De Werken Vondel

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Popular passages

Page 8 - Dewijl u Godt aen Ammon quam te wreecken. Bezegel uw belofte : gunme alleen Dat ick bedruckt mijn' maeghdom vier paer weecken Met speelgenoots in eenzaemheit beween.
Page 666 - Onder cT uitmuntende treurfpelen der ouden wort dit van koning Edipus mede boven aen gezet. Ariftoteles, in zijn tooneelonderwijs, voert het in, als een voorbeelt, waer in de twee hooftcieraden, herkennis en ftaetveranderinge, krachtigh uitfchijnen: en gelijck de heldendichteren, in Grieckfch en Latijn, aen de hiftorien van Troje en Thebe, als d...
Page 667 - ... s lants paelen ter harte ging, hooger quam te staen dan de befaemde oorlogen, voor het gebiet en de vryheit tegens Persen gevoert: want Griecken en Latijnen voerden hunne treurrol koningklijck uit, en stoffeerden de personaedjen naer...
Page 71 - Och vader, och, ick heb my zelf verraeden, En voel met recht de nasmert van mijn daeden. 'k Heb dwaes belooft, stont stip op dit besluit, En voerde mijn belofte Godtloos uit. 1735 Ick ken mijn schult, en worpme voor uw voeten, Bereit, kan 't zijn, dit zwaer vergrijp te boeten.
Page 331 - t lant waer ick hen heen zou stuuren. 1155 Nu rees de morgenstar, die voert den dageraet Op Idaes toppen aen. De Griecksche schiltwacht staet En houdt de poort bezet. Hier was geen hulp te hoopen ; Dies nam ick voort de wijck, zagh om, en zocht een open, En met mijn' vader op den hals, noit draegens moe, U60 Begafme naer den bergh, en recht naer Ida toe.
Page 135 - Nu zinge ick midlerwijl gezang van korter adem: Het zy mijn zangheldin uw Kapitool omvadem', Of koninginnen, en veltheeren innehael', Of ons tooneel ftoffeere, of, als de nachtegael, Van tack in tank fpringe, en langs uwe graft, vol ooren, nu Een bvfchrift, graflehrift, of een liergezang laet' hooren, Of een bekranfte bruit, van 't leckre bruitsbancket, Op Hymens tortslicht, groete, en vrolijck danfT te bedt.
Page 13 - Jeptha, de hooftpersonaedje , uit den stamme van Manasse gesproten, en een doorluchtigh veltoverste, verschijnt hier nochte heel vroom, nochte onvroom, maer tusschen beide : want hy verliest door onweetenden yver, ongehoorzaemheit, en het overtreden der -wet en zijnen vaderlijcken plicht...
Page 259 - er den andoren, Belomraer van 't gelagh, daer zich de vreught laet hooren. Doch ick van enger perck bepaelt, ga dit voorby: 200 Een ander zing' wien 't lust, van 'deze stof na my.
Page 16 - Dit treurspel treet voort op 130 vaerzen van tien en elf lettergreepen: naerdien de edele heer Ronsard, de vorst der Fransche dichteren, deze dichtmaet hooghdravender oordeelt, en beter van zenuwen voorzien, en gesteven dan d'Alexandrijnsche, van twalef en dertien lettergreepen, die, zoo veel langer, naer zijn oordeel, flaeuwer vallen, en meer op ongebonde rede trecken...
Page 697 - Bezitge niet een rijck met haer, en draeght Den koningsstaf gemeen met uw verkoren? Edipus. z' Is in 't bezit, als zy bedong te voren. Kreon. 735 Zoo kan ick met geen recht de derde zijn. Edipus. Hier hapert nu uw trou in allen schijn. Kreon. Geensins, zoo gy my hoort, als ick u hoorde. Bedenck eerst, of oit heerschlust, mensch bekoorde In staetgevaer te leven, liever dan 740 Gerust en stil te slaepen, verre van Bekommering. Gewis my zou niet lusten Te heerschen, en my zelven dus t

Bibliographic information