Adel en heraldiek in de Nederlanden: Identiteit en representatie

Voorkant
Redmer Alma, Conrad Gietman, Albert Mensema
Uitgeverij Verloren, 2012 - 360 pagina's

Adel en heraldiek zijn vanaf de verschijning van de eerste wapens nauw met elkaar verbonden. De heraldische vormentaal werd al snel geadopteerd door burgers en steden, maar in de beleving van velen hebben wapens nog altijd een adellijk karakter. Voor edelen was de heraldiek het middel bij uitstek om hun identiteit te uiten, op grafmonumenten, gevelstenen of zegels. In de vroege tijd is het een van de weinige bronnen die inzicht bieden in het adellijke zelfbeeld. Ter gelegenheid van de pensionering van archivaris en heraldicus jhr. Arnold Gevers wordt in deze bundel voor het eerst in Nederland aandacht besteed aan de vele facetten van de symbiose van adel en heraldiek van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw.

 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

Gebruikersrecensie - Markeren als ongepast

Jan T Anema,
Schrijver over de Friese adel in 2012 begaat een grote fout.
Hij schrijft dat Grietman Offke Dotinga, Schoonvader van Sjoerd Aesgema bijnaam in de Poelen
getrouwd was met Luts Mernstra.
Dat is onwaar.
Men gaat daar van een aanname uit dat a offke op groot Dotinga woonde en dat zijn zoon Fedde is.
Dat was een gedachte van D. Osinga.
Hobbe Baerdt van Smina plaatste zn voorvader op Groot dotinga dit is een vergissing.
Offke Arnd Doettinche is zijn voorvader en die woonde op Lutke State.
En Ofke was bij zn volle verstand zoals hij zelf schrijft:
ick Ofka Arnd cnde HU dat aeyn lo warien fan disse
vorser. Houwer pondameta, als ick ney da riucht scyeldich
byn to dwaen. Ende ick Ofka vorser, ende myn neyko-
mynde beth nen spreek an disse fyouwer pondameta to
habben in da riocht ner buta rioeht, ende dyo werdem fan
disse fyouwer pondameta is tachtich postolaten. Al thing
sonder eergelist ende quade behyndicheed. In een weer-
heed dis breuis, fuldeda ende quitancie soe hab ick Ofka
vorser, dit breef bysygelelh mit myn seluis sigel. Int jeer
ons Herens MĽ cccc ende lxx, dis thijsdeis ney Invencio
Sancti Cmcis.
{Het zegels op dit stuk gedrukt^ is gedeeltelijk van het papier
afgevallen.)
{Jcliterop staat:)
Ofka Doettinche kaepbreef op iiii pondameta landis op
Mersma nyaland.
Sinte Jacop.
https://archive.org/stream/oorkondendergesc00leeu/oorkondendergesc00leeu_djvu.txt
U kunt dit allen nakijken in de bovenstaande link.
Mocht u vinden dat ik ongelijk heb dan graag met feiten komen,
slechts, wettelijk feiten en geen verwijzingen naar ene Hein Walsweer of Ype Brouwers of D. Osinga.
Die af en toe wat gedachtes oprispen waarmee volgende het aanneemt als bewijs.
Wat ik hier boven neerzet is voor die tijd een wettelijk bewijs.
Mijn voormoeder vervroegd dood verklaren is geen stijl.
Om offke aan een Mernstra te plakken.
Mijn Stamboom opzadelen met Nep Aesgema's en Ofke Arnd's is geen stijl.
Beperk u tot de feitelijkheden.
Wanneer is Doeth Doettinche haar moeder overleden?
Waar is het bewijs dat Offke met Mernstra huwde?
Waar is het bewijs dat Doedt en Fedde broer en zus zijn.
Ik lever het bewijs dat mijn voorvader Geen Offke Doekes is.
Vr gr Henny Bruinsma
 

Inhoudsopgave

Ten geleide
7
Postume heraldiek Adellijke kwartieren in Stad en Lande
51
Wie is zonder Ramp? De stijgende koers van een adellijk familiewapen
95
Adel en heraldiek in Friesland van de Middeleeuwen naar de Nieuwe Tijd
109
Jonkers en juffers Riddermatigheid bij het geslacht Van Twenhuysen?
141
Doch de doodt is verslongen tot overwinning De riddermatige lijkstaatsie in Zwolle
169
Een wapenkaart van de Overijsselse Ridderschap uit 1663
185
Overijssel op het bord Provinciewapens op Chinese schotels
203
Verheffing om verdiensten aan den staat bewezen Het geslacht Gevers zijn adeldom
257
Voorportaal van adeldom? De Hoge Raad van Adel en burgerwapens in Nederland
283
Een alliantiewapen op huis Oostduin
319
Bibliografie van Arnold Gevers over de jaren 19742012
341
Copyright

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Bibliografische gegevens