Eenige opmerkingen over het ontwerp eener nieuwe regeling van den privaatrechtelijken toestand der Chineezen in Nederlandsch-IndiŽ

Front Cover
E. Fuhri, 1897 - Chinese - 130 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 111 - De curator moet voor alles een onpartijdi„ge of liever nog een boven de partijen (schuldenaar en schuld„eischer) staande persoon en daarbij iemand van rechtsgeleer„de kennis wezen. Aan dien dubbelen eisch zullen de schuld„eischers inderdaad niet dan hoogst zelden voldoen, waarom „de benoeming van een hunner tot curator wel altijd eene „zeldzaamheid zal blijven en ook behoort te blijven".
Page 125 - Zij zal gelijk wezen aan die van een schuldenaar, wiens goedereu te vergeefs zijn uitgewonnen. Terwijl hij alles verliest, blijven er nog schulden over. Die oude schulden zullen voor hem allicht een hinderpaal wezen , wanneer hij later weer zaken wil beginnen. Zij zullen hem een blok aan het been zijn, dat hem belet voorwaarts te gaan. Op zich zelf is hierin geen bijzondere reden voor medelijden gelegen...
Page 72 - ... hetzelfde ongeval , of op denzelfden dag , omkomen , zonder dat men weten kunne wie het eerst overleden zij , worden zij vermoed op hetzelfde oogenblik gestorven te zijn , en er heeft geen overgang van erfenis van den eenen ten behoeve van den anderen plaats. (C.
Page 13 - De man kan tegelijkertijd slechts met ťťne vrouw, de vrouw slechts met ťťn man door het huwelijk verbonden zijn.
Page 124 - Het Ontwerp gaat uit van het beginsel dat het faillissement is een gerechtelijk beslag op het geheele vermogen des schuldenaars ten behoeve zijner gezamenlijke schuldeischers. Deze opvatting beheerscht alle voorgestelde bepalingen en verdient derhalve eenige nadere ontwikkeling.
Page 87 - Wet van 30 September 1893, Stbl. no. 140, op het faillissement en de sursťance van betaling, gewijzigd bij de wet van 6 September 1895 (Stbl.
Page 124 - Doel van het faillissement is evenals van ieder beslag „realisatie van de in beslag genomen goederen des schuldenaars „ten bate van de schuldeischers. „Zoodra dit doel bereikt is, is het beslag gedaan, maw „het faillissement geŽindigd en keert alles weder terug tot den „vorigen toestand. J lef faillissement kan in beginsel na vereffening „des boedels geen nawerking hoegenaamd hebben op de rechtscer„tiowdiny waarin de schuldenaar tot zijne schuldeischers slaat".
Page 126 - ... een indirect executiemiddel is, en dus behoort te vervallen, zoodra de schuldenaar krachtens wetsvoorschrift niet meer bevoegd is de schuld te voldoen. Het verlaagt den lijfsdwang tot eene wraakoefening, tot een straf in de handen van den schuldeischer ; immers wanneer deze den schuldenaar, wiens geheele vermogen in beslag is genomen, die feitelijk en rechtens in de onmogelijkheid verkeert om te voldoen, desniettemin in de gevangenis houdt, welk ander motief kan daarvoor dan bestaan, dan wraakzucht...
Page 120 - bijna een halve eeuw, ook maar de geringste wijziging heeft „ondergaan. Toch mag hieruit de schijnbaar voor de hand lig„gende gevolgtrekking niet afgeleid worden, dat de bestaande „regeling van het faillissement voldoet aan de cisc/ten die ecner n<jrjede wel.gcciii.g mogen worden gesteld.
Page 99 - ... het zich failliet verklaren enkel om lijfsdwang te ontgaan, illusoir maken en dus een krachtiger werking geven aan het met betrekking tot Chineezen zoo noodige executiemiddel van den lijfsdwang.

Bibliographic information