De Vrije Fries, Volume 7

Front Cover
G.T.N. Suringar, 1856 - Friesland (Netherlands)
0 Reviews
Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 189 - Want wie het leven wil liefhebberij en goede dagen zien, die stille zijne tong van het kwaad, en zijne lippen, dat zij geen bedrog spreken ; 1 1 Die wijke af van het kwade, en doe het goede ; die zoeke vrede, en jage denzelven na.
Page 356 - Exemplaar, behoorlijk gebonden, aan yder der Heeren Volmagten ten Landsdage, en Leeden van den Hove uit te geven, en in de Secretarien te bezorgen, en verders aan den Heer Autheur een behoorlijk getal Exemplaren tot zijn Ed.
Page 149 - Franeker, door het prov. Bestuur van Friesland gedecreteerd op den 9 Junij 1797, en op deszelfs orde gedrukt ; benevens een betoog over de nuttigheid der nieuwe inrichting deeter Academie, door Yme Freerks Tigchelaar.
Page 356 - ... om met den Drukker te accordeeren over het getal der Exemplaren, die aan de Provincie zullen gelevert worden, en den prijs daarvan, na mate der vellen papier, zo veel mogelijk te reguleeren.
Page 330 - Beheizende den grondslag hunner vryheit. gebouwt op de uitsteekenste voorrechten, in veele en voornaame givtbrieven glansryk doorstraalende ; aangevuld met plegtige verbonden, onderscheydene accoorden, vrye geleyden, en andere aanmerkelyke stukken.
Page 366 - CAMMENGA, hij woonde dan waar het ook » was, op zijne kosten niets zoude hebben kunnen laaten » drukken in een klooster in Friesland een of meerdere » boekjes, welke Friesland concerneerden, en die thans » raar geworden zijn, omdat er niet veele exemplaren op » de perse gelegd waaren, hetgeen toen gebruikelijk was. » De onkosten hierop lopende konden ook niet zeer groot » zijn, als er maar letters waaren voor een vel, dewijl » hetzelve afgedrukt zijnde, zij wederom gebruikt wierden » voor...
Page 324 - Geschiedenis van de zamenstelling en uitgave van het Groot plakkaat en charterboek van Friesland , benevens levensschetsen van de bewerkers CF Baron thoe Schwartzenberg, Dr.
Page 191 - Crane was een man van eenen zachten aard. Het sterke en krachtige, het stoute en verhevene, lag niet in zijnen aanleg. Hij bezat eene natuurlijke overhelling tot goedheid, liefde tot God en al zijne schepselen, mededoogen en vriendschap.
Page 44 - ... als een from Catholyck rechtsgeleerder," heeft gedragen. Uiteen vonnis te Groningen gewezen, den 15 april 1564, ziet men, dat hij was gehuwd met Euerth Grevinghe 1). In evengenoemden brief geeft hij verder te kennen, dat hij tot de komst van Alba te Groningen, in »syn priuaet studeren ende leueu...
Page 172 - Historische verhandeling over den zoogenaamden nieuwen stijl, en deszelfs invoering in ons vaderland, bijzonder in Vriesland.

Bibliographic information