Azărbai̐jan Respublikasynyn Jinai̐ăt Măjăllăsi: Azărbai̐jan Respublikasynyn 1960-jy il 8 dekabr tarikhli ganunu ilă tăsdig edilmishdir (1997-ji il aprelin 1-nă olan dăi̐ishiklik vă ălavălărlă)

Front Cover
Azărnăshr, 1997 - Law - 190 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
5
Section 2
24
Section 3
42
Copyright

19 other sections not shown

Common terms and phrases

агыр нэтичэлэрэ сэбэб агырлашдырычы адам азад азадлыгдан мэЬрум етмэ Азэрба]'чан ахуд ашына барэсиндэ беш илэдэк мүддэтэ билэр бир илдэн бир илэдэк биринчи Бу маддэнин вэ а ичтимаи вэ а минимум ганунсуз олараг гуллуг гэсдэн дикэр дэ Е]'ни Ьэрэкэтлэр Е]ни едди едилмиш едилмэси едилэн етмэ вэ етмэ илэ чэ етмэ илэ чэзаландырылыр зэрэр ики илэдэк мүддэтэ ил илэдэк мүддэтэ азадлыгдан илэдэк мүддэтэ ислаЬ ислаЬ ишлэри вэ истифадэ ишлэри илэ чэзаландырылыр көрэ күлли мигдарда мад Маддэ маддэнин икинчи маддэсинин мигдарда чэримэ илэ мин минимум эмэк Ьаггы мислиндэн мислинэдэк мигдарда чэримэ мүддэтэ азадлыгдан мэЬрум мүддэтэ ислаЬ ишлэри мүэ^эн мэгсэдилэ мэЬкэмэ мэЬрум етмэ илэ нэзэрдэ тутулмуш олан олма олмадан онун позма саир Советинин Мэ'луматы ССР Али Советинин сэккиз тарихли тэтбиг үз мислинэдэк мигдарда үч илдэн үч илэдэк мүддэтэ үчүн үчүнчү чина]'эт чэза чэзанын чэлб чэримэ илэ чэзаландырылыр шэрти шэхс тэрэфиндэн шэхсин шэхслэр Ьабелэ Ьаггында Ьалларда Ьесаб Ьиссэси Ьэмин Ьэрби эмэк Ьаггы мэблэгинин эмэл

Bibliographic information