De Zaken van het Land Simbang, nader toegelicht

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 151 - Afschrift dezes zal worden gezonden aan den Raad van Nederlandsch Indië tot informatie, en extract verleend aan den...
Page 148 - Pekalongan, regt sprekende, volgens art. 108 van het reglement op de regterlijke organisatie, en het beleid der Justitie...
Page 151 - ... middelen die werden aangewend om de zaak te bederven en den huurder tot het opgeven der onderneming te nopen. De geschillen liepen zoo hoog, dat de Regeering een plaatselijk onderzoek gelastte en als uitkomst daarvan den Resident van Pekalongan hare ontevredenheid betuigde over „de hartstochtelijke wijze waarop hij , ten nadeele van de belangen der bevolking en van den huurder van Simbang bij contract verzekerde rechten...
Page 41 - Pekalongan hare ontevredenheid betuigde over „de hartstochtelijke wijze waarop hij , ten nadeele van de belangen der bevolking en van den huurder van Simbang bij contract verzekerde rechten" was te werk gegaan, en dat hem als de uitdrukkelijke wil der Regeering werd te kennen gegeven , dat het contract zou worden nageleefd in den geest waarin het was aangegaan. Ongelukkig stierf kort daarna de heer Herderschee; de erven verlangden ontbinding van een zaak waarmede zij geen raad...
Page 148 - Herderschée door den huurder met het beheer belast, wel is waar, als zoodanig, streng heeft gestaan, op hetgeen de laatstgenoemde steeds beweerd heeft, uithoofde van het contract te kunnen vorderen, doch dat de bewering, dat hij de bevolking zou hebben mishandeld , op geenerlei wijze wordt gestaafd ; schijnende hij integendeel het vertrouwen der bevolking te bezitten en gemakkelijk aan werkvolk te komen ; »dat hoezeer dus ook met den...
Page 144 - Overwegende : dat bij het sluiten van het contract van huur en verhuur van het perceel Simbang, uitdrukkelijk is bepaald, dat de dessa's, welke op het land gelegen waren , en die , welke daar buiten , overeenkomsten met den huurder zouden mogen aangaan , vrij zouden zijn van cultuurdiensten , terwijl het daarbij tevens in de bedoeling lag , dat zij zoo weinig mogelijk met heerendiensten...
Page 147 - Herderschée, met de bevolking aangegane overeenkomsten , in te laten ; »dat het toch duidelijk is dat die overeenkomsten, hoezeer dan ook niet zóó uitermate bezwarend , nogtans niet konden worden nagekomen, zonder eene zeer krachtige medewerking van het dessabestuur ; »dat het bovenbedoeld verbod mitsdien noodwendig ten gevolge moest hebben, dat het werkvolk te Simbang plotseling van het werk weg bleef...
Page 149 - Herderschée, hierin blijkbaar ongelijk heeft: hebbende hij toch voortdurend eenige sawah's, zonder toestemming van de bevolking gebruikt, om daarop suikerriet te planten , en zulks niettegenstaande bij de onderhandelingen van het thans loopende huurcontract van het standpunt was uitgegaan, dat die aanplant, daargesteld gedurende de vroeger voor Simbang bestaande overeenkomst, voor de bevolking te bezwarend was.
Page 144 - Herderschée ; met last, om, met erkenning der bestaande overeenkomsten, toe te zien, dat de door hem eventueel nader te sluiten contracten met de bevolking, waarlijk vrijwillig worden aangegaan ; en , in het algemeen , tegen de hierboven vermelde misbruiken te waken ; onder aanbeveling wijders, om in het oog te houden, dat de bevolking alléén verpligt is , om het den huurder toekomende...
Page 41 - Onder mededeeling nogtans, dat het gewestelijk bestuur be„hoort toe te zien, dat van de bevolking geene onregtmatige „belasting worde geheven, en dat de huurder, zonder toestem„ming der bevolking, en zonder dat deze daarvoor worde schade„loos gesteld, ten...

Bibliographic information