śivājī, Hindī evaṃ Marāṭhī kāvya meṃ by Mohana Puṃ Jādhava - 1997 - 232 pages
Chatrapati Śivājī, Hindī evaṃ Marāṭhī kāvya meṃ by Mohana Puṃ Jādhava - 1997 - 232 pages
Chattīsagaṛhī gīta aū kavitā by Hariṭhākura - 1967 - 34 pages
Chau-kābukira mukhośa by Alokeranjan Dasgupta - 1973 - 56 pages
Chayavada ki racana-prakriya by Prabhāsha Prasāda Varmā - 1981 - 359 pages
Chayavadi kavya mem saundarya darsana by Suresacandra Tyagi - 1976
Chaḥ x dasa by Ushā Purī, Haripāla Tyāgī - 1997 - 98 pages
Chaṛāẏa Bāṅālī samāja o saṃskr̥ti by Saiẏada Mohāmmada Śāheda - 1988 - 466 pages
Chhattīsagaṛhī lokasāhitya kā adhyayana by Dayāśaṅkara Śukla - 1969 - 345 pages
Chhotoder Chiriyakhana by Śrijāta - 2005 - 79 pages
Chilāma bhālobāsāra nīla patākātale svādhīna by Tārāpada Rāẏa - 1967 - 79 pages
Chinese love poems by D. J. Klemer - 1959 - 96 pages
Chinese poems by Arthur Waley - 1982 - 181 pages
Chinese poems by Arthur Waley - 1982 - 181 pages
Chinese poems by Arthur Waley - 1976 - 213 pages
Chinese poetic writing by François Cheng, Jerome P. Seaton - 1982 - 225 pages
Chinh-phụ ngàm-khúc by Trần Côn Đặng, Thị Điểm Đoàn, Thá̂t Lương Tôn, Huy Nguyễn - 1950 - 182 pages
Chinh-phụ-ngâm bị-khảo by Trâǹ Côn Đặng - 1953 - 292 pages
Chiyo-ni by Patricia Donegan, Yoshie Ishibashi, Chiyo-ni - 1998 - 280 pages
Chiyo-ni by Patricia Donegan, Yoshie Ishibashi, Chiyo-ni - 1998 - 280 pages
Chiêu lỳ Phạm Thái thi tập by Thái Phạm - 1959 - 96 pages
Chobala by Rudra Muhammada Śahidullāha - 1986 - 47 pages
Châm khói by Thị Lam Luyến Đoàn - 1995
Chân quê by Bính Nguyẽ̂n - 1993 - 87 pages
Chùm quả mùa đầu by Hoa Nguyễn - 1981 - 99 pages
Chāyāvāda by Nityānanda Paṭela, Ramdhari Sinha Dinkar - 1970 - 267 pages
Chāyāvāda by Sumitrānandana Panta - 1965 - 141 pages
Chāyāvāda by Haranārāyaṇa Siṃha - 1964 - 471 pages
Chāyāvāda by Rājeśvaradayāla Saksenā - 1963 - 209 pages
Chāyāvāda ke gaurava cihna by Kshema - 1962 - 367 pages
Chāyāvāda ke gaurava cinha by Kshema - 1962 - 370 pages
Chāyāvāda kā kāvya-śilpa by Pratima Krishnabal - 1971 - 424 pages
Chāyāvāda kā samājaśāstra by Śaśī Mudīrāja - 1988 - 319 pages
Chāyāvāda kī khaṛībolī aura Prasāda by Kr̥pāśaṅkara Pāṇḍeya - 1992 - 144 pages
Chāyāvāda kī khaṛībolī aura Prasāda by Kr̥pāśaṅkara Pāṇḍeya - 1992 - 144 pages
Chāyāvāda kī racanā-prakriyā by Prabhāsha Prasāda Varmā - 1981 - 359 pages
Chāyāvādottara Hindī kavitā by Ramākānta Śarmā - 1970 - 430 pages
Chāyāvādottara Hindī kāvya kī sāmājika aura sāṃskr̥tika pr̥shṭhabhūmī by Kamla Prasad Pandey - 1972 - 507 pages
