A magyar telekkönyvi jog: mint Zlinszky Imre "A Magyar telekkönyvi rentartás" czimü művének

Front Cover
Franklin-Társulat, 1902 - Land titles - 401 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Popular passages

Page 340 - Azok a határozatok, a melyekkel a felszólamlás! kérelemnek, az ellentmondásnak, illetve a törlési keresetnek hely nem adatik, a betétekbe be nem jegyeztetnek, hanem a felszólalási lapon az illető feljegyzések áthuzatnak s ez a körülmény a felszólalási lap ^jegyzet« rovatában a megfelelő végzés számára való hivatkozással megjegyeztetik.
Page 330 - A telekkönyvi tulajdonosnak, illetőleg jogutódainak, a 18. §. esetében is jogában áll a 44. §. értelmében ellentmondással élni. Ha e joggal a bizottság előtt maga a telekkönyvi tulajdonos él : az eljárás megszüntetésére a 44. §. rendelkezései alkalmazandók. Ha pedig jogutód él ellentmondással : azt, hogy ő a telekkönyvi tulajdonosnak jogutóda, kellően kimutatni s bizonyítékait csatolni tartozik. A telekkönyvi tulajdonos leszármazó örököse és házastársa ellentmondás...
Page 253 - Ha az okirat azon hivatalos bizonyitványnyal nem volna ellátva, s ha az ugyanazon követelésre nézve már létező jelzálog előadását a hitelező is elmulasztotta volna, az adós ezen jelzálog kimutatása mellett azt kívánhatja, hogy az egyetemleges jelzálogok közül egy fő-, s minden más mellékjelzálognak tekintessék. Az azáltal okozott költségeket sa már létező jelzálog elhallgatásából netalán származott kárt a hitelező tartozik viselni.
Page 253 - ... ha pedig a követelés valamely más telekkönyvi hatóság könyveibe is bejegyzendő, mint a melynél a főbetét vezettetik : ezen bejegyzésnek az első mellék-betétben ugyanoly teljességgel kell történnie, mint a fő-betétben, mi által azonban ezen első betét mellék-betéti minőségét nem veszti el. Minden további mellék-betétre nézve, melybe...
Page 396 - A 60. §. esetében a felosztás folytán keletkezett részletek a jelen szakasz második bekezdésének korlátai között hozzájegyzendők a tulajdonosnak, illetve a telekk. rend. 55. §-ának figyelembe vételével a tulajdonos társaknak úrbéri birtokához. Ha a tulajdonosnak több telekkönyvi jószágtestet képező úrbéri birtoka van, őt illeti az átalakítási munkálat folyamán annak a jószágtestnek megjelölése, melyhez a hozzájegyzés történjék. Ha a megjelölés jogával...
Page 208 - ... adattak ki, bekeblezés vagy előjegyzés nem történhetik. Valamely meghatalmazott által kiadott okiratok nem adnak jogot a hatalmazó elleni bekeblezés vagy előjegyzés kérésére, ha egyszersmind a hatalmazó által kiadott meghatalmazás fel nem mutattatik.2 (69.
Page 343 - ... bélyeg és illeték nem fizetendő. Az utolsó vagyon-átruházás után — értve ez alatt az örökösödés utján történt átszállást is — a szabályszerű illeték jár. Ha a megelőző birtokváltozás kisebb-nagyobb közelsége alapján illetékmérséklésnek van helye (1887 : XLV. t.-cz. 1. §.): az utolsó vagyonátruházás utáni illeték kiszabásánál csak az olyan megelőző átruházás jön figyelembe, a mely után az illeték kiszabalott.
Page 313 - ... által átruháztatott, legalább is telekkönyvi előjegyzésre alkalmas okirattal, vagy a 15. §. értelmében az átruházó szóbeli nyilatkozatával igazoltatik, a további átruházásról hiányzó okiratok pedig a helyhatóságnak azzal a nyilatkozatával pótoltatnak, hogy az illető átruházásról tudomással bírnak, s ezen felül a helyhatóság és a bizalmi férfiak bizonyítják, hogy az igénylő az illető ingatlannak tényleges birtokában van.
Page 318 - ... lapjára leendő bejegyzés czéljából a betétek szerkesztésére kirendelt bizottság által igazoltnak elfogadtatott, úgyszintén az, a kinek javára valamely nyilvánkönyvi jog bejegyezve van : jogosítva vannak a telekjegyzőkönyv szerint még fennálló, de tényleg már megszünt jogra vonatkozó bejegyzésnek törlését, a törlésre alkalmas okirat alapján vagy a jogosítottnak a bizottság előtt élő szóval tett elismerése alapján az eljáró bizottság előtt kérni.
Page 287 - A le- ragy hozzájegyzési kérvények körüli eljárás. 135. §. a) Ha valamely birtokrészletnek valamely telekkönyvi jószágtestbőli lejegyzése, s ugyanannak más telekkönyvi jószágtesthezi jegyzése, vagy arra nézve ugyanazon telekkönyvi hatóság telekkönyveiben egy új betét nyitása teljesítendő : ezen cselekvények egy kérvényben kérendők, sa telekkönyvi hatóság azok iránt egyidejűleg köteles intézkedni. b) Ha ezen cselekvények két telekkönyvi hatóság telekkönyveiben...

Bibliographic information