Amirbanou Va Do Daftare Digar: امیربانو و دو دفتر دیگر

Couverture
Naakojaa ناکجا, 1 juin 2014 - 124 pages
0 Avis
Les avis ne sont pas validés, mais Google recherche et supprime les faux contenus lorsqu'ils sont identifiés

 با شعر شروع شد و زندگی شعر را پشت گردنهها جا گذاشت. روح شعر، شاید از خراسان وزیده بود و از نفس مادرم میآمد که با همه بیسوادی، چند دیوان شعر در سینه داشت و مدام میخواند. نخست، بر دفاتر چهل برگ قدیمی مینوشتم و یادم هست رباعی بود. بعد، به شعر نو مبدل شد و برکاغذ پارهها و یاحواشی روزنامهها جا گرفت. هرگز، به اندیشه انتشارشان نیفتادم. چرا؟ روی هم انبار شدند و وقتی در سال 1380 از خانهام به غارت امنیتی رفتند، یک گونی بودند و در سیاهه اسناد جاسوسی من ثبت شدند. در غربت، دیگر عصر کامپیوتر بود و تقریبا هر چه مینوشتم از شعر و غیره، تایپ میکردم. چند تائی را هم منتشر کردم. مثلا همین دو شعر نخست . اولی تحت تاثیر عکسی از وقایع روز مصر، بر کاغذ جاری شد و نام شعر آبی گرفت. دومی را روی زمین نشستم و نوشتم، به هنگام که پرچم ملل بر آسمان آبی تاب میخورد. این روزهای تابستانی که در آرشیو کامپیوتری در پی چیزی میگشتم، از سر اتفاق شعرها را یافتم. چرا منتشرشان نکنم؟ این چرا هم مانند آن یکی بیجواب بود، اما جمع و جور کردن دفاتری را سبب شد. بخش نخست عاشقانهها در کتاب فصل مروارید آمده است. بخش دیگر ، همراه با سرودهای دلتنگی مرد گمشده در این کتاب.


 

Avis des internautes - Rédiger un commentaire

Aucun commentaire n'a été trouvé aux emplacements habituels.

Pages sélectionnées

Expressions et termes fréquents

À propos de l'auteur (2014)

 هوشنگ اسدی نویسنده، مترجم وروزنامه نگار در حال حاضر ساکن پاریس است. او عضو شورای سردبیری وسردبیر بخش هنری روز آن لاین است.

او در رشته روزنامهنگاری از" دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی " لیسانس گرفت. فوق لیسانس جامعه شناسی را بدست آورد و در حال حاضر در حال اتمام دوره دکترای هنر است.

او درسال اول دانشکده توسط استاد دکتر صدرالدین الهی، رئیس دپارتمان روزنامهنگاری  دانشکده علوم ارتباطات به روزنامه کیهان معرفی شد و در سرویس حوادث کیهان به دبیری محمد بلوری بکار پرداخت. سپس به عنوان دبیر سرویس گزارش، معاون سردبیر شب، سردبیر شب، معاون سر دبیر به فعالیت پرداخت. او د راین مدت با نام مستعار" بهار ایرانی" نقدهای سینمائی و هنری می نوشت.

Informations bibliographiques