Chāyāvādottara Hindī prabandha kāvyoṃ kā sāṃskr̥tika anuśīlana by Viśvambharadayāla Avasthī - 1976 - 399 pages
Chāyāvādottara kāvya by Siddheśvara Prasāda - 1966 - 251 pages
Chāyāvādottara kāvya by Siddheśvara Prasāda - 1966 - 251 pages
Chāyāvādottara kāvya meṃ ādhyātmika cetanā by Vīrendra - 1988 - 304 pages
Chāyāvādottara kāvya meṃ ādhyātmika cetanā by Vīrendra - 1988 - 304 pages
Chāyāvādottara kāvya meṃ śabdārtha kā svarūpa by Sudhā Guptā - 1972 - 431 pages
Chāyāvādottara kāvya-śīlpa by Chedīlāla Pāṇḍeya - 1976 - 307 pages
Chāyāvādottara kāvyā - 1971 - 177 pages
Chāyāvādottara prabandha-kāvyoṃ kā kalāpaksha by Śivapriyā Mahāpātra - 1977 - 430 pages
Chāyāvādottra Hindī kāvya, badalate mānadaṇḍa evaṃ svarūpa by Kauśalanātha Upādhyāya - 1990 - 267 pages
Chāyāvādottra Hindī kāvya, badalate mānadaṇḍa evaṃ svarūpa by Kauśalanātha Upādhyāya - 1990 - 267 pages
Chāyāvādī (Hindī) aura bhāvavādī (Telugu) kāvya meṃ prakr̥ti-citraṇa by Esa. Ena. Sūryanārāyaṇa Varmā - 1989 - 271 pages
Chāyāvādī (Hindī) aura bhāvavādī (Telugu) kāvya meṃ prakr̥ti-citraṇa by Esa. Ena. Sūryanārāyaṇa Varmā - 1989 - 271 pages
Chāyāvādī kavitā kā samāja-darśana by Ramendra Kumāra Yādava Ravi - 1992 - 203 pages
Chāyāvādī kaviyoṃ kī gīta-sr̥shṭi by Upendra - 1970 - 354 pages
Chāyāvādī kāvya mem loka-maṅgala kī bhāvanā. Lekhaka Ambādaṫta Pāṇḍey by Ambādatta Pāṇḍey - 1973 - 373 pages
Chāyāvādī kāvya meṃ bimba vidhāna by Kr̥shṇakānta Śarmā - 1977 - 203 pages
Chāyāvādī kāvya meṃ karma-cetanā by Kanhaiyā Lāla - 1991 - 242 pages
Chāyāvādī kāvya meṃ mithaka by Candrapāla Śarmā - 1994 - 304 pages
Chāyāvādī kāvya meṃ saundarya darśana by Suresh Chandra Tyagi - 1976 - 278 pages
Chāyāvādī kāvya meṃ saṅgīta tatva by Kauśala Nandana Gosvāmī - 1991 - 260 pages
Chāyāvādī kāvya meṃ saṅgīta tatva by Kauśala Nandana Gosvāmī - 1991 - 260 pages
Chāyāvādī kāvya samīkshā kośa by Rāmaśaraṇa Gauṛa - 1996 - 268 pages
Chāyāvādī kāvya samīkshā kośa by Rāmaśaraṇa Gauṛa - 1996 - 268 pages
Chāyāvādī kāvya-bhāshā kā vivecanātmaka anuśīlana by Khagendra Ṭhākura - 1978 - 283 pages
Chāyāvādōttara Hindī pragīta by Vinoda Godare - 1975 - 336 pages
Chāṛapatra by Sukanta Bhattacharya - 1970 - 56 pages
Chāẏā-michila by Āli Naoẏāja - 1968 - 75 pages
Chấp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện by Nhất Hạnh (Thích.) - 1965 - 110 pages
Chất thơ trong thi đối by Thu Phong Nguyễn - 2002 - 141 pages
Cidaṃbarā by Sumitrānandana Panta - 1959 - 354 pages
Cintana ke naye āyāma by Haradvārī Lāla Śarmā - 1976 - 195 pages
Cināra by Devarāja - 1992 - 128 pages
Ciraī rī tū kyā jāne by Sītākānt Mahāpātra, Rājendra Prasāda Miśra - 1992 - 80 pages
