Egyházjog: a magyarországi egyházak alkotmánya és közigazgatása, Volumes 1-3

Front Cover
Stein János, 1903 - 503 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

A szokás
27
A philosophia
28
A magyar állam törvényei
29
Az uj szövetségi szentirás
30
A hagyomány
32
Az első keleti közönséges és helyi zsinatok határozatai
33
A Corpus juris történeti előzményei
34
A Corpus juris canonici alkotó részei
37
Zsinati határozatok
42
Pápai Constitutiók
46
Concordatumok
47
Egyéb források
49
A görög keleti e?yház különös jogforrásai
50
A protestáns egyház jogának különös forrásai
51
Midrás Misna Talmud SulchanArueh
52
Alapfogalmak
56
Az egyház személyisége és szuverenitása
57
Az egyház hatalma
58
Az egyházi hatalom theocratikus természete
60
Az egyház czélja
62
Egyház és hivők
64
Külön egyházak a magyar szt korona területén
65
A vallásnak politikai jelentősége
71
Az egyház és állam közötti viszony általában
73
A magyar állam viszonya a területén levő vallásokhoz
75
A magyar állam viszonya a területén levő felekezetekhez általában
79
Törvényesen bevett egyházak felekezetek
80
A magyar állam jogai a törvényesen bevett egyházakkal szemben
84
A magyar állam viszonya a r kath egyházhoz
86
A magyar állam viszonya a többi egyházakhoz
95
A felekezeteknek törvényes elismerése jogaik és kötelességeik
100
Törvényesen el nem ismert felekezetek
105
A magyarországi egyházuk alkotmán ának alapelvei
108
Az egyházi tagság Hivők
110
A keresztség
111
Egyházi tagság szabályozása magyar törvényeink szerint
116
Az egyházi tagság megszűnése az egyházak joga és polgári tör vényeink szerint
119
Jogi különbség a hivők között
121
Az egyház és egyházi hatalom fogalma az újszövetségi Szent irás szerint
123
A magyarországi egyházak különös felfogása szerint általában
127
Az egyház hatalom a róni kath egyházban
132
A potestas ordinis
134
Potestas jurisdiotionia
136
Klerus és laikusok
139
Az egyházi hatalom protestáns felfogás szerint
141
A magyar protestans egyház alkotmánya
149
Görög keleti egyház alkotmánya
151
A görög keleti egyház alkotmánya Magyarországon
154
Egyház hatalom a zsidóknál
156
Az egyházi hatalom szervezetének alapelvei a róm kath egy házban
166
A pápaság
169
A pápai szék megüresedése és betöltése
177
Püspökök egyenkint
179
A püspöki szék bet Itése
182
A püspökség viszonya a pápasághoz
185
Metropoliták primások patriarchák általában
189
Metropoliták a mai egyházjogban
193
A zsinatok Közönséges zsinat
194
Nemzeti zsinatok
198
Tartományi zsinatok
200
Püspökmegyei zsinatok
202
A törvényhozó hatalomról általában
203
Törvényhozás a római katholikus egyházban
204
Privilégiumok
207
Egyházi törvények kötelező erejének megszűnése
208
A római katholikus egyház szervezete Magyarországon
210
A királyi kormányzat módja
214
A magyar primás
216
A magyar zsinatok
221
A királyi adományozás Magyarországon
223
A róm kath egyház szervezete Erdélyben
231
Történeti előzmények
232
Az erdélyi r kath püspökmegye autonomiája
241
A görög keleti egyház alkotmánya
248
Zsinat
252
Patriarcha _____
254
Metropoliták
255
Püspökök
256
A görög keleti szerb egyház alkotmánya hazánkban
257
A patriároha és a püspöki zsinat
258
A görög keleti szerb nemzeti egyházi congresszus
260
Egyházmegyék Eparchia
264
Plebániák
266
A magyarországi gör kel román egyház alkotmánya
269
A plebánia
270
Az esperesség
272
Az egyházmegye
274
A görög keleti román püspöki székek betöltése
276
A görög keleti román metropolia
277
A görög keleti szerb és görög keleti román egyház alkotmányá nak összehasonlitása
278
A magyarországi görög keleti egyház hatósági szervezetének áttekintése
281
A protestans magyar egyház alkotmánya általában
282
Törvényhozás jogalkotás _______
289
Az egyházközség
291
Év ref és ág evang egyházmegyék
294
Az ev ref és ágostai evang egyházkerületek
296
Püspökök főgondnokok felügyelők
297
A protestáns egyházak egyeteme
299
Az ágostai evangelikus egyház alkotmánya Erdélyben
302
A magyarországi unitárius egyház alkotmánya Törvényhozás
307
Az unitárius egyház főhatóságai _
310
Egyházi Főtisztviselők
312
Egyházközségek
314
Unitárius egyházkörök _______
317
A magyarországi protestáns egyházak hatósági tagosulatának átnézete ______
320
Designatio Institutio Invetitura
351
Milyen beneficiumokat lehet betölteni
354
A hivatali képességről általában Ordo
355
Képesség az ordót felvenni Incapacitás
356
Szabálytalanság Irregularitás
357
