De Zuidwest Nieuw-Guinea-expeditie 1904/5: van het Kon. ned. aardrijkskundig genootschap

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 610 - Nieuw-Guinea waarneemt, van namelijk, uit een en bam„boezen koker1), ongeveer ter lengte van een en „mans arm, een fijn stof in de lucht te werpen, dat, „op ecnigen afstand gezien, het voorkomen heeft van eene rook„wolk. COOK reeds maakt van dit werktuig melding; doch, naar„dien hij hetzelve niet van nabij genoeg zag, kon hij zich, omtrent „deszelfs eigenlijk zamenstel en werking geen juist denkbeeld „vormen. Hij vergeleek den daaruit voortkomenden damp met „dien van een snaphaanschot,...
Page 607 - of Small Arms; but I am confident that nothing came from „them but smook, but by what means this was done, or what „purpose it answer'd, we were not able to Guess. I thought „the Combustable matter was contain'd in a reed „or piece ofsmall Bamboo, whichtheygaveaSwing „round in the hand and caused it to go off", (lcp 333).
Page 609 - believe, may be occasioned by this universal method „of powdering, for the powder seems to be made „from burnt shells, or coral [? ?], and is really a kind „of lime; they generally carry a small goard [= kale„ bas] or box filled with it about them, and when „they are hostilely disposed, they frequently take „a quantity of this powder into the hollow of the „hand, from which, with a strong blast from the „mouth, they blew it before them; and at a small „distance it has exactly the...
Page 596 - Oetanata] meer eene voorzorg tegen insekten en „diergelijke gevaren te zijn, dan wel een gevoel van schaamte, „naardien niet alleen eene menigte mannen die deelen geheel „ontbloot laten, maar de meesten, gelijk wij ondervonden, de tot „dekking gebezigde voorwerpen, bij de minste aanleiding om die „te kunnen verhanselen, zonder aarzelen afnamen en ze ter ruiling „aanboden. De meesten verdienden ook ter naauwernood den „naam, dien wij hen geven. Zij bestonden vaak enkel uit „kleine...
Page 599 - achteren, waar de gordel zaamgebonden was, hingen de vezels, „gelijk franjes, ter lengte van meer dan ÚÚn' voet, naar beneden. „Onder dezen gordel verborgen zij op eene behen„dige wijze een gedeelte van het mannelijk ge„slachtslid, leggende zij hetzelve opwaarts tegen „den buik, de voorhuid, welke bij de me es ten zeer „lang was uitgerekt, onder den gordel stoppende. „Een bejaard man, de eenige van dien leeftijd onder „den troep aanwezig, had het schaamdeel met eene „schelp bedekt,...
Page 462 - Deze transcriptie moge eenigszins omslachtig lijken, zij is echter volkomen duidelijk wat klinker-kwantiteit en woordaccent aangaat ; een zaak van belang, waar het een zˇˇ weinig bekenden taaltak betreft. Voor die transcriptie geldt dan het volgende : a als aa in ,haar...
Page 596 - waren gemeenlijk aan den buitenkant met allerlei gesnedene „en ingegriffelde figuren versierd. Sommige mannen bedekten hunne „geslachtsdeelen met eene strook lenig geslagen boombast, die „om de lenden gebonden en tusschen de beenen doorgehaald, „van achteren was vastgeknoopt; of wel met kleine schortjes, „nu eens uit een stuk behaarde kanguro- of gevederde casuaris„huid, dan weder uit soortgelijke lapjes mat of uit breedmondige „horens, gelijk de vrouwen droegen, te zamengesteld...
Page 614 - ... were now re-manned, and pushed off towards us with about fifty men in them. While we were reconnoitering these with our glasses, one of the men said he saw the people puffing smoke at us from the balcony, that they waved their arms, and a jet of smoke proceeded from them
Page 610 - was bekend geworden, vooronderstelde, is het niet dan een poeder„achtige stof, uit een fijn zand, fijn gemaakten droogen kalk en asch „bestaande, welk mengsel, door het schudden en zwaaijen „van den bamboezen koker, wordt uitgeworpen en zich „in de verte als een rook vertoont. Wij hebben dit gebruik „bij de strandvolkeren, tusschen den i36s'eQ en 1375100 „lengte-graad v.
Page 602 - Hieruit meen ik te mogen afleiden, dat zoowel het dragen „van penis-kokers, als het opgehaald-houden van den penis tegen „den buik (met de voorhuid onder den buikgordel geschoven), „of ook het bedekken van den penis of van den glans-penis „ allÚÚn met schelpen, kalebassen of klapperdoppen, niet de be„teekenis heeft van het verbergen van dit lid uit schaamtegevoel, ,doch alleen eene aanduiding wil zijn, dat de penis in dit geval ^n ie t qua geslachtsorgaan functioneert, maw als zoodanig...