BooksSitemapPoetryAsian
More subjects under "Asian"
GeneralChineseJapanese
Nadī pasīne kī by Kuṃara - 2005 - 112 pages
Nakasone Yasuhiro kushū by 中曽根康弘 - 1985 - 225 pages
Nakasone Yasuhiro kushū - 1985 - 225 pages
Naked by Shuntarō Tanikawa, William I. Elliott, Kazuo Kawamura - 2005 - 46 pages
Nam thi hợp tuyẻ̂n by Văn Ngọc Nguyẽ̂n - 1952 - 313 pages
Namdev, his mind and art by Raj Narayan Maurya - 1988 - 196 pages
Nameless flowers by Cheng Gu, Aaron Crippen - 2005 - 167 pages
Navagīta ekādaśa - 1994 - 135 pages
Navya patha mem nagatā taka by Dī. Vī Rāmakrśṇarāva - 1989 - 141 pages
Naye ilāke meṃ by Arūna Kamala - 1996 - 96 pages
Naye ilāke meṃ by Arūna Kamala - 1996 - 96 pages
Nayī kavitā by Devarāja - 1987 - 111 pages
Nayī kavitā by Devarāja - 1987 - 111 pages
Nayī kavitā by Girijā Kumāra Māthura - 1966 - 137 pages
Nayī kavitā by Rama Shanker Misra - 1964 - 234 pages
Nayī kavitā kā svarūpa-vikāsa. [Lekhaka] Śyāmasundara Ghosha by Śyāmasundara Ghosha - 1965 - 162 pages
Nayī kavitā kī bhāshā, kāvyaśāstrīya sandarbha meṃ by Hariprasāda Pāṇḍeya - 1989 - 283 pages
Nayī kavitā kī bhūmikā by Premaśaṅkara - 1988 - 68 pages
Nayī kavitā kī bhūmikā by Premaśaṅkara - 1988 - 68 pages
Nayī kavitā kī lambī kavitāyeṃ by Rāmasudhāra Siṃha - 1993 - 320 pages
Nayī kavitā kī lambī kavitāyeṃ by Rāmasudhāra Siṃha - 1993 - 320 pages
News of love by Ḥāfiẓ - 1984 - 16 pages
Nghĩ về thơ Hồ Xuân Hương by Trí Viêñ Lê - 1987 - 228 pages
Nghệ-thuật trào-phúng và nụ cười trong thi-văn Việt-Nam by Trọng Thược Hoàng - 1987 - 400 pages
Nguyễn Đình Thi, Giang Nam, Lê Anh Xuân, Vũ Cao, Phan Thị Thanh Nhàn by Tiêń Quỳnh Vũ - 1992 - 109 pages
Ngát hương ṃât ong by Trường An Hồ - 1989 - 359 pages
Ngọn cỏ bò̂ng by Bá Trạc Nguyẽ̂n - 1985 - 287 pages
Những hàng châu ngọc trong thi ca hiện đại by Huy Trâm - 1989 - 217 pages
Những khó̂i hình câm by Vân Long - 1993 - 56 pages
Nihon shūku - 1963
Nishedha - 1972 - 202 pages
Niyati cakra by Indu Prakāśa Erana - 1997 - 60 pages
No entry for the new Sun by Arjuna Ḍāṅgaḷe - 1992 - 65 pages
Non-person singular by Lian Yang, Brian Holton - 1994 - 128 pages
Non-person singular by Lian Yang, Brian Holton - 1994 - 128 pages
Non-person singular by Lian Yang, Brian Holton - 1994 - 128 pages
Nārī śirshaka se by Āloka Saksenā - 1996 - 96 pages
Nīma rośanī meṃ by Madana Kaśyapa - 2000 - 94 pages
Nīmāyī-i dīgar by Z̤iyāʼ al-Dīn Turābī, Nīmā Yūshīj - 1996 - 256 pages
Nīraja racanāvalī by Gopāla Dāsa Nīraja - 1994 - 397 pages
Nīraja racanāvalī by Gopāla Dāsa Nīraja - 1994
Nīraja racanāvalī by Gopāla Dāsa Nīraja - 1994
O Livro dos hai-kais by Olga Savary, Manabu Mabe, Octavio Paz, Bashō Matsuo, Buson Yosa, Issa Kobayashi - 1987 - 126 pages