Szabálytalanság jogi következményei és megszűnése
360
Képesség az ordót kiszolgáltatni
362
Az ordo felvétele Előkészités
363
Az ordo felvételének törvényes módja
365
Az ordinatio jogi következményei Privilegiumok
366
Az ordináltnak kötelességei Coelibatus
372
A püspöki ordóról különösen
375
A pápa hivatalbetöltésének joga
378
A püspökök hivatalbetöltési joga
379
A magyar király joga az egyházi beneficiumokat betölteni
380
Az államfők joga az e y házhivatalok betöltése körül
381
Testületek káptalanok választási joga electio canonica
383
Kegyuri jog 583
388
A kegyuri jog szerzésének módja
389
A kegyúr jogai
393
A kegyurnak kötelességei
397
g Községek és városok kijelölési joga
398
A kegyúrijog megszűnése
401
Az egyházhivatalok betöltésének módja
403
Postulatio üptio _ _ _ __
406
A javadalmasnak viszonya bencficiumához
407
Folytatás
411
Beneficiumok összetalmozása egy kézbe Incompalibilitás
414
Kivételek a rendes hatóságok alól exemtio
415
A szentmártoni pannonhalmi Kapát
417
Egyházi hivatalok megüresedése
418
A római kath egyházban levő egyes hivatalok és hatóságokról
422
A Római Curia
423
A római curiához tartozó személyekről
424
Kuriai hatóságok
429
g A congregatiók
432
A pápa képviselete
434
A püspöki megye hivatalai
440
Püspökhelyettesek Vicariusoki
443
Káptalanok
445
A székes káptalanok közreműködése az egyházraegye közigaz gatásában Mint mellérendelt hatóság
448
A káptalan mint önálló hatóság Viearius capitularis
449
Esperességek
452
Plebániák
453
Papnevelés és az ordo joga
458
Egyházhivatal k a görög keleti egyházban
460
Az egyes papi hivatalokról különösen
464
Az ordo joga a protestáns egyházakban
466
A papi hivatal keletkezése és megnyerése
470
g A protestáns papok jogai
476
Kcgyuraság a protestans egyházban
477
Egyházi hivatalok a zsidóknál
479
Katonai lelkészet
481
A tanitás közigazgatása a római katholikus egyházban
485
Hitelemzés Igehirdetés Hitterjesztés
488
S Hittanifás közigazgatása a görögkeleti egyházban
489
S Hittanitás közigazgatása a protestáns egyházban
490
Az állam befolyása a hittanitásra
492
Az istentisztelet a róm kath és görögkeleti egyházakban
494
Istentisztelet a protestans egyházakban
498
Az állam befolyása az istentiszteletre
499
A vallásos egyesületekről általában
505
Egyszerű vallásos egyesületek
506
Szerzetesi rendek
510
Szerzetesi szabályok különféle szerzetesi rendek
513
g Szerzetesi rendek keletkezése és belső szervezete
516
g Egyes rendtagok jogállása
517
Szerzetes rendek viszonya az egyház közigazgatási hatóságaihoz
520
g Szerzetes rendek a görögkeleti egyházban
522
g Az állam és az egyházi egyesületek
524
g Az egyhazak háztartásáról általában
529
A róm kath egyház gazdasági viszonyairól átalában
535
20t g A róm kath egyház vagyona a kánonjog szerint
536
g A rom kath magyar egyház vagyona polgári jogunk szerint
539
A róm kath magyar egyház vagyonjoga körül megállapitandó tételek
541
A róm kath magyar egyház vagyonának különfélesége
544
A róm kath egyháznak azon javai melyek királyi adományból származnak
545
A magyar Szent Korona joga a kir adományból származó r kath magyar egyházi beneficiumok felett
547
Holtkézi törvény Lex amortisationis Magyarországon
549
II Kegyes céli adományok és alapitványok
554
A vallás és tanulmányi alap Magyarországon
555
III A római katholikus magyar egyháznak szerzett javai
559
IV Jövedelmező jogok
561
V Egyházi illetékek és szolgálmányok
562
218 Egyházjavak elidegenitése
566
Az egyházi háztartás közigazgatása a kath egyházban
568
g Időközi jövedelmek
571
Egyházi épitkezés terhe
573
A gör kel egyház vagyonjoga általában
575
A gör kel román egyház háztartása
577
S A gör kel román plebánia háztartása _____
579
Papi illetmények és fizetések _____ 5g2 227 Hierarchiai alap ___ 534
585
A zárdajavak és a szerb nemzeti egyházi alapok
587
A protestans egyház vagyoni jogáról általában
589
Templomi és iskolai telkek __ __
590
Állami segély _____
591
g A magyar országos református egyházi közalap _
594
tj Az ev ref egyház egyházi adói _ _
595
g Az egyházközségi háztartás közigazgatása 697
598
g Általános határozatok _ _____
599
g Az egyházközségek háztartása _____ QQQ 239 g Az egyházmegye kerület és egyetem háztartása közalapok _
601
Az erdélyi evang szász egyház háztartása
603
g Az unitárius egyház háztartása _ _
605
S Zsidó hitközségek háztartása _
608
i Az izraelita országos iskolaalap _
609

Common terms and phrases

Bibliographic information