Een standaert opgerecht, ende een baniere voorgehouden tot alle natien. Toonende aen de geheele werelt ... wat de getuygenis gods ende sijns volcks is ... Mitsgaders toonende sijn groot werck, het welcke hy beesigh is te doen in de aerde. Ende dit getuygenis is waerachtigh ende geen leugen, want sy is van Godt, ende getuyght door duysenden van sijn volck op desen dagh, dewelcke in spot quaeckers genaemt zijn

Front Cover
gedruckt by Christoffel Cunradus, 1669 - 28 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information