Българeте в Македония: издирвания и документи за техното потекло, език и народност, с етнографска карта и статистика

Front Cover
Изд. на Българската академия на наукитѣ от фонда "Напрѣдък", 1815 - Bulgarians - 238 pages
 

What people are saying - Write a review

User Review - Flag as inappropriate

См. также пост
Болгарская орфографическая реформа
http://perevod99.blogspot.ru/2009/05/blog-post_24.html
на моем блоге по языкам и переводам

User Review - Flag as inappropriate

Изключително ценна книга!!!

Common terms and phrases

Албания албански албанци архиепископия безъ билъ Битоля бъл българе българегЬ българете българинъ българско население българското българщината Велесъ Византия власи власть Воденско връме врЬме гарски говори говорятъ год горня градове градъ гръцката гръцки гърци Дакия Документи дония Дунава държава дъто единъ езика езикъ елементъ Ето западна Македония западъ земи земя изтокъ изъ императоръ имъ ипй йе 1а йез Йор казва какъ карта Катраница кжщи Кирилъ Кичево Костуръ крайща Кратово Куманово къ къмъ Кюстендилъ Маке македонските Мизия монастирь напр народность народъ населението области Охридъ пакъ патриархъ патриаршия Пелагония писмо племена подъ полуостровъ пр^зъ првзъ презъ прйзъ противъ пръзъ прЬзъ пъкъ раг родомъ родъ сагудати самъ св села село сж сжщо Скопье сл сла славене славянски Солунъ споредъ Срв сръбската сръбски сръбскиятъ страни Струга Струмица сх сърби ся тамъ Тесалия Тетово тйу тоО тоя Тракия тукъ турски Турция уоп училище Халкидика Цариградъ царь църква часть четемъ Щипъ югъ язнкъ Якима

Popular passages

Page 217 - СТБСНЯЮТСЯ лгать предъ цЪлнмъ св^томъ, говоря: ,,Сербъ изъ Ниша, Сербъ изъ Пирота. Сербъ изъ Лесковца, Сербъ изъ Врани, Куманова, Водена, Скопля, Велеса, Дибри, Кюстендила, Самокова, Виддина и т. д Если...
Page 131 - А одъ Солуна къ западу пружа се граница, делеЬа Славене те одъ Грка узъ заливъ солунскш до предгор!я Олимпа, гди река Бистрица утиче у заливъ солунсюй. А одъ реченогъ предгор!я узъ реку Бистрицу продужую се преко Кожана, СаЬисте и Костура до границе Епирске. Река Бистрица дакле...
Page 20 - ... подъ себе си не малко земя, да имъ стане началникъ и да имъ съдействува, като имъ даде и своя синъ, когото да обяватъ за царь на България и да се освободятъ отъ гръцката власть и гнетъ. Той прие съ готовность искането имъ и, като избра 300 души отъ своите мжже и ги придаде на своя...
Page 167 - На лйто 1838 бехъ момче отъ 18 години, отъ тогава почехъ да любимъ родатъ нашъ Болгарски, и се превручихъ на Бож1я промнсль, но безъ да престанемъ да сумъ гонитель прелажливнте гречулШ, съ восхищенность почехъ да опровергавамъ нихннте лукавства и неправди . . . Препири съ...
Page 49 - Гру]иН, който обнародва редъ патриаршески писма, какво „додатак — у наслову наших патри]араха — ИЕлкгаром', не беше само празна титула, него да су заиста патри]арси наши вршили ]урисднкци]у и над православном црквом у ]едном делу ]уго-западне Бугарске
Page 20 - Тамъ прогласиха Бодинъ за царь на българите, като го преименуваха отъ Константинъ на Петъръ. Като чу за това Никифоръ Карантинъ, който изпълняваше длъжностьта дукъ на Скопие и, като събра подчинените си военачалници, замина за Призренъ съ българските войски. И като приготвяше...

Bibliographic information