ช้างในพุทธวรรณกรรมและพุทธศิลปกรรม

Front Cover
สํานักพิพิทธภัณฑสถานแห่งชาติ, กรมศิลปากร, 2007 - Elephants in art - 160 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

23 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๒ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๓๗๘ ๒๓๘๘ ๒๕ ๒๕๓๐ ๒๕๓0 เล่ม ๒๗ ๒๕๔๒ หน้า ๒๖ ๓๒ ๓ ๒๕๓๘ ๓๓ ๕๕๗ กรมศลปากร กรมสัลปากร กรุงเทพฯ1 กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับชาดกอ็่นๆ อีกรวม กรุงเทพมหานคร ร่วมกับชาดกอึ่นๆ กัน ขุททกนิกาย ขุททกนิกาย ชาดก พระไตรปีฏก คน คอก คําว่า คิอ คีอ คือ งา จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จิครกรรมฝาผนัง ชวา ชัาง ชาดก ชาดก พระไตรปีฏก ภาษาไทย ชาดก เล่ม ๒ เช่น ซ้าง ดอก ดังนื้ ดูก่อน ดูก่อนภิกบุทั้งหลาย ตำบล ตำบลวัดอรุณ เขตบางกอกโหญ่ กรุงเทพมหานคร ทั้งหลาย ทื่ นครปฐม นั้น นาค ในกาลนั้น ในอรรถกถาชาดก นิบาตชาดก ทุกนิบาต ในอุโบสถวัดเครือวัลย์วรวิหาร ปฏิจจสมุปบาท ประการ ประติมากรรม ประเทศอินเดีย ปรากฏอยู่ใน ปลา เป็นต้นว่า เป็นสันว่า พระไตรปีฏก ภาษาไทย พุทธศกราช พระนคร กรงเหพมหานคร พระบาลีสุตตันตปีฏก ขุททกนิกาย ชาดก พวะเจ้าช้า พิมพ์ครั้งทึ่ พุทธดักราช ๒๕๓0 เล่ม พุทธศตวรรษทึ่ ภาษาไทย พุทธดักราช ๒๕๓0 ภาษาบาลี ภิกบุทั้งหลาย มหามกุฏราชวิทยาลัย มารวิชัย มี โยขน์ ใยขน์ รวมอยู่ใน รัชกาลทึ่ ต รัฐมัธยประเทศ เล่ม ๒ ๒๕๔01 เล่ม ๒๗ หน้า และ วัดพระเชตุพน วา วิมุตติ สร้างขึ้นเมึ่อประมาณพุทธศตวรรษทึ่ สุโขทัย หนัา หนํำ หนิา หมายถึง หรีอ องค์ อรรถกถา อีกรวม ๕๔๗ ภาพ อุบาสก เอกนิบาต เเละ

Bibliographic information