Bŭlgarsko nakazatelno pravo: elementarno izlozhenie na nachalata, koito se sŭdŭrzhat v obshtata chastʹ na nakazatelnii︠a︡ zakon

Front Cover
Pridvorna pechatnitsa Br. Proshekovi, 1899 - Criminal law - 480 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

актъ амнистия амнистията безъ бждатъ бжде билъ ва вакона ващото видехме вината виновния власть властьта вменяемостьта всв всвко всеко всичките гл глобата давность давностьта двеца двецътъ дееца действия деление деянието длъженъ другъ единъ екстрадицията елементи законодателства законодательтъ законътъ извършванието извършено извършеното престжпно извършители иматъ имъ исключватъ къмъ лица лице лишение лишението отъ права макаръ могатъ нака наказанието Наказателенъ Законъ наказателните закони наказателното право наказва наказуемо налага начинъ Нашиятъ Нак нието ностьта ното обстоятелства обществото оние онова опитвание опитванието Определение освенъ осждения осждениятъ осжждане отговорность подбуждението подправка подъ помилванието последствия пр правило правосждието правото пре предвижда преследвание престжп престжпление престжпното деяние престжпното намерение присждата причини противъ реабилитацията редъ резултатъ санкция свободна воля сж сжда сждъ сждътъ сжществува сжщо система следствие следъ случаите смисъль смъртното наказание социология споредъ строгъ тъмниченъ затворъ счита съставлява състои съучастие съучастието такъвъ техъ тие тоя въпросъ тоя случай требва тукъ условия характеръ цвль часть чл чрезъ яние

Popular passages

Page 161 - Относително формите, ние мпслимъ, че остава въ сила общата презумция, състояща въ следното: органите на властьта, въ следствие на самото имъ качество, се предполага, че, когато се намиратъ при иснълнение на службата си, двйствуватъ не нначр, а — съобразно съ закона.
Page 166 - Не се наказва онова деяние, което е извършено отъ НБКОГО, за да спаси своя животъ или живота на своите ближни, отъ непосредствена опасность, която произхожда отъ крайна нужда, ако тая опасность не може да бхде отклонена по другъ начинъ
Page 376 - Наказателния законъ гласи така: „ако едно и сжщо деяние нарушава неколко постановления на настоящия .законъ, то се прилага само онзи членъ отъ закона, който определя найтежкото наказание".
Page 70 - Схвдъ като се утвърди отъ княза, законътъ въ пълния си текстъ требва да се обнародва. При обнародване на закона требва да се каже, че той е приеть отъ народното събрание. Никой законъ нЪма сила и действие, дшг.т!; той не се обнародва.
Page 84 - Ние не знаемъ мотивите на енашия законодатель, по които той е сюпримиралъ тая разлика, но мислимъ, че могатъ да се явятъ случаи, въ които предписанието на закона не би могло да се приспособи точно.
Page 316 - А наказателното вапрещение се налага, напротивъ, па лица, които продължаватъ да съхраняватъ своята гражданска способность, но които не могатъ да се ползуватъ отъ нея...
Page 5 - Прочее, намесата на обществото, да санкционирва правото, се простира само върху оная часть отъ морала, която носи името общественъ моралъ, или право въ собственното значение на думата и която е повикана да урежда външнитъ' отношения на хората помежду имъ и къмъ обществото.
Page 211 - Освобождава се отъ наказание онзи съучастникъ, който, преди да е престхплението довършено, се отрече отъ своето понататъшно съучастие и стори своевременно всичко възможно отъ негова страна, ва да баде престхплението (престхпното деяние? Б. А.) предварено".

Bibliographic information