Convergence and divergence of human behavior: an ethnopsychological comparative study of two Gadsup villages in the eastern highlands of New Guinea

Front Cover
University of Washington., 1966 - Psychology - 728 pages

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

ачз ввм ввч ввэх взвр вЗихрихд взхпрв взээГчпв вивиолу виолу эчз виохзвпзхв витого эчз витщу вйполЗ влозэв влош влэЗвхххл влэм влэчз впошоиозпв впошоиозпв-иои вх вхлхЗ вХоч вхч вхчз вхчх вч вчз вчх вчэ вшов вэвиойвэл вэлпзэхй вэхвшэд вээиэлэддхр з(лом зв зввлзиоэ звош звчз звэлэзих зивхлвл зиэлэддхр зиэриэйэрих зиээ лэй зои зпч зх ив ивчз ивш ивэ иойп иэлрххчэ иэрлвЗ иэш витого иэшом виолу иэшом эчз иээмзэч иээч ло лохлвчэч лпод лхвчз лхэчз лэлэмон лэрхо лэчзо лэчзоив лэчшпи мвв мэы овхв омз очм оэ рвч рив иэшом рипод роод рхвв рхпом рхпоэ рхр рэзвхэл хвлохлвчэч хвлпзхпэ хвлэиэЗ хвпрхлхрих хвхэов Хзххвиовлэй Хив Хрпзв Ххио хххм Хч хэв Хэчз чзоч чзх чйвлЗозочй чэвэ чэхчм шэчз эвэчз эЗвхххл эчз элв элвЗ элвм элвч элош элоэв элхзхиЗоэ элэм элэчз эои эхаоэй эхвш эхйоэй эхол эцз эцэ эч эчз вв эчз зпочв эчз лод эчз оз эчз рив эчз чзхм эчз шолд эчх эчэ эшов эщ

Bibliographic information