Descriptive Catalogue of the Government Collections of Manuscripts Depositied at the Deccan College, Poona, Volume 7, Part 3

Front Cover
Government of Bombay, 1997 - Manuscripts, Sanskrit
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

RatnakarandikS
2
R‚jy‚bhisekaprayoga 1011
10
R‚mamantrapaddhati
19
RudrapŻj‚ 2728
27
LaghucÓnt‚mani 3334
33
LaghuvisvesvarÓ 4142
41
Lingapratisth‚ 4849
48
Vasisthasmrti 5556
55
Samdhy‚bh‚sya 358359
358
SamdhyopŠsanavidhi 359360
359
Sarhny‚sakarma 360361
360
Samny‚sagrahanapaddhati
361
155557 Samny‚sanirnayavivarana 362365
362
Sapindanirnaya from Madanap‚rij‚ta 365366
365
SapindÓkaranaprayoga
366
prayoga
367

V‚pikŻpatad‚gSdipratistriŗ
61
Contents
62
V‚stupurusavidhi
67
Vijay‚daŠamžnirnaya 7778
77
Vivldacandra 8384
83
tÓk‚
92
Viv‚hahoma
95
VisnusrSddhapaddhati 101102
101
Visnusmrti 107108
107
D‚naprak‚Ša 115116
115
Vaidikavaisnavasad‚c‚ra 121122
121
VaisnavadharmasuradrumamanjarÓ
127
Vyavah‚radharma
134
Vyavah‚ram‚trk‚
140
Vyavah‚r‚ngasrortisarvasva
143
J289 Vratapancakanirnaya 154155
154
Vrat‚ni 161162
161
ŠŻdrŠc‚rasiromani 245246
245
14J819 Šravanadv‚daŠŪvratakath‚ 252253
252
ťr‚ddhacandrik‚ 258259
258
Šr‚ddhaprayoga 271272
271
Kokilokta 281282
281
ťr‚ddhasŻtrapaddhati
289
Šrautasiddh‚nta 295296
295
Sodasakarm‚ni 300301
300
Samny‚sÓsam‚r‚dhana 312313
312
Samsk‚rakamal‚kara
319
Samsk‚ranirnayataranga
326
Samsk‚ramukt‚vali 339340
339
Saiž‚c‚racandrik‚ 346347
346
Sad‚cŠrasmrti 352353
352
Samdhy‚
357
SamayapradŪpa
368
156367 SamayamayQkha 369372
369
SamayaQkt‚ni 372373
372
Samay‚loka from Dharmaprak‚ťa 373375
373
Sam‚vartanaprayoga 375376
375
Sarhprad‚yapradÓpa 376377
376
Sambandhanirnaya 377378
377
Sarvatobhadra 378379
378
Sarvatobhadramandal‚dik‚rik‚ 379380
379
Sarvadevat‚pratistb‚karmapaddhati 380381
380
157678 Sarvadťvapratisth‚ 381383
381
Sarvadharmaprak‚Šik‚
383
Sarvapr‚yaťcitta or N‚gabali
384
Sarvapr‚yascittaprayoga from Rudrakalpadruma
385
Sahagamanavidhi 386387
386
S‚dhanadlpik‚ 387388
387
S‚pindyakalpalatik‚ 388389
388
158688 S‚pindyadjpik‚ 389391
389
S‚pindyanirnaya
391
S‚mavedaťr‚ddhapaddhati
392
S‚mbaprados‚rcŠ 393394
393
S‚yampr‚tarhomaprayoga
394
Siddhivin‚yakapŻj‚ 401402
401
Sn‚navidhi 409410
409
Sm‚rt‚dh‚napaddhati 415416
415
Smrtitattvaprak‚Sa 425426
425
Smrtiratn‚kara Šuddhiprakarana 431432
431
Smrtyarthas‚rasamgraha 454455
454
Harit‚lik‚vratapŻj‚vidhi 458459
458
H‚rŪtasmrtisýcÓpatra 472473
472
Holikotsavanirnaya 478479
478
Copyright

Other editions - View all

Bibliographic information