th. T. Industrie. X-Z. Jurisprudenz. Register

Front Cover
F. Vieweg und sohn, 1852 - Classification
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 75 - L'Histoire d'Allemagne et de l'Empire des Pays de l'Europe orientale, des Pays du Nord et de Hollande. N. Histoire des trois Royaumes d'Angleterre, Ecosse et Irlande. O. Histoire d'Espagne et de Portugal, des Pays hors de l'Europe, et des voyages en Asie, Afrique et Amérique.
Page 75 - La Mythologie, les Poètes et les Fabulistes rangés par Nations, et suivant l'ordre chronologique. Y. Les Romans, Contes et Nouvelles. Z. Les Philologues, les Epistolaires et les Polygraphes. Z.
Page 55 - Francke's praktiskt-homogena förfaringssätt, såsom 'det inom den bibliografiska verlden blifvit benämndt, fann under närmast följande tid flere högtansedda bibliothekiriska auktoriteters bifall. Af Biester, som år 1789 hade varit i tillfälle att på ort och ställe taga närmare kännedom om Dresdner-bibliothekets nya anordning, blef den Francke'ska methoden i hela dess utsträckning införd i kungliga bibliotheket i Berlin och särskildt med noggrannhet tillämpad uppå dess rikt försedda...
Page 75 - Pays hors de l'Europe , et des voyages en Asie, Afrique et Amérique. P. Histoires mêlées , Histoires des Personnes illustres, tant hommes que femmes , dans les Arts et les Sciences. Q- Histoire littéraire, Journaux et Bibliographes. PHILOSOPHIE.
Page 54 - ... ingen förtjena större uppmärksamhet, ingen heller ådragit sig en större, än den af JM Francke i det rika ofientliga bibliotheket i Dresden införda. Kort efter sin beskyddares, grefve v. Bunau's död hade nemligen Francke blifvit anställd såsom föreståndare för denna anstalt och fann sig här nödsakad att några år sednare vidtaga flera genomgripande förändringar i dess uppställning. Det gällde här att med det ursprungliga bokförrådet sammansmälta icke blott den stora Bunau'ska...
Page 55 - Utan att för sjelfva uppställningen föreskrifva någon konstant method, ordnade hant. ex. alfabetiskt efter författarnes namn eller efter ämnena de skrifter, som voro af likartadt slag, såsom t. ex. allmänna arbeten öfver någon vetenskap, blandade skrifter, romaner osv, medan han åter i andra fall följde den kronologiska ordningen, der en sådan föreföll honom af ämnets beskaffenhet betingad. Sålunda sökte han att öfverallt framhålla de närmast i ögonen fallande synpunkterna och...
Page 34 - ... i Cambridge ingen vetenskaplig anordning af bokförrådet blifvit företagen. Edwards 2, som närmare redogör för detaljerna i Middleton's förslag, omnämner i sammanhang dermed huruledes den nuvarande universitetsbibliothekarien Mr. Power, i en rapport till den kommission, som för omkring tio år tillbaka hade erhållit uppdraget att granska universitetets och dess inrättningars tillstånd, uppgifvit, att böckerna i allmänhet icke blifvit afdelade i klasser samt att 1 Middleton föreslår...
Page 1 - En fullständig redogörelse för hela den literatur, för alla de talrika systemer som uppå detta oöfverskådliga falt under trenne århundraden uppvuxit, är icke härmed åsyftad; en sådan vore ock knappast utförbar. Endast de vigtigaste af dessa systemer hafva blifvit särskildt berörda. I de bilagor hvilka i det följande meddelas, hafva de språk och den form, hvari de ursprungligen affattats, blifvit utan någon förändring bibehållna. Samma förfaringssätt är vid åtskilliga citater...
Page 68 - ... utan äfven t. ex. af hela den patristiska literaturen, och till och med af de klassi1 I större bibliotheker är väl en särskild afdelning under denna eller någon motsvarande rubrik oundgängligen nödig för placeringen af "samlade arbeten" af författare, hvilka icke företrädesvis tillhöra något särskildt vetenskapligt eller literaturgebit , med ett ord fur polygrafer.
Page 27 - Peignot, Dictionnaire raisonné de Bibliologie. Paris 1802, Tom. II. p. 220 ff. den grundval, på hvilken den fransyska bibliografin under närmast följande tider baserades och vidare utbildades af flere utmärkte och insigtsfulle efterföljare. Intet annat land torde från denna tid ega att uppvisa en sådan mängd af omfattande och på lärd insigt grundade systematisktbibliografiska arbeten som Frankrike; det var först något sednare, under det adertonde århundradets andra hälft, som Tyskland...

Bibliographic information