De leer der Solidaire, of, hootdelijke verbindtenissen naar het romeinsche en hedendagsche regt, Part 1

Front Cover
Jacs. Hazenberg, Corns. Zoon, 1863 - Solidarity - 573 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 395 - Indien de bewoordingen eener overeenkomst duidelijk zijn, mag men daarvan door uitlegging niet afwijken.' We zien, het gaat hier niet om een voorschrift over hoe de wet moet worden uitgelegd, maar over hoe de overeenkomst dient te worden uitgelegd. Maar zo stond men ook tegenover de wetsinterpretatie. Een mooie illustratie van een dergelijke manier van interpreteren vinden we in het arrest HR 2 februari...
Page 488 - BW oud, vóór de wet van 1956 luidende: 'ten opzigte van handelingen of verbintenissen, door de vrouw aangegaan, wegens alles wat de gewone en dagelijksche uitgaven betreft, alsmede ten opzigte van arbeidsovereenkomsten, door haar als werkgeefster ten behoeve van de huishouding aangegaan, vooronderstelt de wet dat zij de bewilliging van haren man heeft bekomen'; waarop lid 2 een uitzondering maakte voor huurkoop (verg.
Page 200 - Obligationen!, ex quibus colligitur, unumquemque perinde sibi acquisivisse ac si solus stipulatus esset, excepto eo, quod etiam facto ejus, cum quo commune jus stipulantis est, amittere debitorem potest. secundum quae si unus ab aliquo stipuletur, novatione...
Page 262 - ... promisissent; quod si societas inter eos nulla fuisset in pendenti esse, in utrius bonis computari oporteat, id quod debetur, vel ex cujus bonis detrahi.
Page 1 - ... zonder dat die praestatie daarom slechts in haar geheel, en niet ook bij gedeeltens kan geschieden, en wel, in dier voege dat ééne voldoening de verbindtenis voor allen opheft.
Page 204 - Het zou immers eene groote onbillilkheid zijn dat , terwijl al de overige schuldeischers slechts tot het bedrag hunner schuldvordering in aanmerking komen, hij die, doordat hij voor dezelfde schuld in onderscheidene...
Page 138 - ii deze vraag een bepaald antwoord geeft, blijkt het toch van verschillende zijden dat beide wetgevers in de hoofdelijke verbindtenis slechts ééne verbindtenis aannemen.
Page 287 - ... te voldoen, en alzoo later bevonden kunnen worden, ten onregte een gedeelte aan den eerstbedoelden schuldenaar te hebben . teruggegeven.
Page 330 - ... van den derde, voor wiens rekening de wissel getrokken is, indien deze de waarde daarvan genoten heeft artt.
Page 248 - Jure naturae aequum est , neminem cum alterius detrimento et injuria fleri locupletiore,a...

Bibliographic information