Der leken spieghel: leerdicht van den jare 1330

Front Cover
Matthias de Vries
D. du Mortier en zoon, 1844
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page xiv - Also tier materien hoort. Aldus moet die dichtre sijn Van rechte een gramarijn, Want die niet en versinnet des 40 Wat consten gramarie es, Alse leecke liede, die en moghen Te goeden dichters niet doghen, Want sine hebben gheen fundament Daer men recht dichten in kent. 45 Wat helpter vele of ghelesen? Hi moet een gramarijn wesen Ende te minsten connen sine parten; Dat is tbeghin van allen arten. Die des niet en weet, sijts ghewes, 50 Dat hi gheen goet dichter en es Noch dichter ooc en mach sijn, Is...
Page 55 - In een boeeskijn dat ie las Van eenre zielen , die ghesceden was Uten lichame , in Yerlant , Ende wert ghevoert daer si vant ' Vele tormenten vander hellen. 80 Horet ghi die vertellen, Ghi zout van vare beven. Doe wart haer macht ghegheven , Mids der ontfermicheit ons heren , Datsi weder zoude keren 85 Ten lichame, als zi dede. Hi wert levende ter stede, Ende vertrac den volke voort Dat hi ghesien hadde ende ghehoort , Dies niement volwondren en can : 90 Tondalus so hiet die man (*). Vs. 72. dat...
Page 146 - Daer hi dejj vijmt mede versloech, Die alle menschen aen hem saecte, Om dat Adam den appel smaecte. Vele lude heeft wonder datmen zeecht , 70 Datter vele meer zonden aen leecht Datmen Gods name verzwoere , Dan alle die werelt vervoere, Ende algader worde niet. Nu merct dan ende besiet , 75 Hoe sterkelijc dat God wrac Dat een ghebod dat Adam brac, Dat in hemselven niet quaet en was nochtan, Vs.
Page xiii - Ende daer toe sott.ua proper woort Also tier materien hoort. Het hoofdstuk , waaruit deze verzen ontleend zijn , zeker een der merkwaardigste van het geheele werk , bevat de lessen die hij zelf aan elken dichter voorschrijft (vs. 6) : Wat enen dichter toe behoort , Die te rechte sal dichten wel; Want dichten en is gheen spel.
Page 126 - Ende hem ontsien wijf ende man, 40 Diene noit en saghen an. Ende , alse hi wil , in eenre uren Brinct hi sijn volc in ruren, Ende versamenet in corten tiden, Ende doet lopen in enen stride , 45 Daert som moet bliven doot: Dese moghentheit is herde groot. Twijf heet sterc in dien, Alsmen dicke heeft ghesien. En is gheen man so sterc van zinne, 50 Noch die heeft so vele wijsheit inne , Noch ooc so sterc van live, Die minne van enen wive cE.™.
Page 138 - Gracht ende fortse zoude legghen ave , 40 So dat elc andren tsine gave. Ende om dat hi niet en dorfte Sorghen om sinen noodtorfte, So bewijsden si hem tcheins Op haer lant , haer ende gheins , 45 Dien si hem jaerlijcs zouden gheven , Ende daer of zoude hi leven. Ooc maecten si rechte ende wette, Diemen inden lande zette Op zaken van menigher wise...
Page 42 - Dan ter middel vanden gate; Want tfirmament, van beiden ziden, En liete op noch neder liden. Ghi moghet ooc wel mecken • 40 Bi stenen die yser trecken ; Legghic een naelde tusschen twee stenen , Also na den andren als den enen , Die naelde sal ligghen stille ; Mar ist dat ie wille 45 Den enen steen achter tyen, Die naelde sal ten andren vlyen. Aldus , in deser vouden , Staet aertrike stille ghehouden Bi des firmaments crachte , 50 Alsoot die wijsheit Gods wrachte.
Page 62 - Ci.FOKxH. go en jjijft daer niet dan die zac , Daer die ziele verborghen in stac : Dats die lichame , die vule stinct Ende metter aerden wort gheminct , 65 Ende is onwaerder dan enich dinc, Dat ye was ofte ye lijf ontfinc ; Want si die sine vriende waren, Alremeest van hem vervaren , Ende stoppen hem daer j eghen , 70 Alse wi daghelijcs sien pleghen.
Page 79 - Alle ghenoechlichede Ende volmaecte blijscap mede. Die hem met herten mint , Hem en mach ghebreken twint; Want hij heeft sijn begheren al, 90 Dat nemmermeer einden en Sal, In selc ghebruuc van zoetheden, Dat alle die leven niet gheseiden. O edele minne , wanneer seldi Volcomelike comen in mi ? 95 Of dat ie uwes ghesmake yet ! Had ie u , mine ghebrake niet , Al mijn vernoy ware verdreven. Ay heere! wilt mi gheven U vaderlike minne daer toe : 100 Soe blivic eeuwelike vroe , Ende mine mach niement deeren,...
Page 78 - Dese loepen in cruns wijse , Te vier sijden uten paradise. Elke mach wel also groot zijn, 70 Off meere dan die Rijn. Dit sijn haer namen , sijts ghewes: Physon , Gyon , Tygris , Effrates , Die meenich lant ende meneghe stat Verversschen ende maken nat , 75 Daer waters breke soude wesen, En daet die planteyt van desen. Men vinter oic in saphiere , Ende alderhande ghesteente diere, Die herde weert sijn ende fijn...

Bibliographic information