Cirāgoṃ kī rāta by Amrita Pritam - 2002 - 135 pages
Citrādhāra by Jai Shankar Prasad - 1996 - 190 pages
Citrāṅgadā by Sumitra Nandan Pant - 1969 - 207 pages
Citrāṅgadā by Sumitrānandana Panta - 1969 - 207 pages
Ciṛiyā bahuta udāsa lagī by Raghunandana Cile - 1996 - 95 pages
Ciṭhi by Khondkar Abdul Khaleque - 1966 - 52 pages
Cloud gate song by Ji Zhang, Jonathan Chaves - 2006 - 44 pages
Cokhera cātaka by Nazrul Islam (Kazi) - 1962 - 54 pages
Colección Studium by Gloria Ceide-Echevarría - 1967 - 165 pages
Comrade loves of the samurai by Saikaku Ihara, Edward Powys Mathers - 1972 - 134 pages
Concentric circles by Lian Yang, Brian Holton, Agnes Hung-Chong Chan - 2005 - 111 pages
Continuities in Indian English poetry by G. J. V. Prasad - 1999 - 198 pages
Cracking the shell by Sŭng-ho Chʻoe, Chi-ha Kim, Hyŏn-jŏng Chŏng, Wŏn-jung Kim - 2006 - 108 pages
Cranes in the drought by Kedar Nath Singh - 1996 - 116 pages
Cung oán ngâm khúc chú giải by Gia Thiè̂u Nguyẽ̂n - 1954 - 290 pages
Cung oán ngâm khúc chú giải by Gia Thiè̂u Nguyẽ̂n - 1954 - 290 pages
Cunī huī kavitāem̐ by Amrita Pritam - 1982 - 209 pages
Cuppī kī āvāza by Pūjānanda Nemā - 1995 - 167 pages
Cuppī kī āvāza by Pūjānanda Nemā - 1995 - 167 pages
Cuộc hành trình tên là lục bát by Nguyên Sa - 1999 - 277 pages
Cái đẹp trong thơ kháng chiến Việt Nam, 1945-1975 by Duy Thông Vũ - 1998 - 683 pages
Cánh thời gian by Bỉnh Trung Hà - 1997 - 139 pages
Cõi buồn trên ta by Hà Huyền Chi - 1984 - 105 pages
Cõi con người by Trọng Văn Nguyễn - 1993 - 44 pages
Cāndāyana by Dāūda - 1967 - 522 pages
Cān̐da, cān̐danī, aura kaikṭasa by Ambāśaṅkara Nāgara - 1971 - 100 pages
Cāra mahākaviyoṃ ke viraha-kāvya by Rāmaprasāda Miśra - 1979 - 183 pages
Cāraṇa sāhitya kā itihāsa by Mohanalāla Jijñāsu - 1968
Cāraṇakabi Mukundadāsa by Jay Guru Goswami, Mukunda Dāsa - 1972 - 776 pages
Cāraṭi baktr̥tā by William Radice - 1990 - 69 pages
Cāṇakya nīti tradition by Kauṭalya - 1968
Cāṇakya nīti tradition by Kauṭalya - 1967
Cāṇakya-nīti-text-tradition: The Vṛddha-cāṇakya textus ornatior version ; The Vṛddha-cāṇakya textus simplicior version ; The Cāṇakya-nīti-śāstra version ; The Cāṇakya-sāra-saṁgraha version. Part II. The Laghu-cāṇakya version ; The Cāṇakya-rāja-nīti-śāstra version by Kauṭalya, Ludwik Sternbach - 1968
Cītta yethā bhaẏaśūnya by Acintyakumāra Senagupta - 1963 - 52 pages
Cảm nhận thi ca by Văn Lý Trần - 1999 - 239 pages
Cỏ hoa gối đầu by Luân Hoán - 1997 - 116 pages
Cổng tỉnh by Dà̂n Trà̂n - 1994 - 176 pages
Cụm hoa tình yêu by Hội nhà thơ tài tử Việt Nam - 1998 - 105 pages