BooksSitemapPoetryAsian
More subjects under "Asian"
GeneralChineseJapanese
Taz̲kirah-i takmilah-i maqālāt al-shuʻarā by Muḥammad Ibrāhīm Khalīl Tattavī - 1958 - 947 pages
Taz̲kirah-yi gulistān-i suk̲h̲an by Qādir Bak̲h̲sh Bahādur Ṣābir - 1966
Taz̲kirah-ʼi Naṣrʹābādī by Muḥammad Ṭāhir Naṣrābādī, Aḥmad Mudaqqiq Yazdī - 1999 - 1101 pages
Taḥlīl-i Haft Paykar-i Niẓāmī by معين، محمد - 2005 - 276 pages
Ten thousand leaves by Harold Wright - 1986 - 94 pages
Textual relations by Ramil Digal Gulle - 2007 - 125 pages
The Absent traveller by Hāla, Arvind Krishna Mehrotra - 1991 - 92 pages
The August sleepwalker by Beidao, Bonnie S. McDougall - 1988 - 140 pages
The Ayodhya cantos by Rukmini Bhaya Nair - 1999 - 139 pages
The ball and the polo stick, or, Book of ecstasy by ʻĀrifī, Robert S. Greenshields - 1932 - 31 pages
The bamboo grove by Richard Rutt - 1998 - 177 pages
The book of Korean poetry by Kevin O'Rourke - 2006 - 104 pages
The cat under the stairs by Śarat̲kumāra Mukhopādhyāẏa - 2009 - 67 pages
The Chahár maqála ("Four discourses") of Nidhámí-i-'Arúdí-i-Samarqandi by ʻArūḍī Nizāmī - 1899 - 139 pages
The concordance of Tirukkural by N. Subrahmanian, R. Rajalakshmi - 1984 - 250 pages
The concordance of Tirukkural by N. Subrahmanian, R. Rajalakshmi - 1984 - 250 pages
The conference of the birds by Farīd al-Dīn ʻAṭṭār, Raficq Abdulla - 2003 - 93 pages
The first book of the Hadiqatuʻl-haqīqat by Abū al-Majd Majdūd ibn Ādam Sanāʼī al-Ghaznavī - 1911 - 297 pages
The first book of the Ḥadiqatuʻl-ḥaqīqat, or, The enclosed garden of the truth by Abū al-Majd Majdūd ibn Ādam Sanāʼī al-Ghaznavī, John Stephenson - 1911 - 297 pages
The fish in the sea is not thirsty by Kabīr - 1972 - 22 pages
The fish in the sea is not thirsty by Kabīr - 1971 - 18 pages
The flute and the lotus by Harsha V. Dehejia - 2002 - 228 pages
The game in reverse by Tasalimā Nāsarina - 1995 - 63 pages
The ghazals of Hafez by Ḥāfiẓ - 1988 - 887 pages
The gift of Hijaz by Sir Muhammad Iqbal, Maqbool Elahi - 2003 - 151 pages
The golden boat by Rabindranath Tagore, Bhabani Bhattacharya - 1980 - 100 pages
The haft aśmań, or History of Masnaví of the Persians by Aḥmad ʻAlī ibn Shujāʻāt ʻAlī, Henry Blochmann - 1873 - 180 pages
The Haiku Seasons by William J. Higginson - 1996 - 171 pages
The Ink dark moon by Jane Hirshfield, Komachi Ono, Izumi Shikibu - 1990 - 212 pages
The lyric in Indian poetry by Alokeranjan Dasgupta - 1962 - 152 pages
The mound by S. M. Abdul Ḥamid - 1961 - 74 pages
The Penguin book of Japanese verse by Anthony Thwaite - 1964 - 242 pages
The poem of the way by ʻUmar ibn ʻAlī Ibn al-Fāriḍ - 1952 - 88 pages
The poetry of Wang Wei by Wei Wang, Pauline Yu - 1980 - 274 pages
The professional woman's dreams by Sagari Chhabra - 1997 - 51 pages
The quatrains of Nesimî, fourteenth-century Turkic Hurufi by Nesimi, Kathleen R. F. Burrill - 1973 - 391 pages
