An Audition Handbook of Great Speeches

B́a trước
Dramatic Publishing, 1990 - 207 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Nội dung

The Greeks
3
The Renaissance
40
Supplementary suggestions from Shakespeare
130
Selections from Corneille and Molière new translations
137
Englands Restoration Period
152
Selections from the Restoration
155
Vanbrugh 101
157
Wycherly 102
160
Europes 19th Century Drama
167
Selections from 19th Century Plays new translations
168
116
171
118
181
120
184
127
186
Synge 128
195
Wilde 129
196

Farquhar 107
164
Sheridan 108
165

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Thông tin thư mục