Obsidian by Dāuda Hāẏadāra, Swati Ghosh - 2003 - 88 pages
On love and barley by Bashō Matsuo, Lucien Stryk - 1985 - 92 pages
On two shores by Mutsuo Takahashi, Mitsuko Ohno, Frank Sewell - 2006 - 126 pages
One hundred and one by Rabindranath Tagore - 1966 - 181 pages
Open secret by Jalāl al-Dīn Rūmī (Maulana), John Moyne, Coleman Barks - 1984 - 82 pages
Pahāṛa para caṛhate pām̐va by Ravi Śrīvāstava - 1996 - 112 pages
Paintings and poetry by Sunil Gangopadhyaya, Charu Khan - 1992 - 72 pages
Paintings and poetry by Sunil Gangopadhyaya, Charu Khan - 1992 - 72 pages
Pau phaṭe kā pahalā pakshī by Sunītā Jaina - 1996 - 95 pages
Payām by Niʻmat Mīrzāzādah - 1968 - 43 pages
Pañjāba kā madhyakālīna Hindī sāhitya by Haramahendra Siṃha Bedī, Guru Nanak Dev University - 2004 - 262 pages
Pañjāba kī ādhunika Hindī kavitā by Hukam Chand Rajpal - 2006 - 263 pages
Pañjāba kī ādhunika Hindī kavitā by Mohana Saparā - 2002 - 159 pages
Paṅkhuṛiyoṃ para ugate śūla by Kusuma Aroṛā - 1996 - 56 pages
Perspectives on Indian poetry in English by M. K. Naik - 1984 - 251 pages
Phījī kā Hindī kāvya sāhitya by Jogindra Siṃha Kaṃvala, Indian Council for Cultural Relations - 2004 - 206 pages
Phūla ke adharoṃ pe patthara by Omaprakāśa Caturvedī Parāga - 1999 - 64 pages
Plucking the rushes by David Holbrook, Arthur Waley, Ezra Pound, Helen Waddell - 1968 - 118 pages
Poems from Bangla Desh by Pritish Nandy - 1972 - 80 pages
Poems of 99 modern Korean poets by Che-chʻŏn Pak, Chʻang-su Ko - 2006 - 376 pages
Poems of Debi Roy by Debī Rāẏa, Manish Nandy - 1988 - 28 pages
Poems of the masters by Red Pine - 2003 - 474 pages
Poems of Vinda by Vindā Karandīkara - 2007 - 122 pages
Poètes iraniens d'aujourd'hui by M. A. Sepanlou - 1968 - 96 pages
Prabandha bicitrā by Abdul Hoque Chowdhury, Bāṃlā Ekāḍemī (Bangladesh) - 1995 - 398 pages
Pracāra kāje racita kabi o jarigāna saṃkalana - 1968
Prasaṅga, Bāṃlā kabitā by Śamīraṇa Majumadāra - 1993 - 240 pages
Pratibimba by Kanhaiyālāla Seṭhiyā - 1996 - 85 pages
Pratibimba by Kanhaiyālāla Seṭhiyā - 1996 - 85 pages
Prācīna Hindī-kāvya by Shivom Tirth (Swami) - 1971 - 189 pages
Prācīna pārasīka haite by Pramathanātha Biśī - 1968 - 180 pages
Pr̥thvī kalpa by Girijā Kumāra Māthura - 1994 - 96 pages
Pr̥thvī kalpa by Girijā Kumāra Māthura - 1994 - 96 pages
Pr̥thvī kī ān̐ca by Tulasīramaṇa - 1991 - 96 pages
Pr̥thvī se kareṃ pharamāiśa by Madhusūdana Ānanda - 1994 - 98 pages
Pushkariṇī
Qalam andāz by Nīmā Yūshīj - 1973 - 133 pages
Quatrains of Khalilullah Khalili by Khalīl Allāh Khalīlī - 1981 - 82 pages
Quelle der Nacht by Abi Anwari - 1985 - 66 pages
Quê hương nước má̆t by Quó̂c Nam - 1987 - 135 pages