The quest goes on and other poems by Aruṇa Mitra, Surabhi Bandyopādhyāẏa, Sahitya Akademi - 1994 - 62 pages
The rebel's silhouette by Faiz Ahmad Faiz, Faiz̤ Aḥmad Faiz̤ - 1991 - 102 pages
The Republic of Burma Shave by Richard Katrovas - 2001 - 222 pages
The rubaiyat of Ghods Nakhai by *Husayn Quds Nakhaʻī - 1969 - 110 pages
The Satsaiya of Bihari by Vihārī Lāla (Kavi.), Lallu Lal, Jasvant Siṃha (maharaja), Jasavantasiṅgha (Maharaja of Jodhpur) - 1896 - 490 pages
The Shadow of a bird in flight - 1994 - 233 pages
The Shah nameh by Firdawsī, Turner Macan - 1829
The songs of the south by Yuan Qu, David Hawkes - 1985 - 352 pages
The study of stolen love by Nakkīra̱nār, David C. Buck, K. Paramasivam - 1997 - 323 pages
The traveler ; &, We nothing but look by ‏سپهرى، سهراب - 1990 - 161 pages
The tree of tongues by E. V. Ramakrishnan, Indian Institute of Advanced Study - 1999 - 233 pages
The wayfaring poet by Rabindranath Tagore - 1961 - 96 pages
The wine of endless life - 1978 - 59 pages
The wine of endless life - 1978 - 59 pages
The women carry river water by Quang Thiêu Nguyên, Martha Collins, Ba Chung Nguyen - 1997 - 125 pages
The women carry river water by Quang Thiêu Nguyên, Martha Collins, Ba Chung Nguyen - 1997 - 125 pages
The Zen poetry of Dōgen by Dōgen, Steven Heine - 1997 - 183 pages
Thi ca cổ điển by Bảo Vân - 1978
Thi ca Việt Nam hiện đại by Tuá̂n Kiệt Trà̂n - 1968 - 1170 pages
This life by Praṇabendu Dāśagupta - 1982 - 37 pages
This longing by Jelaluddin Rumi - 2000 - 128 pages
Thoṛī-si jagaha by Aśoka Vājapeyī - 1994 - 155 pages
Thoṛī-sī jagaha by Aśoka Vājapeyī - 1994 - 155 pages
Thơ by Đình Thi Nguyễn - 1994 - 308 pages
Thơ - 1982 - 324 pages
Thơ cù nèo by Nam Man - 1989 - 144 pages
Thơ lục bát dự thi - 2002 - 289 pages
Thơ Nôm Yên Đổ, Tú Xương by Khuyé̂n Nguyẽ̂n, Tế Xương Trần, Bảo Vân - 1980 - 200 pages
Thơ say by Hoàng Chương Vũ - 1984 - 92 pages
Thơ trá̆ng by Đõ̂ Tá̂n, Phié̂n Võ - 1963 - 80 pages
Thơ văn Phan Huy Ích by Huy Ích Phan, Ủy ban khoa học xã hội Việt Nam. Ban Hán nôm - 1978 - 496 pages
Thơ Xuân Quỳnh by Xuân Quỳnh - 1990 - 150 pages
Thơ Đường luật Nghệ An thế kỷ XX by Sĩ Cả̂n Nguyẽ̂n - 2002 - 387 pages
Thế giới thơ Huy Cận by Xuân Diệu - 1987 - 220 pages
Tibet's true heart by Woeser - 2008 - 136 pages
Tirumurukār̲r̲uppaṭai by Tiyākarāja Paṭṭuccāmi Ōtuvār, Nakkīrar - 1967 - 136 pages
Tomoshibi by 内藤芳子 - 1988 - 196 pages
Translation of Bodhānanda's Sanskrit commentary on Kabir's poems by Bodhānanda, H. V. Trivedi, Kabir - 1989 - 280 pages
Translation of Bodhānanda's Sanskrit commentary on Kabir's poems by Bodhānanda, H. V. Trivedi, Kabir - 1989 - 280 pages
Traẏī by Sushanta Ghoshal, Howlader Abdur Razzaque, M. A. Halim - 1975 - 63 pages
Trilha forrada de folhas by Nenpuku Satō, Maurício Arruda Mendonça - 1999 - 127 pages
Tripura's ties with Tagore by Rabindranath Tagore - 1969 - 69 pages
