Aristotelis opera quae extant omnia brevi paraphrasi ae litterae perpetue inhaerente explanatione illustrata

Front Cover
A,Bernabó, 1668
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Cap а Art1 Quid fit color t 339 Op i Art a De fpeciebus different js ac generations colorum tum extremorum
34
Сар Ofieoditur foranum 8c viiiam primo per fe conuenire fenfui cora
38
Cap iArtj Proponuntur plures modi quibus res dicuntur calidae vel frigid
40
j ea quat generantur fine coitu 5e explicatur in quibus animalibus dttur difFren
44
Cap 7 De cerebro
47
Xtt n Reijciuntur tres opiniones antiquorum circa generationcm faporum
49
earumque diuerfítate fine vfu
69
Quarftio jj Quare proiefta moueantur etiam poftquam fuerlnt feparata à proij
76
Arißotelis de par tibia Aunalium ÎJêer tertius
80
Cap J D caufa finali nuteriali fomni 3
91
Cap ta Quo paflo anima lia différant in numero formst vîfcerum
111
Cap a De feile 1 T? i
128
Capr Art 7 Quaenam pars In aniiualibus exanguibus fit principium fentiendi loco
134
Cap o Art4 De perore mammis ас de earum fituck caufis
163
Cap i Art De partibns exterioribus pifeium
174
Cap 5 Propter quam caufam animalia fanguinea non moueantur pluribui notis
180
Cap7 Ofienditur quod membra non poflunt fieôi nifi detur aliqua pari quief
187
Quo pacto arimalia bipeda corpus fuftentent duobus pedibus
196
Propter quam caufam quadrupèdes moueantur per diametrum
202
Proctmium St y nop fis 209
209
Referuniur opiniones antiquorum de anima 16
219
Cap 7 Reijcitur modusquo Democritus explicabat quo pacto anima moueat cor
225
âp Cur ex animalibus quidam habeant pulmonem çjuaeJarçnbn hateaptiCijr
246
Cap 4 An 4 Reijciuntur opiniones antiquorum qui dixerunt omnia fenfibilia efTe
249
Cap10 Oítenditur ex operationibusanimz non fequi quod anima moueatur
253
Se quo parto fit in poten
260
Cap8 Quo parto fenfus á fenfibili ex potentia reducatur ad artuni fenttendi iíi
266
De audibiii hoc efl de íbno 7 0
274
totam parteminteilertiuam eff imruortalemSe perpetuara Cap5 De duabusoperationibus intellertus quae funt indiuifibilium intellertio
310
quo parto intellertus in intelligendo depen
318
Cap ia vit Oiienditur nullum animal poffe habere corpus fimplez ex gr aereû
329
Cap f Art i De natura acgeneratione odoris
346
Cap j Art i Eiaminatur vtrummotorcoeli debeat eße immobilis ac debcat
430
Cap jf Art a Oc principes à quibus animal mouetur
437
Art i Reijciuntur opiniones aliara 29
438
Сар с Propter quam caufam omnia animalia pedata habeant pedes non in numero
458
Art 3 Oftenditur foeminas nonemittere verá femen quale emittunt ma
476
Syaopfis horumlibroium
502
5e quid fiat
508
рц Art í De caufa diftinctiorus partium ч 521
521
Art 9 Quomodo iF Se a quibuscaufis generentur partes firm lares
529
Arifiotelisde Geheratione Animalum Líber tertits
565
Cap 2 Confirraatur experientijs bene allatam fuiffe caufampropter quam aliquan
597
Cap 6 Ari aProponum ur ac loluuntur qusedam quatftiones circa generationeru
623
quas caufas reddenda fit ratio talium paflionum баа
637
Сар т Art j Dc accidentibus oculomm ac de corum c3ûîj
641
Cap j Агм Deaccidentious piloru m eorumque caufis
647
Art j Curaucs génèrent ouaperfeda bicolora pifces oua imperfecta
654
Cap6 SoIuuntur variar quxAiones circa colores animalium
661
vltim Propter quam caufam quirdam plant vjuant vitam longiorem
668
Capa Art i Oilenditur ex corde prineipium mat effein medio
677
Proponitur 8c examinatur opinio Denutcrtn
687
Cap ia Soluitur quardam obieöio explicaturquo paüo refrigerentur animalia
697
tap i4 Art i De caiifis vitae 8c mortis
704
Procçrrrium íynopfis
710
roponuntttr foluuntur jj quarftiones Mechanicae 7o
720
Quare libra façjlius moueatur pondere vaçuaquam cum pondus habet
736
Quare cuneu licet fit paruus habeat vim feinde ndi corpora magna
742
Procemium fynopiîs jf
764
Capv Olteoditur lineas non poüc componi punclis frdiuifibilibus
779
Proœmium fynopiîs 78tf
786
Capy Aduettuntur aliqua circa figna 79
794
De motibus arïectionibui per quos mares ac faeminx f o lent différre
803
Сар о Art i De fignis quar defumuntur ex colore totius corporis Sc fingttlarum
809

Other editions - View all

Bibliographic information