De wording van het kultuurstelsel (de gouverneur-generaal J. van den Bosch en Mr. P. Merkus.): Historische schets

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 105 - Over het algemeen, en voor zoo ver daaromtrent bij dit reglement geene uitzonderingen voorkomen, is het aan alle ingezetenen van Nederlandsch Indie vrij, om op de gronden door hen in eigendom, huur, pacht of gebruik bezeten, zoodanige voortbrengselen te telen, als zij verkiezen, en om daarover naar goedvinden te beschikken, nadat de verschuldigde belasting gekweten en aan de voorwaarden der uitgifte van den grond, voldaan zal zijn.
Page 6 - ... s Lands wege reizen of vervoerd worden, de eenige diensten zullen zijn, welke van de ingezetenen zonder betaling zullen worden gevorderd. 6°.
Page 30 - Europeesche maatschappij bekend is. „Dringt men echter dieper in het wezenlijke van de zaak, dan zal men tot geheel verschillende resultaten geraken. Met eene slechts matige kennis van den Javaan, van zijne zeden, gewoonten en neigingen, zal men bevinden, dat alle overeenkomsten tusschen het gouvernement aan den eenen kant, en de bevolking der dessa's aan den anderen, in het algemeen, en in het bijzonder die tot het beplanten van hare velden met suiker, indigo of andere produkten, die zij niet...
Page 11 - No. 19), welke door den verkoop of afstand van landerijen onaangeroerd zijn gebleven, zijn: a. De bescherming van alle ingezetenen, zonder onderscheid en het nemen van de daartoe gevorderde maatregelen. b. De administratie der justitie en politie zoo in het lijfstraffelijke als burgerlijke en al wat strekken kan tot bewaring der rust en tot bevordering der algemeene veiligheid. c. De beschikking over de ingezetenen , tot wering van alle rampen en onheilen, waarmede de Staat bedreigd of bezocht wordt.
Page 100 - In de instructie, die hij meekreeg, stond dat hij het daarheen had te leiden „dat de bevolking van Java voor den uitvoer naar Europa eene hoeveelheid producten verschaffe, bedragende naar den tegenwoordigen stand der prijzen, ten minste vijf Guldens per hoofd, zijnde dit nagenoeg wat thans de bevolking der Preanger-landen voor dien uitvoer aankweekt".
Page 17 - Het huren of verhuren van dessa's bleef afgeschaft ; doch aan de ingezetenen dezer gewesten stond het vrij , om tot voortzetting van eenigen bijzonderen tak van landbouw, of van eenige fabriek of trafiek gronden te bekomen, of aangaande persoonlijke diensten , overeenkomsten aan te gaan , volgens de bestaande of nog te maken bepalingen. (art.
Page 104 - De gronden op het eiland Java , welke nog de eigendom van den lande zijn , zullen , voor zoover dezelve door de Javanen bebouwd worden , bij voortduring dessa's gewijze aan de Inlandsche bevolking worden verhuurd , door middel van overeenkomsten met de Hoofden en Oudsten en onder zoodanige bepalingen , als telkens in de huurceduls of piagems zullen worden uitgedrukt.
Page 105 - Bepalingen van dezen aard kunnen ook gemaakt worden ter bevordering van andere werkzaamheden ten dienste van het Rijk en van bijzondere takken van cultuur welker uitbreiding belangrijk is voor het algemeen.
Page 5 - Zonder meerder behoeften te kennen , dan tot levensonderhoud noodig zyn, bepaalt zich ook doorgaans hiertoe al zijne werkzaamheid. Dit is zoo algemeen waar, dat het nog ver af is van uitgemaakt te zijn, of immer van de Javanen wel eene geregelde belasting zou zijn in te vorderen...
Page 7 - Artikel bepaald. 16°. alle afpersingen van geld, producten of diensten, en in het algemeen de overtreding van vorenstaande Artikelen, zal, door welke personen ook geschied, met deportatie zonder conniventie gestraft worden; mishandelingen of andere arbitraire handelingen naar bevind van zaken , zelfs met den dood ingevolge de ex lerende of nog te makene wetten.

Bibliographic information