Rahasyavādī Jaina Apabhraṃśa kāvya kā Hindī para prabhāva by Premacandra Jaina - 1991 - 135 pages
Rahīma granthāvalī by Abdur Rahim Khan (Khan Khanan) - 1985 - 192 pages
Rats' nests by Sakutarō Hagiwara, Robert Epp - 1999 - 445 pages
Reading, writing and recitation by Franklin D. Lewis - 1995 - 1248 pages
Reikai haiku sahō jiten by 水原秋桜子 - 1990 - 490 pages
Religious lyrics of Bengal by John Alexander Chapman - 1926 - 92 pages
Renga ronshū, nōgaku ronshū, haironshū by 伊地知鐵男 - 1973 - 641 pages
Responses magnetic by Hajime Kijima - 1996 - 103 pages
Rhythm of life by Paramananda (Swami) - 1925 - 112 pages
Rubáiyát of Omar Khayyám by Omar Khayyam, Edward Fitzgerald - 1977 - 111 pages
Rubāʻīyāt va tarānahh́ā-yi shūrangīz az shāʻirān-i Īrān /bi-kūshish-i ʻAlī Jānzādah by ʻAlī Jānʹzādah - 1984 - 559 pages
Rubāʻīyāt ʻUmar al-Khayyām by Omar Khayyām - 1968 - 141 pages
Rupasi Bamlara dui kabi by Pūrṇendu Patrī - 1980 - 226 pages
Rājasthāna ke Hindī kavi by Qamara Mevāṛī - 1981 - 108 pages
Rājasthāna kī Hindī sāhitya ko dena by Gajānana Miśra - 1995 - 280 pages
Rājasthāna kī Hindī sāhitya ko dena by Gajānana Miśra - 1995 - 280 pages
Rājulā-Mālūśāhī by Jugala Kiśora Peṭaśālī - 2002 - 135 pages
Rāmakāvyadhārā by Bhagavatī Prasāda Siṃha - 1976 - 355 pages
Rāshṭrīya kavitā meṃ ahiṃsā by Vidyā Śarmā - 1999 - 392 pages
Rāta meṃ hāramoniyama by Udaya Prakāśa - 1998 - 143 pages
Rīti-śṛṅgāra - 1954 - 278 pages
Rītikālīna sāhitya kā punarmūlyāṅkana by Rāmakumāra Varmā - 1984 - 243 pages
Rītikāvya kī itihāsadr̥shṭi by Sudhīndra Kumāra - 1998 - 297 pages
Rītīkālīna Jaina kāvya by Kiraṇa Jaina - 1994 - 322 pages
Rūparaṅga - 1968 - 71 pages
Saba kī āvāza ke parde meṃ by Vishṇu Khare - 1994 - 119 pages
Saba kī āvāza ke parde meṃ by Vishṇu Khare - 1994 - 119 pages
Sabaraṅga by Jīvana Mahatā - 1995 - 158 pages
Sacred vows by U Sam Oeur, Ken McCullough - 1998 - 226 pages
Sacred vows by U Sam Oeur, Ken McCullough - 1998 - 226 pages
Sacred vows by U Sam Oeur, Ken McCullough - 1998 - 226 pages
Sadiyoṃ ke soye jāga uṭhe by Rambilas Sharma - 1988 - 180 pages
Sadiyoṃ ke soye jāga uṭhe by Rambilas Sharma - 1988 - 180 pages
Sailing to Formosa by Michelle Mi-Hsi Yeh, Nils Göran David Malmqvist, Huizhi Xu - 2005 - 191 pages
Sailing to Formosa by Michelle Mi-Hsi Yeh, Nils Göran David Malmqvist, Huizhi Xu - 2005 - 191 pages
Samagra kavitāem̐ by Makhan Lal Chaturvedi, Śrīkānta Jośī - 1999 - 567 pages
Samakālīna kavitā aura kulīnatāvāda by Ajaya Tivārī - 1994 - 298 pages
Samakālīna kavitā ke vividha āyāma by Añjanī Kumāra Dube Bhāvuka - 1998 - 224 pages
Samakālīna kavitā ke vividha āyāma by Añjanī Kumāra Dube Bhāvuka - 1998 - 224 pages
Samakālīna kavitā kā vyākaraṇa by Parmanand Srivastava - 1980 - 139 pages
