ประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัย

Front Cover
Sūn Sukhōthai Sưksā, Mahāwitthayālai Sīnakharintharawirōt, 1977 - Thailand - 153 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

10 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘๒๒ ๑๙ ๑๙๓๑ ๑๙๖๒ ๑๙๘๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๒ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๔ ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๖ ๕๘ ๕๙ ๖๒ ๖๖ ๖๘ ๘๔ ๘๖ ๘๙ ๙๓ ๙ หลํกทึ๋ ๙ กรม กรมร กรมเ กระบวนแสง เก คอ ค่าง คุรุสภา ชึ๋อ เช่น ด ประเสรฐ ณ ดุเชงอรรถท ดุ ศลปากร5 เถ่ม เถระ แถะดุ น่าน ใน ในบ บท บทท บาท เบน เบนภาษาไทย ประเสรฐ ณ นคร ผนวก แผ่นท เฝ พรรษา พระ พระนคร พระมหาธรรมราชาทึ๋ พระยาเลอไท พระสงฆ์ พระสงฆ์ผายอรํญญวาสี ภาษาไทย มหาเถระ มหาเถระ มหาเถระ มาก เมคร เมอ เมึ๋อ พ เมึ๋อ พ-ศ เมือง เมืองเชียงใหม่ เมืองลำปาง ไม่ ราว เรอง เรองเดม เรองเดยวกํน เรึ๋อง เล่ม และ และดุ ว่า ศลปากร ศลปากร5 กรม5 ศลาจาร่กหลํกท็๋ ศํลาจารํกหสํกทึ๋ ศํลาจาริกหลํกํทึ๋ ศํลาจารึกหทักทึ๋ ศาสตราจารย็๋ ดร สุโขทํย หนํ๋า หนํา หรอ หลํกที หลํกทึ๋ ๙ หลํกทึ๋ เเถะ เเละ

Bibliographic information