راهنمای هوای فشرده - ویرایش هشتم: Compressed Air Manual - 8 Edition

Front Cover
Atlas Caspian Industrial Development Group, Jan 1, 2017 - Science - 184 pages
 اين کتاب که توسط شرکت اطلس کوپکو گردآوري شده است، اصليترين و بزرگترين مرجع راهنماي هواي فشرده محسوب مي شود؛ از اين رو با توجه به نياز مردم ايران و کشورهاي فارسي زبان به سفارش گروه صنعتی اطلس کاسپين از زبان انگليسي به زبان فارسي ترجمه شده است . اين موسسه با برگزاري سمينارهاي تخصصي درصنعت هواي فشرده و ترجمه کتابهاي تخصصي مربوطه سعي درارتقا سطح علمي و پاسخ به سوالات دانشگاهيان ، صنعتگران و علاقمندان به اين صنعت را دارد.دراين راستا کتاب راهنماي هواي فشرده (ويرايش ششم) را که چاپ اول آن در سال 1390 و چاپ دوم در سال 1391 انجام گرفت بار ديگر درسال 1396با ويرايش جديد دوباره چاپ کرديم که کتاب حاضر ميباشد . از اهداف ديگر اين کتاب معرفي و انتخاب تجهيزات هواي فشرده, راهنمايي در مورد نصب اين تجهيزات، برآورد ظرفيت هواي مورد نياز و استفاده از سيستم CHP در صنعت مي باشد . در پايان اميدواريم با راهنماييهاي ارزشمند خود ما را در ارتقاي کمي و کيفي صنعت هواي فشرده ياري نماييد .
 

Selected pages

Contents

9786000489977_Page_011
9786000489977_Page_012
9786000489977_Page_013
9786000489977_Page_014
9786000489977_Page_015
9786000489977_Page_016
9786000489977_Page_017
9786000489977_Page_018
9786000489977_Page_019
9786000489977_Page_020
9786000489977_Page_021
9786000489977_Page_022
9786000489977_Page_023
9786000489977_Page_024
9786000489977_Page_025
9786000489977_Page_026
9786000489977_Page_027
9786000489977_Page_028
9786000489977_Page_029
9786000489977_Page_030
9786000489977_Page_031
9786000489977_Page_032
9786000489977_Page_033
9786000489977_Page_034
9786000489977_Page_035
9786000489977_Page_036
9786000489977_Page_037
9786000489977_Page_038
9786000489977_Page_039
9786000489977_Page_040
9786000489977_Page_041
9786000489977_Page_042
9786000489977_Page_043
9786000489977_Page_044
9786000489977_Page_045
9786000489977_Page_046
9786000489977_Page_047
9786000489977_Page_048
9786000489977_Page_049
9786000489977_Page_050
9786000489977_Page_051
9786000489977_Page_052
9786000489977_Page_053
9786000489977_Page_054
9786000489977_Page_055
9786000489977_Page_056
9786000489977_Page_057
9786000489977_Page_058
9786000489977_Page_059
9786000489977_Page_060
9786000489977_Page_061
9786000489977_Page_062
9786000489977_Page_063
9786000489977_Page_064
9786000489977_Page_065
9786000489977_Page_066
9786000489977_Page_067
9786000489977_Page_068
9786000489977_Page_069
9786000489977_Page_070
9786000489977_Page_071
9786000489977_Page_072
9786000489977_Page_073
9786000489977_Page_074
9786000489977_Page_075
9786000489977_Page_076
9786000489977_Page_077
9786000489977_Page_078
9786000489977_Page_079
9786000489977_Page_080
9786000489977_Page_081
9786000489977_Page_082
9786000489977_Page_083
9786000489977_Page_084
9786000489977_Page_085
9786000489977_Page_086
9786000489977_Page_087
9786000489977_Page_088
9786000489977_Page_089
9786000489977_Page_090
9786000489977_Page_091
9786000489977_Page_092
9786000489977_Page_093
9786000489977_Page_094
9786000489977_Page_103
9786000489977_Page_104
9786000489977_Page_105
9786000489977_Page_106
9786000489977_Page_107
9786000489977_Page_108
9786000489977_Page_109
9786000489977_Page_110
9786000489977_Page_111
9786000489977_Page_112
9786000489977_Page_113
9786000489977_Page_114
9786000489977_Page_115
9786000489977_Page_116
9786000489977_Page_117
9786000489977_Page_118
9786000489977_Page_119
9786000489977_Page_120
9786000489977_Page_121
9786000489977_Page_122
9786000489977_Page_123
9786000489977_Page_124
9786000489977_Page_125
9786000489977_Page_126
9786000489977_Page_127
9786000489977_Page_128
9786000489977_Page_129
9786000489977_Page_130
9786000489977_Page_131
9786000489977_Page_132
9786000489977_Page_133
9786000489977_Page_134
9786000489977_Page_135
9786000489977_Page_136
9786000489977_Page_137
9786000489977_Page_138
9786000489977_Page_139
9786000489977_Page_140
9786000489977_Page_141
9786000489977_Page_142
9786000489977_Page_143
9786000489977_Page_144
9786000489977_Page_145
9786000489977_Page_146
9786000489977_Page_147
9786000489977_Page_148
9786000489977_Page_149
9786000489977_Page_150
9786000489977_Page_151
9786000489977_Page_152
9786000489977_Page_153
9786000489977_Page_154
9786000489977_Page_155
9786000489977_Page_156
9786000489977_Page_157
9786000489977_Page_158
9786000489977_Page_159
9786000489977_Page_160
9786000489977_Page_161
9786000489977_Page_162
9786000489977_Page_163
9786000489977_Page_164
9786000489977_Page_165
9786000489977_Page_166
9786000489977_Page_167
9786000489977_Page_168
9786000489977_Page_169
9786000489977_Page_170
9786000489977_Page_171
9786000489977_Page_172
9786000489977_Page_173
9786000489977_Page_174
9786000489977_Page_175
9786000489977_Page_176
9786000489977_Page_177
9786000489977_Page_178
9786000489977_Page_179
9786000489977_Page_180
9786000489977_Page_181
9786000489977_Page_182
9786000489977_Page_183
9786000489977_Page_184
9786000489977_Page_185
9786000489977_Page_186

Common terms and phrases

About the author (2017)

در سمینار کمپرسور و تجهیزات هوای فشرده، که توسط شرکت اطلس کاسپین برگزار می گردد، کتاب مورد نظر معرفی و نسخه الکترونیکی آن در اختیار مدعوین قرار می گیرد. برای حضور در این سمینار می توانید به وب سایت زیر مراجعه و ثبت نام نمایید. 

https://compressoryar.com

Bibliographic information