אוצר מדרשים: בית עקד למאתים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות בסדר אלפא ביתא, בו נכללו כל המדרשים שנדפסו ע״י דר׳ יעלינעק בילקוטו ״בית מדרש״ ומדרשים מילקוטים אחרים, עם רשימת הענינים, מפתחות, מלון של המלות הזרות, ניבים ופתגמים, ביבליוגרפיא, והקדמה כללית

Front Cover
גודה דביד איסנסתין
י.ד. איזנשתין, 1915 - Aggada
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 237 - ... בן עלוק בן אבנר בן שמעיהו בן חתר בן חור בן אלקנה בן הלל בן טוביה בן פדת בן עינן בן נעמן בן טעם בן טעמי בן אונם בן גאול בן שלום בן כלב בן עמרם בן דומם בן עובדיהו בן אברהם בן יוסף בן משה בן יעקב בן כפור בן אריאל בן אשר בן איוב בן שלם בן אליהו בן אהליאב בן אחיסמך בן חושים בן דן בן יעקב...
Page 64 - ... כן דפירושו הוא דהחידוש שחידש הקב״ה אז בעולמו לא הי׳ על אותה שעה בלבד אלא ויהי כן לעולם לדבר ה׳ יקום לעולם. וקיום העולם תלוי בקבלת התורה כמ״ש בשבת [פ״ח ובע״ז ג׳ ע״א] מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה הקב״ה עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב ואם לאו אני...
Page 15 - ... שחורים ושערה סתור. צועקת ומבקשת: מי ינחמנה, ואני צועק ומבקש: מי ינחמני. קרבתי אצלה ודברתי עמה, ואמרתי לה: אם אשה את — דברי עמי, ואם רוח את — הסתלקי מלפני. ענתה ואמרה לי: אינך מכירני? אני היא שהיו לי שבעה בנים. יצא אביהם למדינת הים : עד שאני עולה ובוכה עליו באו ואמרו לי : נפל הבית על...
Page 180 - ... אשח אחת שם ששומעת קולו וערב לה המתינה שם עד שנשלם והלכה לביתה ומצאה הנר שכבה אמר לה בעלה היכן היית אמרה לו הייתי יושבת ושומעת קולו של דרשן אחד. נשבע לה שלא תכנסי לשם עד שתרוקי בפניו. טרדה מביתו ועשתה שלשה חדשים חוצה עד ששמע רבי מאיר בא אליה ומצאה עם הנשי׳ אמ׳ שמא יש בכם מי שיודעת...
Page 141 - ... אדיר בקדושה ובטהרה מלך אמת ויחיד מלך ממית ומחיה מלך חי וקים לעולמים מלך אומר ועושה ומכלכל מלך יוצר כל מכה ובורא כל רפואה מלך עושה כל ברכה ומכין כל .טובה מלך דן כל מעשיו ומכלכל כל יצוריו מלך רם ורך לכל שפל ולכל אמיץ חזק הוא מלך רם ונשא נשגב ונפלא ידיד וישיש ישר ונאמן יקר ונכבד חזק...
Page 174 - ... והוא מתואר בזו הלשון: ״בגן עדן יש ראש ישיבה בהיכל האגוז והוא היכל הנוגה הסתום וגנוז, סמוך להיכל גן־צפור הוא נקרא רב גדיאל נער, וכל עומקי התורה וסתריה הוא מגלה ועל ידו נגלים וכל הצדיקים תאוותם אצלו. וזה נולד בימי השמד, והיה לומד במערה אחת והוא בן שבע שנים, ובאו האויבים ומצאוהו ועשוהו...
Page 72 - ... ושמחה כימי מועדים הכתובים בתורה: ולהדליק בהם נרות להודיע אשר עשה להם אלהי השמים נצוחים. ולכן אסור לספוד בהם ולא לגזור (בהם) צום ותענית. זולתי אשר מקובל עליו לפני זה ויתפלל לפני אלהיו: אך חשמונאי ובניו ואחיהם לא גזרו בהם לבטל עבדת מלאכה במקדש.
Page 138 - ... שירות ותשבחות שאומרין מלמטה, הן פותחין קדוש קדוש קדוש מלמעלה. ולמה נקרא שמו שמעיאל ? מפני שהוא עומד בכל שער ושער ומשמיע קול שירות ותשבחות העולות מן הארץ מתוך בתי כנסיות ובתי מדרשות, לפני כל רקיע ורקיע, וחיות הקודש ואופנים ושרפים וכוכבי הדר. ולאחר שהוא שומע ומשמיע לכל מלאכי רקיע...
Page 141 - ... בכל הרננות תתגדל לעולמים תתקדש עדי עד טוטרוסי״אי יוי מלך כל העולמים אדון כל המעשים חכם בכל הרזים מושל בכל הדורות אל אחד אשר מעולמים מלך יחיד אשר לנצח נצחים סלה. ואראה כעין חשמל היה נזקק ועומד ובורר ביורדי מרכבה בין שראוי לירד למרכבה ובין שאינו ראוי לירד למרכבה ואם היה ראוי לירד...
Page 234 - ... בית מגדיאל צור ובית חלפות ולוד בוז ובית עינם חמת ספר הרשה אנטוכיה אלכסדריאה ואדום. וכל עירות של ישראל מקיפין אותן אש ומלאכי השרת שנאמר ואני אהיה לה נאום ה׳ חומת אש סביב ואחר יבוא יום אחרון שהוא ארוך כארבעים יום והרים וגבעות מתמוטטין ורועשין...

Bibliographic information