De missen welken het geheel jaer door volgens het Roomsche misboek geleezen worden

Front Cover
Le Febvre, 1733 - 882 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Popular passages

Page 676 - ... dat gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard. 26 Ja, Vader ! want alzoo is geweest het welbehagen voor u. 27 Alle dingen zijn mij overgegeven van mijnen Vader ; en niemand kent den Zoon dan de Vader, noch iemand kent den Vader dan de Zoon, en dien het de Zoon wil openbaren.
Page 379 - At that day ye shall ask in my naam bidden ; en ik zeg u niet, dat ik den Vader voor u bidden zal; 27 Want de Vader zelf heeft u lief, dewijl gij mij liefgehad hebt, en hebt geloofd, dat ik van God ben uitgegaan. 28 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen ; wederom verlaat ik de wereld, en ga henen tot den Vader. 29 Zijne discipelen zeiden tot hem : Zie, nu spreekt gij vrij uit...
Page 855 - Heere ! wie heeft onze prediking geloofd ? 17 Zoo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het woord Gods.
Page 587 - Ik ben dat levende brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zoo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven.
Page 42 - Geest , gelyk het was in den beginne , en nu , en altyd , en in alle eeuwen der eeuwen.
Page 64 - ... het omliggende land der Jordaan, predikende den doop der bekeering tot vergeving der zonden. 4 Gelijk geschreven is in het boek der woorden van Jesaja, den profeet, zeggende : De stemme des roependen in de woestijn : Bereidt den weg des Heeren, maakt zijne paden regt ! 5 Alle dal zal gevuld worden, en alle berg en heuvel zal vernederd worden, en de kromme wegen zullen tot eenen regten weg worden, en de oneffene tot effene wegen.
Page 16 - Paulo, ómnibus fanélis & vobis fratres : quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, & opere : mea culpa, mea culpa, mea máxima culpa.
Page 338 - Geeft van heiligheid, altijd moogen verheugd zijn: door onzen Heere Jefus Chriftus uwen Zoon , die met u leeft en heerfcht in d'eenigheid van den zelven heiligen Geeft, Godt in alle eeuwigheid.
Page 15 - Gdyk het was in den beginne , en nu , en altyd , en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Page 152 - : vaervaerdigheid niet en doet voor de menfchen, om van hen gezien te worden : anders zult gy .geen loon hebben by uwen Vader, die in den Hemel is. . Wanneer gy dan...

Bibliographic information