Döntvénytár: a felsöbióságok elvi jelentöségü határozatai jegyzetekkel ellátva, Volumes 15-16

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Popular passages

Page 262 - A bejegyzett jog közelebbi meghatározásai, melyek magából a telekkönyvből ki nem vehetők , azon okirat tartalma szerint itélendők meg , melynek folytán a bejegyzés megengedtetett.
Page 289 - ... 163. §§.ban külön szabályozott eseteken kivül, az ingatlan végrehajtás alá vonásának egészben vagy részben megszüntetése iránt, a telekkönyvi hatóságnál a végrehajtató ellen keresetet indithat.
Page 228 - A magánfél indítványa azon naptól számított 3 hó alatt terjesztendő elő, a mely napon az elkövetett bűntett vagy vétség és annak elkövetője, az indítványra jogosítottnak tudomására jutott, ha a cselekmény büntethetősége időközben elévülés által el nem enyészett.
Page xii - ... hallgassa-e ki eskü alatt. Ha a biróság valamelyik félnek kihallgatását elrendelte, a másik fél szintén kihallgatandó, ha ez iránti kérelmét az eskü letétele elott eló'terjesztelte.
Page 141 - ... ha valamely fél nevében egy harmadik meghatalmazás nélkül járt el sa hiány nem pótoltatott; e) ha az eljárás során emelt érdekeltségi kifogás...
Page 141 - ... g) ha alperes tudvalevő lakhelyének elhallgatása mellett (24. §.) [hirdetményi idézés eszközöltetett, s az ilykép idézett fél meg nem jelent; h) ha...
Page 328 - A kereskedő által kiállított kötelezvény a kereskedelmi üzlet folytatásához tartozónak tekintetik, ha ennek ellenkezője magából az okmányból ki nem tűnik.
Page 274 - Kereskedők, kik üzletüket egyedül folytatják, czégül saját polgári nevüket és pedig legalább vezetéknevüket kötelesek használni. Czégükhez oly toldást nem csatolhatnak, mely társas viszonyra mutatna. Ellenben szabadságukban áll oly toldásokkal élni, melyek a személy vagy az üzlet közelebbi megjelölésére szolgálnak.
Page 121 - ... 4. ha a visszatérő időszakokban fizetendő díj a lejáratkor, vagy az e végre engedett halasztás eltelte előtt le nem fizettetik; kivételnek e tekintetben akkor van helye, ha a biztosított a díj lefizetésében vétlen baleset, vagy erőhatalom által gátoltatott. 5. ha azon érdek, mely miatt a biztosítási ügylet a szerződés szerint köttetett, megszűnik.
Page xxxv - ... 10. §-a alapján kiszabott birság az ugyanazon jogügylet vagy okirat után kiszabott illeték törlése esetén is fenntartandó akkor, a midőn az illeték az érvényesen létrejött jogügylet, vagy...

Bibliographic information