Bezpečnost a etika v perioperační péči

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 7. 2020 - Počet stran: 88
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Vysoce specializovaná perioperační péče je poskytována na základě celé řady standardů a doporučení, která vycházejí z vědeckých poznatků založených na empirických důkazech. Laická ani odborná veřejnost většinou nepředpokládá, že by vzdělaní zdravotničtí profesionálové tyto postupy významně porušovali. Pokud se při chirurgickém výkonu vyskytnou komplikace, předpokládá se, že je to výsledkem nutného rizika, které s sebou operace přináší. Následující publikace přináší celou řadu informací, které tento předpoklad vyvrací. Autorka formuluje pojem bezpečí obecně a bezpečnost pacienta v chirurgii. Z vlastní zkušenosti popisuje situaci v ČR a srovnává ji s perioperační péčí ve Švédsku, kde byla v roce 2013 na stáži. Významnou částí textu je důraz na etické hledisko perioperační péče. Jsou zde zmíněny čtyři principy lékařské etiky Beauchampa a Childresse, etické kodexy lékařů, sester, etický kodex AORN, Úmluva o biomedicíně Rady Evropy. Autorka dokládá, že porušování hygienického a bezpečnostního režimu zdravotnickými profesionály je zároveň i přestupkem etickým. Součástí textu je i etnografická studie z některých českých operačních sálů, která se zabývá chováním aktérů perioperační péče s ohledem na bezpečnost operovaných pacientů. Zejména bylo sledováno dodržování bezpečnostního a hygienicko-epidemiologického režimu. Pomocí výsledků pozorování porovnává skutečné chování v průběhu operačních výkonů se závaznými dokumenty pro zajištění bezpečné perioperační péče. Vymezuje důvody, které jsou příčinou nedodržování zásad hygieny a bezpečnosti na operačních sálech. V závěru publikace navrhuje autorka opatření, jejichž přijetí by stávající stav pomohlo zlepšit.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Obsah
5
Úvod
7
1 Bezpečí
9
12 Bezpečí jako potřeba
11
13 Bezpečí v podmínkách archaické a moderní společnosti
13
14 Svoboda a bezpečí
15
2 Bezpečnost pacienta v chirurgii
18
212 Středověká hygiena
19
52 Uplatňování hygienických zásad ve Švédsku
69
6 Etnografická studie na operačních sálech
70
62 Etika výzkumu
71
632 Vliv vedení
73
633 Kultura organizace
74
634 Vliv systému
75
635 Doporučení pro praxi
76
Slovo na závěr
77

213 Hieronymus Frascatorius
21
214 Ignác Filip Semmelweis průkopník hygieny rukou
22
5 Stáž ve švédských operačních sálech
68
Literatura
78
Rejstřík
85

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje