Daně z příjmů 2012

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
0 Recenze
Google recenze neověřuje, ale kontroluje a odstraňuje podvodný obsah, pokud je identifikován
Autor v již sedmém, aktualizovaném vydání praktické publikace názorně, srozumitelně a velmi přehledně vysvětluje nejpoužívanější paragrafy zákona o daních z příjmů. Výstižnými a stručnými schématy a praktickými daňovými a účetními tabulkami se dotýká i dalších souvisejících oblastí nezbytných pro podnikání. Např. pojistné události na konci roku, nájmy, finanční leasing, směna, narovnání, mzdové exekuce, právní odpovědnost právnických osob, předčasné užívání a zkušební provoz, přehled cenných papírů apod. Publikace pomáhá všem, kteří se danou problematikou zabývají a dávají přednost názornému vyjádření, rychlé orientaci a přístupu k aktuálním informacím. Tuto zajímavou, netradiční pomůcku využívají v praxi podnikatelé, stejně jako účetní, auditoři, daňoví poradci a finanční úřadypři kontrolní činnosti.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
10
Přehledy
11
Soustava daní
12
Vždy mějte na paměti
13
Daňové souvislosti
14
Co je a není daňovým nákladem
15
Výdaje náklady FO
16
Paušální výdaje
17
Mimořádné odpisy 30a
103
Odpisy HM k výrobě sluneční energie 30b
104
Darovaný majetek
105
Pěstitelské celky
106
Zvířata
107
Nehmotný majetek
108
Co není nehmotným majetkem
109
Odpisování nehmotného majetku
110

Daňový náklad nedaňový výnos
18
Dodatečné vyměření daně
19
Daň stanovená podle pomůcek
20
Daň vybíraná srážkou
21
Daně a poplatky
22
Závazné posouzení
23
Úrok z prodlení
24
Posečkání prominutí daní a příslušenství
25
Evidence plateb v hotovosti
26
Brutace 38s
27
Některé daňové problémy
28
Směna
29
Narovnání
30
Pojistná událost na konci roku
31
Zdanění důchodu a penzí
32
Zdanění závazků 233a12
33
Uplatnění ztráty
34
Období pro daň
35
Zálohy na daň z příjmů 38h
36
Výše záloh daně z příjmů 38a
37
Hospodářský rok
38
Přechod na hospodářský rok
39
Minimum daňové optimalizace
40
Přehled daně ze závislé činnosti pro rok 2010 2011
41
Dohody o provedení práce od 1 1 2012
42
Závislá práce x švarcsystém od 1 1 2012
43
Zaměstnanec zaměstnavatel
44
Zaměstnanecké benefity
45
Výhodnost zaměstnaneckých benefitů
46
Rekvalifikace
47
Prohlubování a zvyšování kvalifikace
48
Motivační příspěvek studentům 242zu
49
NSK Národní soustava kvalifikací
50
Náhrada mzdy za neschopnost
51
Stravování
52
Pití na pracovišti
53
Motivační pojištění
54
Motivační pojištění 251zo
55
Evidence jízd
56
Paušální výdaj na dopravu
57
Výdaje za reklamu
58
Výdaje na reprezentaci
59
Reklamní předměty
60
Tiché víno reklamní předmět
61
Reklamní soutěže a reklamní slosování
62
Ekologické zdroje energie platnost do 2010
63
Ekologické zdroje energie od 1 1 2011
64
Vypořádání majetkových podílů z transformace družstev
65
Nezaplacené zdravotní a sociální pojištění
66
Manka a škody daňově
67
Co není daňovou škodou 252
68
Prokazatelně provedená likvidace zásob 242zg od 1 1 2008
69
Škoda na cizím majetku
70
Dary limity uznatelnost
71
Dary daňově uznatelné
72
Komu a na co lze daňově darovat 73
73
Dary na živel
74
Obdarovaný
75
Odměny dárcům krve
76
Příspěvky právnickým osobám
77
Profesní komory s povinným členstvím
78
Daňové přiznání FO
79
Domácnost 115 obč z
80
Bytová potřeba 153
81
Nahodilý příjem 10
82
Nezaplacené náklady v DE
83
Předčasné ukončení zemědělské činnosti FO
84
Úmrtí podnikatele
85
Vyřazení motor vozidla FO z OM
86
Jednatelé a společníci s r o
87
Podíly dividendy tantiémy
88
Podíly na zisku
89
Zdanění podílů na zisku a převodu podílů
90
Podmínky pro zdanění podílů
91
Spojené osoby 237
92
Cena obvyklá definice
93
Cena obvyklá např 237