Triumph of the sparrow by Shinkichi Takahashi, Lucien Stryk - 1986 - 175 pages
Trong màu nắng by Xuân Quý Đào - 1984 - 86 pages
Tuhmat-i shāʻirī by Faz̤l Allāh Garakānī - 1978 - 144 pages
Tumhāre Sātha by Raghunath Shambhoorao Kelkar - 1981 - 79 pages
Tumhārī nagarī meṃ by Cirañjīta - 1996 - 82 pages
Tuyên̉ tập truyện thơ Mươǹg by Thanh Hóa (Vietnam). Sở văn hóa và thông tin - 1986 - 482 pages
Tuyển tập thơ lục bát Việt Nam by Quang Huy, Nguyẽ̂n, Bùi Vợi, Văn Trực Võ - 1994 - 291 pages
Tvacā para jo likhe ākhara by Niśāntaketu - 2000 - 152 pages
Two hearts, two tongues and rain-coloured eyes by Yu Ouyang - 2002 - 119 pages
Typed with one finger by Dom Moraes - 2002 - 211 pages
Tôi chọn chiến tranh by Xuân Vũ Bùi - 1987 - 237 pages
Tālsatāya aura sāikila : by Kedar Nath Singh - 2005 - 138 pages
Tārīkh-i taṭavvur-i shiʻr-i Fārsī by Malik al-Shuʻarā Muḥammad Taqī Bahār, Muḥammad Taqī Bahār - 1955 - 128 pages
Tʻang Dynasty poems by John Knoepfle, Shouyi Wang - 1985 - 73 pages
T̛ụa đê ̀ơ ̕bên trong by Ngữ Yên - 1987 - 138 pages
Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam by Gia Khánh Đinh, Hội Đò̂ng Biên Tập Tỏ̂ng Tập Văn Học Việt Nam - 1997
Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam by Gia Khánh Đinh, Hội Đò̂ng Biên Tập Tỏ̂ng Tập Văn Học Việt Nam - 1997
Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam by Gia Khánh Đinh, Hội Đò̂ng Biên Tập Tỏ̂ng Tập Văn Học Việt Nam - 1997
Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam by Gia Khánh Đinh, Hội Đò̂ng Biên Tập Tỏ̂ng Tập Văn Học Việt Nam - 1997
Tỏ̂ng tập văn học Việt Nam by Gia Khánh Đinh, Hội Đò̂ng Biên Tập Tỏ̂ng Tập Văn Học Việt Nam - 1997
Tổng tập dân ca đồng bằng Bắc bộ by Linh Ngọc Ngô, Văn Phú Ngô, Trung tâm Unesco bảo tồn và phát triển văn hóa Bắc bộ - 2001
Tổng tập văn học Việt Nam by Gia Khánh Đinh, Hội Đồng Biên Tập Tổng Tập Văn Học Việt Nam - 1996
Từ Ngọ môn đé̂n Thái-hòa điện by Minh-Đức Huỳnh - 1994 - 198 pages
Udita kshitja para by Vijendra - 1996 - 142 pages
Udita kshitja para by Vijendra - 1996 - 142 pages
Ujāsa ke svara by Śakuntalā Gauṛa Śakuna - 1996 - 80 pages
Untuk mereka yang lupa by Budi Handrianto - 2000 - 161 pages
Upālambha patrikā tathā anya kavitāem̐ by Nand Kishore Devaraja - 1989 - 99 pages
Urvara pradeśa by Bindu Agravāla - 1999 - 143 pages
Ushā by Gulab Khandelwal - 1965 - 144 pages
Utara āyī śāma by Omaprakāśa Nirmala - 1991 - 94 pages
Uttara Gītagovinda aura kucha anya kavitāem̐ by Vidyaniwas Miśra - 1994 - 90 pages
Uttara Gītagovinda aura kucha anya kavitāem̐ by Vidyaniwas Miśra - 1994 - 90 pages
Uttara Kabīra aura anya kavitāem̐ by Kedar Nath Singh - 1999 - 141 pages
Uttarā by Sumitra Nandan Pant - 1968 - 179 pages
Variations by Si-yŏng Yi, Su-yŏng Kim, Kyŏng-nim Sin, Yŏng-mu Kim - 2001 - 303 pages
Variations by Si-yŏng Yi, Su-yŏng Kim, Kyŏng-nim Sin, Yŏng-mu Kim - 2001 - 303 pages
Vegetarian hugging a rooster by Qianzi Che - 2002 - 12 pages
Vicāra aura viśleshaṇa by Satyapāla Śrīvatsa - 1992 - 165 pages
Vijaya ghosha - 1963 - 96 pages
Viśvāsa kī rajata sīpiyām̐ by Ushā Rāje Saksenā - 1997 - 104 pages
Việt Nam thi-văn giảng-luận by Như Chi Hà - 1951
Vân muội by Hoàng Chương Vũ - 1988 - 120 pages
Vé̂t thương Sàigòn : thơ by Minh Viên - 1990 - 159 pages
Vāgdvāra by Kalyāṇamala Loṛhā - 2000 - 219 pages
Vāksiddhi by Kalyāṇamala Loṛhā - 2001 - 126 pages
Vālmīki Rāmāyana vacanam by Vālmīki, Tirukkōṇamalai Ta Kaṉakacuntarampiḷḷai - 1911 - 265 pages
Vīrajiṇindacariu by Puṣpadanta, Śrīcandra (Muni.), Hīrālāla Jaina - 1974 - 228 pages
Vươn lên từ đau thương by Huy Toàn - 1984 - 61 pages
Vần thơ cho anh by Chim Hải - 1988 - 110 pages
Waiting for the unicorn by Irving Yucheng Lo, William Schultz - 1986 - 423 pages
When we say 'Hiroshima' by Sadako Kurihara, Richard H. Minear - 1999 - 57 pages
Where the sea stands still by Lian Yang, Brian Holton - 1999 - 191 pages
Winter sunlight by David Burleigh - 1992 - 17 pages
With silence my companion by Shuntarō Tanikawa - 1975 - 63 pages
world is my home by احمد محیط - 2007 - 450 pages
Yaha aisā samaya hai - 1994 - 281 pages
Yamaguchi Seishi zenshū by 山口誓子, 水原秋桜子 - 1977
Yathā sambhava by Sīteśa Āloka - 2000 - 96 pages
Yuvā kavi, naye hastākshara by Baladeva Vaṃśī - 1987 - 143 pages
Zusetsu haiku dai saijiki: Fuyu by 角川書店 - 1965
Zusetsu haiku dai saijiki: Shinnen by 角川書店
"Sītā-parityāga para ādhārita" prabandha-kāvya by Kr̥shṇa Gopāla Miśra - 2000 - 194 pages
"Taruṇa" kāvyagranthāvalī by Rāmeśvara Lāla Khaṇḍelavāla - 1989 - 472 pages
(Tazkirah-ʼi shuʻarā-yi Panjāb) by Khvājah ʻAbd al-Rashīd - 1967 - 494 pages
(Āṣärǐ az shu'arā-yi Āẓarbāyajān) by Ḥ Ṣiddīq - 1973 - 150 pages
^زيده اشعار اديب الممالظ فراهاني مير الشعراء by Muḥammad Ṣādiq ibn Ḥusayn Adīb al-Mamālik, Aḥmad Ranjbar - 2002 - 171 pages
Ādamī sāyā nahīṃ detā by Vināyaka - 1999 - 104 pages
Ādhunika gītikāvya by Umāśaṅkara Tivārī - 1997 - 422 pages
Ādhunika gītikāvya by Umāśaṅkara Tivārī - 1997 - 422 pages
Ādhunika Hindī kavitā kā vaicārika paksha by Ratana Kumāra Pāṇḍeya - 2000 - 468 pages
Ādhunika Hindī kavitā meṃ vyaṅgya ke vividha rūpa, 1870 se 1970 taka by Sudhā Jaina - 1981 - 349 pages
Ādhunika Hindī kavitā para Kabīra kā prabhāva by Manoramā Prakāśa - 1992 - 407 pages
Ādhunika Hindī ke prabanhda kāvyoṃ meṃ mānava-sambandhoṃ kā badalāva by Reṇu Bālā Maṭṭu - 1995 - 386 pages
Ādhunika Hindī ke prabanhda kāvyoṃ meṃ mānava-sambandhoṃ kā badalāva by Reṇu Bālā Maṭṭu - 1995 - 386 pages
Ādhunika Hindī mahākāvyoṃ meṃ vipralaṃbha sr̥ṅgāra by Madhu Dhavana - 1993 - 250 pages
Ādhunika Hindī mahākāvyoṃ meṃ vipralaṃbha sr̥ṅgāra by Madhu Dhavana - 1993 - 250 pages
Ādhunika Hindī prabandha kāvyoṃ meṃ pārivārika-citraṇa by Navalakiśora Miśra - 1995 - 209 pages
