Afschaffing Der Slavernij in de Nederlandsche West-Indische Kolonien, Uit OfficiŽle Bronnen Zamengesteld

Front Cover
publisher not identified, 1866 - Slaves - 100 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 94 - Zoo is het, dat Wij, den Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Art.
Page 86 - Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! doen te weten; Alzoo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, de onteigening ten algemeenen nutte, in overeenstemming met art.
Page 3 - dat de slavernij op een nader te bepalen tijdstip zou worden afgeschaft op de wijze bij de wet te bepalen".
Page 86 - Suriname wordt van Staatswege aangemoedigd. Voor den aanvoer van vrije arbeiders in Suriname worden van Staatswege premiŽn uitgeloofd gedurende hoogstens vijf jaren na afkondiging dezer wet. Het gezamenlijk bedrag der premiŽn kan de som van een millioen guldon niet te boven gaan.
Page 59 - In al die kerken werd plechtige godsdienstoefening gehouden , die door de vrijgemaakten met stillen' ernst en diepen eerbied werd bijgewoond. Na de godsdienstoefening kwamen zij in grooten getale en in geregelden optocht bij mij, om hunnen dank te betuigen voor de hun door de regeering geschonken vrijheid.
Page 59 - III was niet innige dankbaarheid „op aller lippen, in gezangen en gesprekken. „Zoo duurde het eenige dagen voort; allengs bedaarden echter „de geestdrift en opgewondenheid en kwam men tot de vorige „kalmte terug. „De houding der vrijgemaakten in die dagen verdient allen lof; „nergens werd eeuige ongeregeldheid bedreven of de openbare rust „verstoord, nergens sloeg de yreugde tot baldadigheid over.
Page 51 - Curagao, als op St. Eustatius kwamen, na de afkondiging der emancipatiewet, verscheiden voortvlugtige slaven uit eigen beweging terug.
Page 66 - De gesteldheid van al die eilanden is zoodanig, dat de bewo„ners op den duur zonder arbeid niet in hun onderhoud kunnen „voorzien. De nood zal dus wel tot werken dwingen, al is het „ook dat het werk minder geregeld en kostbaarder zal zijn dan vroeger.
Page 25 - Na vervulling hunner werkovereenkomsten worden aan de immigranten gronden afgestaan, overeenkomstig de verordening regelende de voorwaarden, waarop de vestiging van personen of gezinnen als landbouwers in de kolonie Suriname zal kunnen plaats hebben.
Page 5 - Nederland en de kolonien , als van de geraadpleegde koloniale autoriteiten voor zich verwerven. Vooral werd het denkbeeld der gedwongene onteigening van alle gronden, waaraan slaven waren verbonden, en de voorgestelde toepassing van het dessa bestuur van Neerlandsch IndiŽ op Suriname, door de meerderheid der Staatscommissie voorgestaan, nagenoeg met algemeene afkeuring begroet. Zelfs zij, welke overigens geheel instemden met de denkbeelden door de commissie vooropgesteld, achtten toch die twee beginselen...

Bibliographic information