Der leken spieghel: leerdicht van den jare 1330

Front Cover
D. du Mortier en zoon, 1848
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 166 - Ghedichten van vele zaken, Van dieren alse datsi spraken — Dats om leringhe diere uut gaet, Daer men des volcs wesen bi verstaet Ende menighe ander rime, 190 Als van Reynaerde ende Ysegrime, Brunen den bere ende den das.
Page 169 - Waer hi quam telker stede, Want dat Latijn, waerlijc, Den Ebreeuschen is so ghelijc, Datmen niet en wert gheware des Dat teen yet dan tander es. 265 Aldus sullen dichters mecken, Die...
Page 153 - Die. >vīlc datmen daer over es Ende anders niet, des sijt ghewes; 145 Maer die smeedt, weeft ofte nayt, Ofte met scepen in die zee wayt , Mach anders peinsen, wille hi, * -, Eten , lachen , spreken daer bi. Weet ooc dattie arbeit 150 Die aen die serifture leit, Moeyet alle des (*) menschen leden Van boven tote beneden, . So dat niement dat weten en mach Van den ghenen dies noit en plach. 1 55 Hooft , scouderen , rugghe , bene Ende die lichame al ghemene Worden moede van dier serifturen ; • •...
Page 161 - Troyen dede: Hi sach selve die waerhede Vanden orloghe altemale, Dat hi screef * scone ende wale Also hijt sach mitten oghen; 80 Want en hadde niement moghen Bescriven dan hi diet sach; Wantmens doe ghemeenlijc plach,* Ende noch met rechte soude,* Waert* datmen trecht* doen woude.
Page 158 - Om dat die leeke van allen zaken Rime ende dichte willen maken Ghelijc clerken, dat wonder es,* So hebbic mi bewonden* des 5 Dat ie nu wil bringhen voort Wat enen dichter toe behoort, Die te rechte sal dichten wel; Want dichten en is gheen spel. Drie pointen* horen toe...
Page 200 - IH m. ende n. 57. I. toecht. 60 Hemele(*), firmament ende aerde , Lucht, licht ende die zee diep, Dathi mit enen woorde al sciep, Dyngle inden hemele daer , Int firmament die zonne claer , 65 Mane , sterren ende die planeten , Die daer scone in sijn gheseten , Vogle in die lucht, optie aerde diere, Vissche in die zee menighertiere : Seker ben ie wel daer ave 70 Dat noit en was scoonre gave , Bat anders niet en dede Dan puerlic sine milthede , Die hi emmer wilde baren.
Page 139 - ... scheidde , en dus het logisch verband minder innig gevoeld werd. Ziehier, hoe bv de auteur van den Lek. Sp. de woorden niet daer bi elliptisch gebruikt. III. c. 12. vs. 105 (de dichter beveelt den landsheeren den pligt der minzaamheid aan , als de bron van alles goeds , en laat er aanstonds op volgen) : Niet daer bi , onder die grote Oft onder overmoedeghe ghenote Machmen toghen hoghen moet, Alst emmer alsoe sijn moet. ģ Minzaamheid is een eerste pligt. Niet, alsof ik zeggen wilde , dat men...
Page 164 - Want Puppijn, sijn vader, was Een heilich man, sijt zeker das, 145 Ende wan Kaerle aen sijn vrouwe, Die hi ghegheven hadde trouwe Mids der heiligher kerken raet. Sijn moeder hiet ver Baertraet Ende was dochter, wi lesent dus, 150 Eens keisers, hiet Eraclius. Sijn ouder vader, wildijt weten, Was Kaerl Marteel gheheten Ende was in overspele ghewonnen, Maer niet wi ghe weten en connen 155 Weder op karre ofte op waghen; Ie en hoords noit boec ghewaghen.
Page 160 - Wat puni dichter toe behoort. en straks daarna, vs. 39: Want die niet en versinnet des Wat consten gramarie es, Alse leecke liede , die en moghen Te goeden dichters niet doghen. Ware hij geen geestelijke geweest, hij hadde hier een vonnis over zich zelven geveld. Men behoeft echter hieruit niet af te leiden, dat BOENDALE werkelijk , als priester , te Antwerpen de kerkelijke dienst heeft waargenomen. Het tegendeel is waarschijnlijker; want de civiele betrekking, die hij jaren...
Page 99 - Niet dicke gaen , want ghi En wet niet wel oft hi Uwer comsten ghestaed si , Oft iet gaens heeft al stille Dat hi allene wesen wille; 455 Want dat huis es die stede Vandes menschen heimelijchede : Daer omme salmen , sijds ghewes , Wachten wel alst tij t es.

Bibliographic information