A Magyar Tudományos Akadémia jegyzőkönyvei: 1863-1866, Volume 1

Front Cover
Nyomatott Emich Gusztáv, 1863
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 28 - ... magyar szólásmódoknál sem szebb, sem hatályosb, sem világosb, sem szabatosb új szólásokkal árasztatik el, mi által a nyelv saját eredeti színezetéből kivétetik, a nélkül hogy egyéb tekintetben nyerne : Fejtessenek ki tehát azon elvek, melyek új szólásmódok alkotásánál szem előtt tartandók ; s mutattassék ki számos példákban, mily káros hatással volt és van ez elvek mellőzése miatt nyelvbeli előadásunkra az idegen nyelvek hanyag vagy szolgai utánzása a...
Page 84 - A fejedelmi kegyelem, ezen, intézetü nk irányában tanúsított nyilvánnlása által mindnyájunkban ébresztett érzéseknek hű tolmácsa vélek lenni, ha azon javaslatot teszem, hogy lég mélyebb hálánkat egy küldöttség vigye meg O cs. kir. Felsége uralkodói székéhez, mely az elnökök vezetése mellett, általok fölkérendő négy igazgatótanácsi tagból és intézetünknek a tek. Akadémia által választandó hasonlóan négy tagjából állana. „Fogadja egyébiránt a tek....
Page 96 - Én nagy váltságdíjt hazámtól nem remélhetvén, sorsom örök fogság lenne. A még tehető szolgálatot tekintve tehát, nem akarok őrültként a vész karjaiba rohanni, mert a tovább nem utazhatás esetében is Meshedben annyit nyerek, hogy : 1-ször a kívánt török szójárásokat az ott megforduló nomádoktól tanulhatom ; 2-szor Tatárhon közvetlen szomszédságában igen érdekes kéziratokat másolhatok. Hazámba visszatérve most, utam eredményéül főleg...
Page 26 - Hol a' temetkezés fölött Egy ország vérben áll. 'S a' sírt, hol nemzet sülyed el, Népek veszik körül, 'S az ember' millióinak Szemében gyászköny ül. Légy híve rendületlenül Hazádnak , oh magyar : Ez éltetőd, 's ha elbukál, Hantjával ez takar. A' nagy világon e' kívül Nincsen számodra hely; Áldjon vagy verjen sors' keze: Itt élned, halnod kell.
Page 96 - Fersiát illető munkálataimat mutathatnám föl, mi honi irodalmunkban némi hézagot pótolna ugyan, de korántsem felelne meg azon követeléseknek, melyekkel nyelvészetünknek és saját magunknak, eddigi eljárásom után, tartozom. Ha a magyar nyelv sajátunk nem volna, még akkor is igazolhatnám lépésemet, Anglia és Francziaországnak a rég elavult nyelvek költséges kutatására mutatva. Mit Layard, Rawlinson...
Page 132 - ... sor szerint reájok eső üléseknek előadási tárgyakkal leendő ellátásával, ill. a tagok vállalkozása útján jókor gondoskodjanak sa megállapított előadásokról mindig jó korán értesítsék a titoknokot; mely intézkedés, ha az osztályok által mindig megtartatik, mind az a cél inkább elérhető, hogy a tudomány minden ága kellő figyelemben részesül s az előadások változatosbak, a tudomány egyes szakait s haladási mozzanatait teljesebben visszatükrözök lesznek,...
Page 35 - Akadémia iránt az által, ha nem vállalok oly hivatalt , melyre magamat oly sok tekintetben elégtelennek érzem. De most, látva e nevezetes többséget, melyért hálás köszönetet mondok , kész vagyok meghajolni a T. Akadémia akarata előtt. Másfelől érzem azt, hogy vannak átmeneti időszakok, midőn...
Page 84 - Az idők és hazámfiai kedvezése, nekem engedték azon szerencsét, hogy sok ily nemű jelentést tehettem e tisztelt testületnek : azonban érezni fogja bizonyosan a tekintetes Akadémia velem együtt, hogy ma teszem a legörvendetesebbet, legfontosabbat, és legnagyobb jelentőségűt.
Page 75 - Ha látom, mintha lyányt látnék, Szivem reszket, keblem dagad. — Siromra, hogyha meghalok, Ültessetek virágokat. Leülök a virág mellé, És elbeszélgetek vele, Szerelmet is vallók neki, S megkérdem: engem szeret-e?
Page 110 - ... körülmények közt pedig a tudomány és különösen a hazai történetírás iránt, a tudomány és a haza iránti kettős tekintet teszi kétszeres kötelességévé, az « részben tudomására jutott tényeket a nmgu m.

Bibliographic information