کتاب راهنمای جامع پمپ: Comprehensive pump manual

Front Cover
Atlas Caspian Industrial Development Group, Jan 15, 2013 - Science - 230 pages

تاريخچه مکانيزم پمپ ،شادوف ،ساکيا ،نوريا ،پيچ ارشميدس ،ساختار پيچ ارشميدس،تحول پمپ ها در عصر جديد ،بخش دوم : مبانی هيدروليک،مبانی هيدروليک ،معرفی  سيستم های پمپاژ ،سه شکل انرژی ،رابطه بين ارتفاع ،فشار ، سرعت دريک سيال   ،رابطه بين فشار ، ارتفاع و سرعت ،رابطه بين فشار و ارتفاع ،رابطه بين فشار و سرعت،تفاوت بين فشار و هد،سيستم های سيال ،نيروی رانشگر سيستم سيال ،مؤلفه های هد کل ،اصطکاک ،تجهيزات ،سرعت ،ارتفاع،مخازن تحت فشار ،فشار منفی  عملکرد سيفون،وزن مخصوص ،بخش سوم : طبقه بندی پمپ ها،تعريف پمپ،دسته بندی پمپ   ،پمپهای پيستونیو پلانچری،پمپ های  ديا فراگمی،پمپ های دنده ای،پمپ های لوبيايی،پمپ پيچی ،پمپ های جنبشی : سانتريوفوژی و جانبی،سانتريوفوژی جريان محور،خصوصيات برجسته پمپهای سانتريوفوژی،مقايسه ای بين پمپ های جنبشی و جابجايی،پمپ های  الکترو مغناطيسی،انواع ديگر پمپ ها،پمپ های ناقل خمير مواد معدنی، پمپ های آبکشی،پمپ های آبياری،پمپ های کارواش ،بخش چهارم : پمپ های سانتريوفوژی،پمپ های سانتريوفوژی،پمپ سانتريوفوژی کاربردی،ساختار پمپ های سانتريوفوژی ،انواع پمپ های  سانتريوفوژی ،تقسیم براساس جهت محور پمپ،تقسيم براساس جهت فلنج مکش ،تقسيم براساس برش محفظه،تقسیم براساس  نحوه قرار گيری ياتاقانها ،تقسیم براساس نحوه قرارگيری برروی پايه،تقسیم بنابر اتصال شفت،مصارف پمپ ها ،اجزای پمپ های سانتريوفوژی ،پروانه ،ساختار پروانه ،انواع پروانه،مکش پروانه ،خروجی جريان از پروانه،محفظه پمپ  ،محفظه متحدالمرکز،محفظه حلزونی،حلقه افشاننده ،پره های افشاننده محوری  ،رینگهای فرسایشی،جعبه آب بندی ،سيل های مکانيکی ،مزايای سيل های مکانيکی ،معایب سيل های مکانيکی،انواع سيل های مکانيکی،تغييرات و اصلاحات در سيل،ياتاقان ها،اجزای سازنده يک واحد پمپاژ کننده ،محرکهای  اوليه،موتورهای الکتريکی ،موتورهای احتراقی ،توربينهای بخار،کوپلينگ ها ،کوپلينگ های بدون انعطاف،کوپلينگ های انعطاف پذيرمکانيکی ،کوپلينگ انعطاف پذير به لحاظ جنس،شيرها،بخش های اساسی شير ،سرپوش شير  ،ترميم شير ،ديسک و نشيمن ،ميله ،فعال کننده شير،پکينگ شير ،معرفی انواع شيرها ،شير،دروازه ای،شيرکروی ،شير توپی ،شير مخروطی،شير ديافراگمی ،شير گيره ای ،شير پروانه ای ،شير سوزنی ،مصارف شيرهای سوزنی ،شيراطمينان ،شیر اطمینان تاب خورنده،شير اطمينان الا کلنگی،شير اطمينان بالا رونده ،شير اطمينان پيستونی،شير اطمينان پروانه ای،شير اطمينان توقف کننده ،شير فشار شکن و امنيتی،فعال کننده های شير ،فعال کننده دستی ،فعال کننده از نوع موتور الکتريکی ، فعال کننده پنوماتيکی ،فعال کننده هيدروليکی ،شيرهای خود فعال شونده ،شيرهای  دارای فعال شونده ی مغناطيسی ،سرعت فعال کننده های غير دستی ،محاسبات،اصطکاک در پمپ چيست ؟ ،انرژی و هد در سيستم های،پمپاژ ،هد استاتيک ،مولفه های هد کل ،هد استاتيک کل ،هد استاتيک مکش ،مايعات جوشان،فشار بخار و کاويتاسيون

