ആത്മകഥ

الغلاف الأمامي
Dēśābhimāni Buk Haus, 1969 - 388 من الصفحات
Autobiography of E.M.S. Namboodiripad, previously published in Janayugaṃ weekly.

من داخل الكتاب

ما يقوله الناس - كتابة مراجعة

لم نعثر على أي مراجعات في الأماكن المعتادة.

المحتوى

القسم 1
5
القسم 2
9
القسم 3
19
حقوق النشر

33 من الأقسام الأخرى غير ظاهرة

عبارات ومصطلحات مألوفة

അങ്ങിനെ അതി അതിനു അതിൻറ അതിൽ അതു അതുകൊണ്ടു് അദ്ദേഹത്തിൻറ അദ്ദേഹം അന്നത്തെ അന്നു അവ അവരിൽ അവരുടെ അവർ അവിടെ ആദ്യത്തെ ഇതിനു ഇതിന്നു ഇതിൽ ഇതു ഇതെല്ലാം ഇത്തരം ഇംഗ്ളീഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഉയർന്ന ഉള്ള എങ്കിലും എടുത്തു എനിക്കു എൻ എന്ന എന്നാൽ എന്നു എന്നെ എൻറ എന്റെ എം എല്ലാ ഏതാനും ഒരു ഓരോ കയും കഴിഞ്ഞു കാണാൻ കാര്യത്തിൽ കാര്യം കാലത്തു കുറെ കൂടാതെ കൂടി കൂടുതൽ കൂട്ടത്തിൽ കെ കൊണ്ട് കോൺ കോൺഗ്രസ് ക്കാൻ ഗാന്ധി ങ്ങൾ ചില ചെയ്തു ചെയ്യാൻ ജയിലിൽ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കു ഞാനും ഞാൻ ടി തന്നെ തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ തികച്ചും തുടങ്ങി തുടർന്നു തൃശൂർ ത്തിൽ ദിവസം നട നടക്കുന്ന നടത്തിയ നമ്പൂതിരി നിന്നു നിയമം നിലക്കു പക്ഷെ പരിപാടി പല പലരും പഴയ പറഞ്ഞു പി പിന്നീടു പുതിയ പുറത്തു പേർ പോയി പോലും പോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഗം മററു മറെറാരു മറ്റു മാത്രമല്ല മാത്രമേ മാത്രം മായ മായി മുതലായ മുമ്പു മുഴുവൻ മൂന്നു യാതൊരു യിരുന്നു യുടെ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ രുന്നു രൂപം വന്ന വന്നു വരെ വലിയ വളരെ വി വിവാഹം വെച്ചു വേണ്ടി ശേഷം സം സംബന്ധിച്ച സമ്മേളനത്തിൽ സമ്മേളനം സാമൂഹ്യ സി സോഷ്യലിസ്റ് സ്കൂൾ സ്ഥിതി സ്വന്തം സ്വയം ള്ള

معلومات المراجع