พระตําหนักทับขวัญและพระราชวังสนามจันทร์

Front Cover
Mahāwitthayālai Sinlapākō̜n, 1984 - Palaces - 75 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

3 other sections not shown

Common terms and phrases

ฯพณฯ ฯลฯ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔๕๓ ๒๔๕๗ ๒๔๖๒ ๒๔๖๓ ๒๔๖๔ ๒๔๖๖ ๒๔๗0 ๒๔๗๖ ๒๕ ๒๕๑๑ ๒๕๒๓ ๒๕๒๕ ๒๕๒๗ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๒๙๒๓ ๒๙๖๙ ๒๙๙ ๓๑ ๓๔ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๒ ๔๔ ๔๖ ๔๗ ๕๗ ๖๒ ๖๔ ๖๘ ๘ เมษายน ๙ เ181เกํ0วกัน กรกฏาคม กระทรวงมหาดไทย ขึ้น คิลปากร คือ คุรุสภา คุลาคม ใคัแก่ ใคัเเก่ จังหวัด จำกัด เช่น ดังนี้ ได้แก่ ถง ถนน ทรง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ทึ่ ทึ่ปวืกษา ทึ่พักผู้พิพากษา นครปฐม นาพิกา ใน บาท ป1ะธานอนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 ปฐม ปี ปีน เป็น เป็นต้น พระ พระตำหนัก พระตําหนักทับขวํญ พระตำหนักทับขวัญ พระทึ่นั่งพิมานปฐม พระนคร พระราชวังสนามจันทร์ พฤษภาคม ภาพ มก1าคม ๒๙๖๓ มกราคม มกุนา0น มนาคม มหาวํทยาลัยศลปากร มาลากุล โมง ร้ชกาลทึ่ เรึ๋อง โรงดํารวจ โรงม้า โรงม้าตํารวจ เล่ม และ ว่นที่ วันทึ่ วา เวลา ศาสตราจารย์ สิงหาคม หนัา หนา หนํา หอนก อนุก11มกา1 ป1ะธานอนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 ป1ะธานอนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1 อนุก11มกา1แ8ะเ8ขานุกา1 อนฺกว1มกา1 อไ^ก11มกา1ทึ่ป1กษา อไ^กววมกา1

Bibliographic information