N.P.S.H مورد نياز ،چگونه سازندگان پمپ N.P.S.H مورد نياز را اندازگيری می کنند ؟،دستور العمل هايی در مورد N.P.S.، در دسترس،نقطه بحرانی عملکرد پمپ ،غوطه وری مدخل مکش پمپ،هد استاتيک تخليه ،مثال های محاسبه هد استاتيک تخليه،تفاضل هد سرعت ،مقاومت سيستم و الزامات دبی ،شير های کنترل ،تجهيزات ،دبی پمپ ،الزامات دبی حداقل،مثال برای حداقل جريان پمپ،اختلاف هد اصطکاک لوله در سيالات نيوتونی،سيالات نيوتونی ،اختلاف هد ناشی از  اصطکاک لوله برای سيالات دارای فيبر چوب معلق،پروسه تخمين اصطکاک ،هد رفت اصطکاکی فيتنگ ها در مصارف مرتبط با پالپ،تلفات دبی داخلی

تلفات ناشی از انحراف زاويه ای پره در خروج،تلفات ناشی از اصطکاک و لزجت سيال ،تلفات ناشی از اصطکاک مکانيکی،کاویتاسیون،کاویتاسیون بیشتر در چه مواردی روی می دهد؟، فشار بخار و کاویتاسیون ،چگونه می توان از کاویتاسیون جلوگیری نمود؟،رابطه فشار سیال در دهانه مکش بادی،چگونه می توان کاویتاسیون را پیش بینی نمود؟،سرعت خاص مکش،توصیه های ویژه،تست کردن پمپ ،دسته بندی تست ها ،اريف لازم ،حجم ،هد ،مکش از بالا ،ارتفاع نظير مکش کل ،هد مکش کل ،هد تخليه کل ،هد کل ،نیروی ورودی رانشگر،نیروی ورودی پمپ،توان مایع،راندمان،راندمان کل،صحت و حدود مجاز،تنظیم ادوات،ضروریات تست،تست های کاویتاسیون،واحدهای سنجش،تخلیه،کمیت سنج ،وزن سنج،حجم سنج،دبی سنج،اندازه گیرنده های فشار،ونتوری،نازل های جریان،مساحت سنج هد،تخمین میدانی،اندازه گیری هد،تعاریف و نمادهای مربوط به اندازه گیری هد ،اندازه گیری هد با گیج آبی،اندازه گيری هد با گيج جيوه ای ،اندازه گيری هد با گيج های  جيوه ای اختلاف سنج ،اندازه گيری توان ،توان سنج انتقالی ،توان سنج پيچشی ،اندازه گيری سرعت ،محاسبات ،توان پمپ ،تنظيمات سرعت ،ثبت اطلاعات  ،اطلاعات

