Chemie en Veiligheid: Lijst Van H- en P-zinnen, Lijst Van Gevarenklassen in GHS, Gevaarsymbool, Veiligheidsinformatieblad, Lijst Van R-zinnen

Front Cover
General Books LLC, 2011 - 32 pages
0 Reviews
Bron: Wikipedia. Pagina's: 30. Hoofdstukken: Lijst van H- en P-zinnen, Lijst van gevarenklassen in GHS, Gevaarsymbool, Veiligheidsinformatieblad, Lijst van R-zinnen, Lijst van S-zinnen, REACH, ADR gevarenklassen en labels, Europese gevaarsymbolen, Wet milieugevaarlijke stoffen, NFPA 704, Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, Milieuchemie, Brandweerinformatiecentrum voor gevaarlijke stoffen, Stofidentificatienummer, MAC-waarde, Endocriene disruptor, International Chemical Safety Card, Conventie van Bazel, Externe veiligheid, PBT- en zPzB-stoffen, ELINCS, Verdrag van Rotterdam, EG-nummer, R- en S-zinnen, EINECS, Europese classificatie van carcinogenen, Explosiegrens, Wetgeving gevaarlijke stoffen, EG-Index-nummer, A-zinnen, Europees Chemicali nagentschap, RoHS, EINECS-nummer, WMS-etikettering, European chemical Substances Information System, Commissie WGD, Lacrimator, Sevesobedrijf. Uittreksel: Dit is de lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen, met de H van hazard) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen, met de P van precaution) volgens GHS die in de Europese Unie gebruikt wordt. Opmerking: Het coderingssysteem is nog niet definitief vastgesteld! (*) alternatief voor EUH201 in bepaalde omstandigheden Dit is de lijst van gevarenklassen volgens GHS die in de Europese Unie gehanteerd wordt. Gevaarlijke stoffen of mengsels moeten volgens GHS ingedeeld worden in n of meerdere gevarencategorie n van n of meerdere gevarenklassen. Op basis van de indeling schrijft het GHS dan de etikettering voor: welk pictogram, signaalwoord en bijhorende gevarenaanduidingen (H-zinnen) en voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) op het etiket moeten vermeld worden. De bepaling van de indeling en etikettering van een stof is in principe de verantwoordelijkheid van de bedrijven. Ze moet aan het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen worden gezonden, dat een inventaris van de indelingen en etiketteringen bijhoudt; deze inventaris is openbaar. Voor bepa...

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information