A-B-A-B-A—a Book of Pattern Play

B́a trước
Lerner Digital ™, 1 thg 8, 2017 - 32 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

Audisee® eBooks with Audio combine professional narration and text highlighting for an engaging read aloud experience!

In this playful look at patterns, Brian P. Cleary and Brian Gable provide many examples of repeating sequences of shapes, colors, objects, and more. The comical cats of the wildly popular Words Are CATegorical® series show how patterns can be found all around us. Peppy rhymes, goofy illustrations, and kid-friendly examples make pattern practice fun!

 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2017)

Brian P. Cleary is the author of the Words Are CATegorical®, Math Is CATegorical®, Food Is CATegoricalTM, and Animal Groups Are CATegoricalTM series, as well as several picture books. He lives in Cleveland, Ohio.

Thông tin thư mục