رسم نتايج تست ،تست کردن مدل ،روال تست ،تست کردن پمپ های غير سانتريوفوژی ،ساير تست ها ،بخش نهم راهنمای خريد و انتخاب پمپ،راهنمای خريد و انتخاب پمپ ،مراحل موجود در فرآيند،مهندسی سیستم پمینگ،منحنی های هد سیستم،حالات عملیاتی سیستم،حد مجاز هد،کنترل پمپ،تغییرات آتی در سیستم،انتخاب پمپ،انواع پمپ ها،لزوم هد زیاد،الزامات استاندارد،ویژگی های سیال،انتخاب جنس پمپ،انتخاب رانشگر پمپ،تصمیمات مربوط به تهیه تجهیزات دیگر،درخواست قیمت خرید پمپ،درخواست قیمت،شرایط و ضوابط تجاری،نمونه فرم درخواست،الزامات فنی پمپ ،برگه اطلاعات پمپ،دیگر الزامات و اسناد،ارزیابی انرژی،ارزیابی هزینه چرخه عمر،فرم الزامات اطلاعات فروشنده،چک لیست بررسی و آزمایش،نمونه فرم های مرتبط با چک لیست،تهيه ليست پيشنهاد قيمت ها،زمان پيشنهاد قيمت،جلسه پيش از پيشنهاد قيمت،ارزيابی پيشنهاد قيمت ها،تعيين ليست مختصری از پيشنهاد قيمت ها،ارزيابی پيشنهاد قيمت از لحاظ فنی،سفارش خريد پمپ،تصميم نهايی برای خريد و صدور دستور خريد،جمع بندی چرخه خريد پمپ،انتخاب و خريد پمپ ها   ،جريان اطلاعات بين خريدار و تأمين کننده،استراتژی برای بهبود فرآيند انتخاب و خريد،سيستم پمپ و انتخاب آن،سيستم های قيمت گذاری،تبادل اطلاعات الکترونيکی،اينترنت،خلاصه،نرم افزارهای کاربردی در صنعت پمپ، فرم خرید پمپ،فرم نصب پمپ،جدول تبدیل واحد

 

Other editions - View all

Common terms and phrases

About the author (2013)

کتاب راهنمای جامع  پمپ توسط موسسه مطالعات بين المللی اطلس کاسپين به زبان فارسی به صورت رايگان در اختيار صنايع و صنعت کاران می باشد .... پمپ های سانتريفيوژ چطور کار می کنند؟ ،ويژگی های بازار مصرف پمپ چيست ؟ ، تکنولوژی پيشرفته پمپ چه مشکلاتی دارد ؟ ،اصول کار بهره برداری و معرفی انواع پمپ ،دانلود مستقيم ، دانلود کمکی ، دانلود رايگان ، دانلود کتاب پمپ، دانلود مقاله ،تعمير و عيب يابی و مشکلات پمپ ،اولين توليد کننده پمپ استنلس استيل با سابقه کاری و تحقيق و کارشناسی ، به دنيای پمپ خوش آمديد ، لينک کتاب پمپ های دکتر نوربخشی ،آزمايش پمپاژ چاه ها و فروش ويژه پمپ آب خانگی در راهنمای جامع پمپ می سازد ،ايران  پمپ های روغن داغ، پمپ لجن کش ، پمپ کف کش ، پمپ شناور پمپ گريز از مرکز ، پمپ آبياری ، پمپ انتقال مايعات ، پمپ جابجايی مثبت و ديناميکی ،حق  تکثير کتاب پمپ برای نشريه کاسپين به عنوان تهيه کنند محفوظ است . ،تعريف تبديل  انرژی مکانيکی به انرژی  هيدروليک و انواع پمپ ،انتقال انرژی سيال و مشاوره فنی برای انتخاب پمپ در موسسه صنعتی و کشاورزی ،ليست قيمت پمپ های موجود در بازار و ليست قيمت انواع  پمپ ،طراحی صنعتی ايرانی و شناخت انواع پمپ برای امکان جابجايی مايع تا ارتفاع بالا ،ساخت و توليد پمپ های مواد غذايی و شيميايی ، صنايع نفت ، گاز ، پتروشيمی ، نيروگاهی ،صنعت پمپ سازی ايران سازنده الکترو پمپ و کالای پمپ ،ليست قيمت پمپ خانگی ، منو پمپ استيل مورد تائيد موسسه استاندارد ايران ،اولين قيمت آخرين معامله بازار دوم بورس قيمت پايانی  پمپ تهران ،ارتباط با ما در وب سايت رسمی موسسه مطالعات بين المللی اطلس کاسپين ،پمپاژ قلب و خون رشيدی دارای گواهينامه استاندارد مصرف در اروپا CE ،ارتباط بدون مشکل با افزايش هد ، دبی و فشار بالاترين راندمان را داشته ،قيمت بهره برداری از ايستگاه پمپاژ فاضلاب طبق شرايط کاری پمپ ، Images for pump and API6910 in iran ،الکترو پمپ ايران با استفاده از رياضيات و فيزيکی در پمپيران ،پست پمپ های آب گرم، سيستمهای شوفاژ و پمپاژ بتون 

Bibliographic information