94
Kdy lze úroky daňově od FO
95
Výpůjčka půjčka úvěr
96
Bezúročné i úro čené půjčky
97
Finanční náklady 251
98
Rychlý výpočet pro 251w
99
Vstupní cena majetku u FO 29
100
Odpisování majetku
101
Odpisové skupiny
102
Nehmotný majetek limity
111
ISO
112
Zřizovací výdaje
113
Goodwill
114
Dotace
115
Preferenční limity kvóty
116
Odpisování movitých věcí
117
Movité věci a zvířata
118
Soubor majetku
119
Komponentní odpisování
120
Výhrada vlastnictví
121
Předčasné užívání zkušební provoz
122
Povinné předání majetku vyvolaná investice
123
Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
124
Vstupní cena a technické zhodnocení TZ
125
TZ najatého majetku
126
Odkup pronajímaného majetku nájemce
127
Převod TZ na pronajímatele
128
Vstupní cena u pronajímatele
129
Výdaje nad rámec nájemného
130
Příjmy z prodeje movitých věcí 41c
131
Od kdy lze uplatnit daňově finační leasing FL
132
Finanční leasing doby odpisování
133
Odpisování nájemce u FL
134
Daňový výpočet FL
135
Odkoupení předmětu FL
136
Neodkoupení předmětu FL
137
Jaké pohledávky pro tvorbu opravných položek
138
Odpis pohledávky u dlužníka 242y
139
Opravné položky pohledávek
140
Příklad zdanění pohledávky
141
Daňově výhodné vyřazení pohledávky
142
Výše daňových opravných položek pohledávek
143
Postup vyřazení pohledávky
145
Rezervy na opravy
146
Výše a výpočet rezervy na opravy
147
Rezervy možné ukončení ZoR 76
148
Trestní zákoník č 402009 Sb
149
Trestní odpovědnost právnických osob zákon č 4182011 Sb Od 1 1 2012
150
Seznam tabulek
151
101 Diskontní úroková sazba ČNB
152
102 Úrok z prodlení podle občanského zákoníku
154
103 Míra inflace
155
105 Státní dluh České republiky
156
110 Poplatky
157
120 Sazby DPH
158
160 Sazby zákonného pojištění odpovědnosti
159
190 Dny pracovního klidu
160
192 Letní čas
161
210 Stravné při tuzemských pracovních cestách do 31 12 2006
162
211 Stravné při tuzemských pracovních cestách od 1 1 2007
163
215 Daňový limit stravování
164
250 Průměrné ceny pohonných hmot pro podnikatele
165
255 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance
166
256 Průměrné ceny pohonných hmot pro zaměstnance od 1 1 2007 od 1 1 2009 i pro podnikatele
167
258 Sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel do 31 12 2006
168
259 Sazby náhrad za používání silničních motorových vozidel od 1 1 2007
169
310 Sazba daně z příjmů právnických osob podnikatelé
170
315 Srážková daň
171
316 Srážková daň 15
172
34208 Měsíční daň z příjmů ze závislé činnosti běžná 2008 2009 2010 2011 2012
174
34408 Roční zúčtování daně FO 2008 2009 2010 2011
179
350 Technické zhodnocení
192
360 Výdaje procentem z příjmů u FO
193
362 Sleva na dani u FO od 2006
194
38007 Penzijní a životní pojištění do 31 12 2007
195
38008 Penzijní a životní pojištění od 1 1 2008
196
560 Poměrná část dovolené na zotavenou
197
57010 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2010
198
57011 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2011
199
57012 Nezabavitelná částka pro výpočet srážek ze mzdy 2012
200
710 Sazby sociálního a zdravotního pojištění
201
715 Maximální vyměřovací základ soc zdr pojištění
202
720 Minimální mzda
203
721 Přepočet minimální hodinové mzdy
204
73007 Min výše denní mzdy pro zdr pojištění od roku 2007
205
740 Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 206
206
750 Invalidní daň a průměrná mzda
207
Přílohy
208
Příloha č 2 Restituce transformace
210
Příloha č 3 Protokol o likvidaci zásob
211
Příloha č 4 Výplata podílů na zisku
212
Příloha č 5 Finanční majetek účtování a oceňování v roce 2011
213
Příloha č 6 Poradenská pracoviště ČSÚ
215
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje