Controversia della concezione della beata Vergine Maria

Front Cover
presso Giuseppe Gramignani stampatore del Regio Palazzo, 1703 - 644 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Oceanus Pttritatum Agna Dei mirè alma
27
Eva Munda Caeli porta Vitam germinas 31 Paries è Magna clarè munda Vitem Vitae
31
lntegra ſemper munda à macula a vitio
33
LuNICA COLOMBA
35
Luna integra evaſit acre pomum Adami
39
LUOGO TRATTO DA PRO
41
Ea cultrum pomiamanda Regina evaſit
45
LIBRO SECONDO
48
Altre ragioni di decenza che
54
so Agna mera munda erat Capitolium Jeſu
55
Ultimo titolo della Vergine à provar
61
Teſto ultimamente prodotto dallepi
68
Tradizione della Immaculata Con
76
14o Lupum enecatiſta amanda mira Virago 141 Gaudeat io mira ſinè macula Parentum
141
En vera Vitis gemmat lac pura in Adamo
142
Ea ſit Regia pura 8 munda omni macula
143
Intaminata Cedrus Gemmea pura Oliva
144
Germana Deo Parens Immaculata vivit
145
In Caelum regiſtrata munda à pomi
146
En Immaculata Petra Domus Aurei Agni
147
Ea mater inſignita pura duno maculae
148
Vinea dans Gemmam claret à vitio pura
149
15o Eia non agit Lupus cum Adae mira Matre 151 Venit Mater pura ſigno maculae Adami
151
En ut alma Eva caret ſigno impuri Adam 153 Iò munda jam eluceat germana Puritas
153
Solum Dei magna Mater it nivea ac pura
154
O ea munda germinat ae pura Jeſum alit
155
Generatur ſinè macula pomi aut Adami 157 O Amici amata pura Deum geret in ulnas
157
Virgo Parens mactet Adae malum in via 159 Unica mera miro pede iugulat Satanam
159
16o En mactavit malum Adae Virgo Pariens 161 Mirè ac mundè viva alit Agna Paſtorem
161
Non lugeat cum Eva Mater Adami pia Iris
162
Vitis à lue pura Adam in carne gemmat 164 lò veniat pergat mera munda a maculis
164
Roſa pia ac munda à lue germinat Vitem
165
Ea Agna multum decora ea it nimis pura
166
Iò Eva pura germinans jam lactat Deum
167
Mater gaudet ea unica pura omnis mali 169 O viva munda Eſter placat Regi Animam
169
pura è unica Ditemi luſit 171 Jure innoteſcat alma Gemma pura Diva
171
Agna mea vindicat ſe puram utero mali
172
Eva Regis Arca pluviam non timet Adam
173
Pia Eva munda Gemma rorans lacte ivit
174
En Virgo parata immunis è muſcta Adae
175
En ergo Diva amata Pura neſciit malum
176
En tota mira Gaude ſinè impura macula
177
Veni dum amata pura Arca è ligno Setim
178
O munda Margarita viva clemens 3
179
13o Te ſingularem puram vitio Adae canam 181 En dico te Reginam puram avita macula
181
Te Virginem ut puram à malis Adae cano 18 Te Agna Jeſu termali puram Divam cano 184 Veni pia Gemma munda Caelitus rorata 183 Tu Alma pur...
183
18º Inviolata paries Tu carè munda Gemma 187 O Puram Tu mundi Caeli amata Regina
187
Averno mugiente micas data pura mali
188
Tu magna Caelo mirante jam purè vadis 19o O pia immunis à macula Terra gaudente 191 Tu amata pura Gemma Unio Caeli ridens
191
tota almè pura
192
19 Vige à Patris Nata mirè munda maculae 194 Tu purè am renides è Agna Immaculata
194
O Regalis Anima pura S munda emica
195
O nivea Agni Mater Deum iratum placas
196
Mater Adae Agni perimmaculatus Unio
197
En Pura in Adamo ter Immaculata viges
198
I ergo pura
199
ergo animata munda 2o1 Agè caſta altum Mare invium praedoni 2o2 O Alti Via Munda argenteum Pacis Mare 2o O Agna ac nivea Templum Sacrari...
211
O Agna mira pura mei ac Mundi Tutela
212
Agni Mater Vita mea mundo Caelis pura
213
Tu Nati Dei ſacer Unio alma Gemma pura
214
216 Palantem Anguem io mira Eva trucidas
216
Tu una è Alma micanti Sidere magè pura
217
Dei Amori Magnes
218
Magnes cordium Vita Animae altè pura
219
22o Ignoras catenam lutum vae primi Adae 221 Tu pura maculae orta Magnes Animi
221
Regem Deum amata ac pura alito in ſinu
222
O Anima cara S pura Deum genitum alis
223
Eva utiAlma ac munda Genitorem paris
224
Tu regia Puera munda nòtae mali micas
226
In lai Adami tu reſta mane mea Virgo
227
Tu Cor Anima pura à lue gementis Adami 229 Eva origine munda S partu alma micas
229
23o Tu Regina 8 pura omnis maculae Adami 231 I ſancta imò gaude aeternum pura mali
231
Ito munda macularum Ager Sapientiae
232
Non es veſtigal Diti pura aurea Mamma
233
Dei gemmata UIrna i emicans pura à luto
234
O Virga S Palma virens munda amica
235
Tu eris Mamma imò Diva mage pura late
236
Veni gaude ſancta Mater imò pura mali
238
Regum Nata notae dumi ac mali pura
249
