Actualia gerechtelijk recht

Front Cover
Vlaamse Conferentie bij de Balie te Gent,
Larcier, Sep 29, 2008 - Law - 284 pages
0 Reviews

Het werk bundelt de referaten van een aantal studieavonden ingericht door de Vlaamse Conferentie Gent in het kader van haar jaarlijkse studiecyclus, ditmaals toegespitst op Gerechtelijk recht.

 

De bijdragen zijn stuk voor stuk grondige analyses van actuele knelpunten en nieuwe ontwikkelingen inzake gerechtelijk recht

 

In elke bijdrage wordt vanuit een bepaald rechtsgebied de problematiek ontleed, telkens door specialisten en practici uit dat rechtsdomein.

 

De teksten zijn geschreven voor een publiek van rechtspractici maar zijn alle op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderbouwd.

 

Gerechtelijke intresten: moratoir of compensatoir en aan welke rentevoet? Mr. Stéphane VEREECKEN (Praktijkassistent vakgroep burgerlijk recht UGent, Advocaat balie Gent) en dhr Karel MARCHAND (Vrijwillig wetenschappelijk medewerker Vakgroep grondslagen en geschiedenis van het recht UGent, Attaché bij de Dienst voor de Mededinging FOD Economie)

 

Eerste praktische knelpunten van de Wet Verhaalbaarheid Erelonen, Mr. Vincent SAGAERT  (Professor KU Leuven Campus Kortrijk, Professor UA, Advocaat balie Brussel) en Ilse Samoy (Onderzoeker Instituut voor Verbintenissenrecht KU Leuven)

 

Recente ontwikkelingen met betrekking tot het bewijs in burgerlijke zaken, Dr. Kris WAGNER (Advocaat balie Brussel)

 

Belang en hoedanigheid als voorwaarden van de burgerlijke rechtsvordering: een update en knelpunten inzake collectief procederen, Mr. Stefan VOET (Assistent Instituut Procesrecht UGent, Advocaat balie Brugge)

 

De nieuwe artikelen 700, 865 en 867 van het Gerechtelijk Wetboek: blikopeners inzake nietigheden en termijnen? Dhr Paul DAUW (Raadsheer Hof van Beroep te Gent)

 

 

De herstelvordering van een slachtoffer van een misdrijf - nog meer Belgisch verdriet

 

Enkele kanttekeningen bij artikel 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering Mr. Gaston MOENTJENS (Advocaat balie Gent)

 

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

moratoiR oF compensatoiR
1
E Moratoire interest art 1153 B W
7
F Compensatoire interest
17
G Wettelijke interest
26
Besluit
40
A Algemeen
44
B Hoe kan men achterhalen in welke schaal men zit?
52
Mogelijkheid voor de rechter om af te wijken van de basisbedragen
58
Het belang als hinderpaal voor een collectieve rechtsvordering
106
een proeve
125
Recente ontwikkelingen met betRekking tot het bewijs
141
Analyse van enkele bewijsrechtelijke begrippen
149
Q Negatief bewijs
155
Enkele aspecten van geoorloofdheid van bewijsmiddelen
163
V7 Enkele aspecten van bewijs in handelszaken
172
B Handtekening
180

VU Mogelijkheid voor een partij om een bijkomende vergoeding te vragen
64
ZX Pluraliteit van procespartijen
71
Sociale zaken
77
Invloed op de juridische tweedelijnsbijstand
79
Belang en hoedanigheid als vooRwaaRden van de buRgeRlijke
85
Toepassingsgebied
91
Legitiem belang
99
Begin van bewijs bij geschrift
185
F De elektronische handtekening
191
Beknopte literatuurlijst
198
Schema IIL De sanctieregeling met betrekking tot de eis in rechte
217
Classificatie van de termijnen
225
De heRstel voRdeRing van een slachtoFFeR van een misdRijF
263
Copyright

Common terms and phrases

Bibliographic information