Sandarśa by Aruṇa Vīra Siṃha - 1994 - 75 pages
Sannāṭe se muṭhabheṛa by Gaṅgāprasāda Vimala - 1994 - 103 pages
Santa-kāvya kī sāmājika prāsaṅgikatā by Ravīndra Kumāra Siṃha - 1994 - 168 pages
Santa-kāvya kī sāmājika prāsaṅgikatā by Ravīndra Kumāra Siṃha - 1994 - 168 pages
Sapane meṃ eka aurata se bātacīta by Vimala Kumāra - 1992 - 126 pages
Sapanā abhī bhī by Dharmvir Bharati - 1993 - 102 pages
Sapta dibāniśi Kalakātā by Gita Cattopadhyay - 1973 - 84 pages
Saptapadī by Devendra Śarmā Indra - 1996
Saptapadī by Devendra Śarmā Indra - 1995
Saptapadī by Devendra Śarmā Indra - 1995
Saptapadī by Devendra Śarmā Indra - 1995
Saptapadī by Devendra Śarmā Indra - 1992
Saptaparni by Shyamal Bandopadhay - 1976 - 68 pages
Saundaryaśāstra, vijñāna aura kaviprasiddhiyām̐ by Harimohana - 1989 - 193 pages
Saundaryaśāstra, vijñāna aura kaviprasiddhiyām̐ by Harimohana - 1989 - 193 pages
Saṅkalpa kā saundaryaśāstra by Mannu Bhandari, Ajitakumāra, Rāmeśvara Rāya - 1997 - 266 pages
Saṛaka para cupacāpa by Prabhātakumāra Tripāṭhī - 2000 - 103 pages
Selected poems by Atulaprasāda Sena, P. N. Banerji - 1990 - 45 pages
Selected poems of Ai Qing by Qing Ai, Eugene Chen Eoyang - 1982 - 457 pages
Selected poems of Nirmalendu Goon by Nirmalendu Goon, Khondakāra Āśarāpha Hosena, Bāṃlā Ekāḍemī (Bangladesh) - 2001 - 152 pages
Selections from the Diwan of Gailan ibn ʻUqba Dhuʹl Rumma by Ghaylān ibn ʻUqbah Dhū al-Rummah - 1982 - 160 pages
Selections from the Saptaks by S. C. Narula, Sachchidanand Hiranand Vatsyayan - 2004 - 201 pages
Senryu by Reginald Horace Blyth - 1949 - 230 pages
Sensum by Sunītā Jaina - 2007 - 158 pages
Senānī by Nazīra Banārasī - 1963 - 66 pages
Shamsur Rahman, a witness of his times by Shamsur Rahman, Foundation of SAARC Writers and Literature (India) - 2003 - 158 pages
Shi'r-i fārsī dar 'ahd-i Shāhrukh, yā Āghāz-i inḥitāt dar shi'r-i fārsī by Ehsan Yarshater - 1955 - 250 pages
Shizen jiko jiyū by 荻原井泉水 - 1972 - 327 pages
Shiʻr-i jadīd-i Fārsī by Arthur John Arberry, Fatḥ Allāh Mujtabāʼī - 1955 - 88 pages
Shāhd-i shiʻr-i imrūz by Sīrūs Mishkī - 1989 - 210 pages
Shāʻir-i mashhūr-i gumnām Ḥakīm Lāʹadrī by Muḥammad Ibrāhīm Bāstānī Pārīzī, Ibrāhīm Ṣahbā - 1984 - 111 pages
Signatures by Saccidānandan - 2006 - 456 pages
Singing of birth and death by Stuart H. Blackburn - 1988 - 263 pages
Singing of birth and death by Stuart H. Blackburn - 1988 - 263 pages
Sobatī eka sohabata by Kr̥shṇā Sobatī - 1989 - 411 pages
Song of roses by Vena Yin Sheng - 1993
Song of the immortals by Yuanchong Xu - 1994 - 534 pages
Song of the morrow by Lakshmaṇadatta Gautama - 1988 - 94 pages
Songs from Sagamihara by Naoshi Kōriyama - 1967 - 39 pages