25o Pura ito ac alma i nam genitura Deum es 251 Unica pura malo Amatum Dei generaſti
251
Nae tu alma conteras jugum primi Adae
252
25 Iò ſupra Naturae legem i amicta munda 254 I clara ſuperna Gemma munda à vitio
254
25 Impera è Agna munda mira veſtita luce 256 I Virgo una Immaculata ſanè redempta
256
Tu Eva i munda ac repleta Magni Amoris 158 Iò pia Eva ter Magna ter munda maculis 239 I Domus Paracleti UIrna nivea gemmata 26o O Mater E...
261
Eugè incorrupta amata i munda mali
262
26 Aedes Agni tota enim pura macularum 264 Tu dum is Anima electa ergo Anima pura
264
Nae tu pura Iris Tu Coeli amanda gemma
265
Caſta Virgo almè pia aeternum i munda
266
Iò Aula mundi gemmea i ter pura ſanéta
267
Entu Arca pia immò Regis Aula munda
268
Tu ò Agna Tu almè pura es Adami crimine
269
27o Tu amata Regis Coeli Anima purè munda 271 En vacas Adami malo per Virtutem Agni
271
I Arca Vitae unum palàm Dagonem teris
272
Tu Agna mitis pura dulcor Animae meae
273
O Puritatis Janua gemmea clarè munda
274
I Anima ſerena lucida Gemma tutò pura
275
I è grandis Anima 8 pura metu maculae
276
Eugè Puritatis Arca munda enim à malo
277
Una palàm emica una Virgo teras Ditem
278
Agnita amata cares vulnere dumi pomi
279
Eva impleta Amoris Igne 28 I Qalma ac Munda Eva i puritatis Germen 282 Iò gaude nam intemerata pura maculis
282
Pura manè ito ita ſacrum Dei Agnum
283
Agna verè munda luti pomi Mater Iſaac
284
mundam à caſu à generali impuritate
285
Puera Virgo amata centies munda mali
286
Amata ſignaculo Dei munita merè pura
287
Eugè ſummi dilecta Anima ornata pura 289 Tu Evae Tu Adami crimen palàm ignoras
289
29o Gemma Divina orta pura é ſinè macula 29 i Gemma intrinſecè pura à luto Adam Avi 292 Salva communi Ai impuritate regna
292
Uti ſumma Deipara non agitere macula
293
Ritè nec tangis è pura Eva Adami malum
294
Virgo et nimis amanda S pura maculae
295
lto pura alma Eva ſanctum Dei germina
296
Alma germina ſanctum Dei pura
297
29s Coelum pietatis Agna vera mira munda 299 Amen amen gaude i tota pura curis mali
299
Monſtrum ac ruinam Pelagi Adae evita
314
Non gemis cum Eva Diva praealti Mater 316 Non agiteris metu pura maculae Adami
316
Amica pura alma i Gnatum Deo enutries
317
tu etenim ignoras maculam Adae
318
O cara et pura i una metes Adami lignum
319
3zo Agè àm veni pura Mundi Satorem lacta 321 Da Germen Vitae nam Vitis ac pura malo
321
Virgo amata pura centies almè munda
322
Gaude nite Anima clara ito ſummè pura
323
Gaudeto in aeternum Amica pura malis
324
Gaude pariter immunis à nota maculae
325
Gaude Mater Inviolata nam purè micas
326
Intemerata gaude pura is omni macula
327
Ela gaude nimirum ſancta pura malo
328
I Nivea ſta è munda placa Regem iratum
329
33o Virgo alma in te das carum Vitae Panem 331 Da Vitam puram o Regina ſinè macula
331
Pura à dumo vitii amata clemens regna
332
O Puera ingens Diva Mater Immaculata
333
non es maculata
334
Gaude Caeli Manna ito ritè ſumma pura
335
I gaude nam tota mirè pura ſinè macula
336
Advocata Regina mira ne timeas lupum
337
Prima ae ultima munda es è integra
339
34o Amata pergeArca diluvium non timeas 34I O Agna Dei pura manè cumulata meritis 342 Vitis merè integra ac munda Palma
342
Tu Dei Ara inoculata Gemmis pura mane
343
Pura Immaculata undè ignita es? Amore
344
Agna tàm pura mali cui Mater es? Uni
345
Tu Menſa Dei pura è Regina Immaculata
346
ſumma munda Porta Euangelii
347
Virgo purè munda Amati Amans electa 349 Eugè munda ac alma i Puritati Norma
349
tu mera Paracleti Domus 352 O Evae Margaritum ſinè Adami planétu
352
Anima ſane pura i terge Adamo luctum
353
I maris pura la te è mater munda naevi
354
jam ſiderate Evam puram colunt
355
Virgomea ac pura ea munda malis nitet
356
Tu es Virgo mea dilecta nam Anima pura 338 Eja ergo pura munda Immaculata nites 559 Parens Adam Virgo Immaculata veniet 36o Tu ignara pom...
361
Immaculata Virgo en pates munda irae
362
tota enim pura maculam evadis
363
Virgo S Pacis Mater Anima munda vale
364
3oo Rtgum è ſtirpe nata i è Munda maculae 3o I ſola pura Ditem Anguem Averni macta 3o2 O Gemma pura Divina ſinè tetra macula 393 9 claraPura...
393
o4 O munda ac peralma Vitis vitam genera 3ºs Jucundare Agnamea mitis et maio pura 3o6 Amo te Mater Agni jucunda pura mali es 3o7 Enites è ge...
413
º
519

Common terms and phrases

Bibliographic information