A Second, a Minute, a Week with Days in It: A Book about Time

B́a trước
Millbrook Press, 1 thg 9, 2013 - 32 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
The zany CATegorical cats introduce the measurement of time, from seconds, minutes, and hours up to decades. Brian P. Cleary and Brian Gable bring their winning teamwork to this playful, fun look at learning about time.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy

A SECOND, A MINUTE, A WEEK WITH DAYS IN IT: A Book About Time

Đánh giá của Người dùng  - Kirkus

Cleary and Gable's cool cats tackle the topic of time."Time can be measured in seconds, in minutes, in days, or in weeks, months, or years / by watches or calendars, cell phones, computers, or clocks ... Đọc toàn bộ bài đánh giá

Các trang được chọn

Ấn bản in khác - Xem tất cả

Giới thiệu về tác giả (2013)

Brian P. Cleary is the author of the Words Are CATegorical(R), Math Is CATegorical(R), Food Is CATegorical(TM), and Animal Groups Are CATegorical(TM) series, as well as several picture books. He lives in Cleveland, Ohio.

Brian Gable is the illustrator of many of the best-selling Words Are CATegorical(R) books, as well as the Math Is CATegorical(R) series. Mr. Gable lives in Toronto, Canada.

Thông tin thư mục