Songs from the land of dawn by Toyohiko Kagawa - 1968 - 75 pages
Songs to Myrtilla by Aurobindo Ghose - 1923 - 57 pages
Sounds from the unknown - 1963 - 133 pages
Sr̥jana ke jharokhe se by Dineśanandinī Ḍālamiyā, Rashamī Malahotarā - 2001 - 232 pages
Sr̥jana kī naī bhūmikā by Kr̥shṇadatta Pālīvāla - 1997 - 259 pages
Sr̥jana kī naī bhūmikā by Kr̥shṇadatta Pālīvāla - 1997 - 259 pages
Starve the poets! by Sha Yi, Simon Patton, Naikan Tao - 2008 - 142 pages
String of beads by Shikishi (Princess, daughter of Goshirakawa, Emperor of Japan), Hiroaki Satō - 1993 - 177 pages
Strī mere bhītara by Pavana Karaṇa - 2004 - 102 pages
Studies in Bengali poetry by Humayun Kabir - 1962 - 123 pages
Studies in Indian poetry in English by U. S. Rukhaiyar, Amar Nath Prasad - 2002 - 251 pages
Studies in modern Bengali poetry by Nirmal Ghose - 1968 - 224 pages
Studies in Persian poetry by Shehzad Ahmad Khan - 1994 - 61 pages
Sumitrānandana Panta ke sāhitya kā dhvanivādī adhyayana by Śerasiṃha Bishṭa - 1990 - 325 pages
Sumitrānandana Panta ke sāhitya kā dhvanivādī adhyayana by Śerasiṃha Bishṭa - 1990 - 325 pages
Sumitrānandana Panta ke sāhitya kā dhvanivādī adhyayana by Śerasiṃha Bishṭa - 1990
Sumitrānandana Panta ke sāhitya kā dhvanivādī adhyayana by Śerasiṃha Bishṭa - 1990
Sura śirīna by Ali al-Alavi - 1964
Surata nirata by Ritu Raj - 1987 - 112 pages
Surata nirata by Ritu Raj - 1987 - 112 pages
Svatantratā pukāratī by Nandakiśora Navala, Sāhitya Akādemī - 2006 - 333 pages
Svatantratā saṅgrāma meṃ kaviyoṃ kā yogadāna - 2000 - 183 pages
Svādhīnatā saṃgrāmera gāna o kabitā by Anurādhā Rāẏa - 1999 - 493 pages
Svātantryottara Hindī mithaka kāvya yugīna sandarbha by Savitā Gauṛa - 1988 - 256 pages
Svātantryottara Hindī mithaka kāvya yugīna sandarbha by Savitā Gauṛa - 1988 - 256 pages
Svātantryottara Hindī-kāvya by Rāmagopālasiṃha Cauhāna - 1965 - 147 pages
Sāraṇyaka by Pandeya Kapildeva Narayan Sinha - 1966 - 104 pages
Sāñjha ḍhale ā jānā by Badrī Prasāda Gupta Ārya - 1987 - 124 pages
Sāṭhottarī Hindī kavitā by Bādāmasiṃha Rāvata - 1980 - 123 pages
Sāṭhottarī Hindī kavitā meṃ janavādī cetanā by Narendra Siṃha - 1990 - 283 pages
Sūrasāgara aura Śrīmadāndhramahābhāgavata by Ke Brahmācārī - 1990 - 168 pages
Sūrasāgara aura Śrīmadāndhramahābhāgavata by Ke Brahmācārī - 1990 - 168 pages
Sống trong nổi chết by Công Tâm Hồ - 1987 - 169 pages
Tarānah-hā-yi rūstāʼī - 1959 - 24 pages
Tavalludī-i dīgar by Furūgh Farrukhzād - 1963 - 161 pages
Tazkirah-ʼi Naṣr Ābādī by Muḥammad Ṭāhir Naṣr Ābādī, Vaḥīd Dastgirdī - 1973 - 575 pages
Taz̲karah-i sukhanvarān-i Nāʼīn by Jalāl Baqāʼī Nāʼīnī - 1982 - 151 pages
Taz̲kirah-i shāʻirān-i Fārsī-i sarā by حسينى، احمد - 2006 - 255 pages
1 2 3 4 5 6 7