พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542: และ, แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543

Front Cover
สํานักงาน, 2000
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information