Ādhunika Hindī sāhitya kī bhūmikā by Lakshmīsāgara Vārshṇeya - 1966 - 528 pages
Ādhunika Hindī-kāvya by Kumāra Vimala - 1964 - 172 pages
Ādhunika Hindī-kāvya-śilpa by Mohana Avasthī - 1962 - 391 pages
Ādhunika kavi aura unakā kāvya by Dr. Dayānanda Śarmā - 1989 - 331 pages
Ākhara ananta by Vishwanath Prasad Tewari - 1991 - 93 pages
Ākhara-ākhara by Prabhā Ṭhākura - 1988 - 139 pages
Āshunika Hindī kāvya by Bhagirath Mishra, Balabhadra Tivārī - 1973 - 640 pages
Āsthā kā sūraja by Ghamaṇḍīlāla Agravāla - 1995 - 118 pages
Āvāza itanī pahacānī ki lagī apanī by Baṃśī Māheśvarī - 1988 - 80 pages
Āṇṭāḷ and her path of love by Vidya Dehejia - 1992 - 191 pages
Đến với những bài thơ hay by Việt Hùng, Thảo Trang, Nguyên Ngọc - 2000 - 599 pages
Śabda kī lahareṃ by Pushpā Rāhī - 2000 - 93 pages
Śaṅkhanāda - 1962 - 88 pages
Śeshā by Sachchidanand Hiranand Vatsyayan - 1995 - 97 pages
Śeshā by Sachchidanand Hiranand Vatsyayan - 1995 - 97 pages
Śodha aura samīkshā by Rāmagopāla Śarmā - 1966 - 180 pages
Ūm̐ śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ by Kamalākānta Dvivedī - 1996 - 168 pages
Ūm̐ śāntiḥ, śāntiḥ, śāntiḥ by Kamalākānta Dvivedī - 1996 - 168 pages
ʼIshq va ʼirfan va tajalli-yi an dar shiʼr-i farsi by Dāryūsh Ṣabūr - 1349 - 351 pages
Абу Абдаллах Джафар Рудаки by Iosif Samuilovich Braginskiĭ - 1989 - 135 pages
Жавхар-и фард by Заын ал-ʻĀбидін ʻАлі ʻАбді Баыг Шірāзі, Заын ал-ʻĀбидін ʻАбд ал-Мūʾмин Навіді, Ăбу̇лфăж Рăḣимов, Ă Шăфай - 1979 - 160 pages
Жизнь поэта при дворе by Фирюза Ибодуллаевна Абдуллаева, ʻАлі ибн Йūлūгh Фаррухі - 2000 - 198 pages
За далью непогоды by Михаил Исаакович Синельников - 2006 - 574 pages
Лирика Абд ар-Рахмана Джами : проблемы текста и поэтики by Аълохон Афсаḣзод - 1988 - 326 pages
Творцы созвучий by Аскар Алимович Хакимов - 1988 - 252 pages
آواز باد و باران by Muḥammad Riz̤ā Shafīʻī Kadkanī, Taqī Pūrnāmdārīyān - 1998 - 253 pages
آىىنه اى براى صداها by Muḥammad Riz̤ā Shafīʻī Kadkanī - 1997 - 527 pages
‏احمد شاملو :‏ by Muḥammad Ḥuqūqī, Aḥmad Shāmlū - 1990 - 330 pages
ادوار شعر فارسى - 2008 - 175 pages
از خون سياوش by Sīyāvash Kasrāʼī - 1999 - 505 pages
از دريچۀ ماه by مشيري، فريدون - 2006 - 171 pages
از رودکى تا بهار by اسلامى ندوشن، محمد على - 2004
از رودکى تا بهار by اسلامى ندوشن، محمد على
افسانه ها by Saʻīdī Sīrjānī - 1992 - 106 pages
افسانۀ نيما by مهاجرانى، عطا الله - 1996 - 191 pages
الأدب الفارسي عند يهود ايران by Amnon Netzer, Muḥammad Nūr al-Dīn ʻAbd al-Munʻim - 2000 - 112 pages
التفاصىل by Farīdūn Tavallalī - 1952 - 315 pages
‏اميد در كام نوميدى :‏ by پرهام، مهدى - 2004 - 448 pages
ايران زمىن در شعر فارسى by لک، منوچهر - 2005 - 256 pages
با شب، با زخم، با گرگ by حقوقى، محمد - 1978 - 91 pages
با نيما و ديگران - 1992 - 180 pages
با کاروان حله by زرينكوب، عبد الحسين - 2005 - 475 pages
‏بابونه هاى گرين :‏ by محمد كاظم على پور - 1996 - 93 pages
باغ سبز شعر - 2006 - 159 pages
1 2 3 4 5 6 7